Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 10

Panon Mon Naamtaan so Tuan Relihyon?

Panon Mon Naamtaan so Tuan Relihyon?

1. Kasin saksakey labat so tuan relihyon?

“Manalwar kayo ed saray palson propeta.”​—MATEO 7:15.

Saksakey labat ya relihyon so imbangat nen Jesus ed saray papatumbok to, say tuan relihyon. Singa itan dalan ya paarap ed bilay ya anggapoy anggaan. Imbaga nen Jesus: “Daiset so makakaromog” ed satan ya dalan. (Mateo 7:14) Say awaten labat na Dios ya panagdayew et samay akabase ed Salita to, say Biblia. Saksakey so pananisia na amin ya membro na tuan relihyon.​—Basaen so Juan 4:23, 24; 14:6; Efeso 4:4, 5.

Bantayan so video ya Kasin Aawaten na Dios so Amin ya Relihyon?

2. Antoy imbaga nen Jesus tungkol ed palso iran Kristiano?

“Iyaabawag da ed publiko a kabat day Dios, balet sikatoy ibuburi ra diad saray gawa ra.”​—TITO 1:16.

Imbaga nen Jesus ya wala ray palso odino aliwan tua ya propeta ya dutakan da so tuan Inkakristiano. No nengnengen mo ra, singa duga so relihyon da tan ibabaga dan Kristiano ira. Balet ta nadiskobrem lanlamang ya andi manaya. Akin? On, ta say tuan relihyon labat so panlalapuan na saray tuan Kristiano ya maong so ugali tan kabibilay da.​—Basaen so Mateo 7:13-23.

3. Panon mon nibiig iray tuan Kristiano?

Walay limaran pakabidbiran:

  • Rerespetoen day Biblia bilang Salita na Dios. Gagawaen da so anggaay nayarian dan unoren iray prinsipyo na Biblia. Kanian duma so tuan relihyon ta say  arum ya relihyon et base ed doktrina na too so ibabangat da. (Mateo 15:7-9) Pero saray tuan Kristiano et gagawaen da no antoy ibabangat da.​—Basaen so Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  • Igagalang day ngaran na Dios ya Jehova. Inggalang nen Jesus so ngaran na Dios diad impangipakabat tod satan. Tinulongan to iray totoo ya nakabat day Dios tan imbangat to iran ipikasi dan nagalang so ngaran na Dios. (Mateo 6:9) Diad lugar yo, anton relihyon so mangipapaamta ed ngaran na Dios?​—Basaen so Juan 17:26; Roma 10:13, 14.

  • Ipupulong day Panarian na Dios. Imbaki na Dios si Jesus pian ipulong so maong a balita na Panarian. Say Panarian na Dios labat so makaiter na tuan pag-asa ed totoo. Atan so naynay ya intongtong nen Jesus anggad impatey to. (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Imbaga to ya ipulong met itan na saray papatumbok to. Diad lugar yo, anton relihyon so manpupulong ed Panarian na Dios?​—Basaen so Mateo 24:14.

  • Ag-ira parte na sayan mauges ya mundo. Nibiig mo ira ta ag-ira mibabali ed politika tan pankokontraan na nanduruman grupo. (Juan 17:16; 18:36) Agda met aaligen so makapuy ya gagawaen tan ugali na sayan mundo.​—Basaen so Santiago 4:4.

  • Inaro day sakey tan sakey. Naaralan da ed Biblia ya kaukolan dan respetoen so amin ya klase na totoo. Aktibon onsusuporta iray palson relihyon ed guerra, balet say tuan relihyon et agmibabali ed saratan. (Miqueas 4:1-3) Imbes, boluntaryo dan uusaren so panaon, kuarta, tan biskeg da pian tulongan tan pabiskegen so arum.​—Basaen so Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:20.

4. Kasin nibiig moy tuan relihyon?

Anton relihyon so ibabase day bangat da ed Biblia, igagalang day ngaran na Dios, tan ibabangat dan say Panarian na Dios labat so makaiter na tuan pag-asa ed totoo? Anton relihyon so inaro day kada sakey tan agmibabali ed guerra? Antoy nibagam?​—Basaen so 1 Juan 3:10-12.