Onlad karga

Anto so Impierno? Kasin Pasen Itan na Agmanampot a Panamairap?

Anto so Impierno? Kasin Pasen Itan na Agmanampot a Panamairap?

Say ebat na Biblia

 Inusar na arum a patalos na Biblia so salitan “impierno” parad Hebreon salita ya “Sheol” tan say kapetekan ton salita ed Griego ya “Hades,” ya parehon ontutukoy ed pasen ya kawalaan na inaatey ya totoo. (Salmo 16:10; Gawa 2:27) Dakel so manisia ed impiernon apoy, a singa nanengneng ed litrato diad sayan artikulo. Balet aliwan ontan so ibabangat na Biblia.

  1.   Saray walad impierno et anggapoy amta ra kanian ag-ira makaliknay sakit. “Anggapo so gawa, no kanonotan, no pakaamta, no kakabatan, dia ed Sheol.”​—Eclesiastes 9:10.

  2.   Onlad impierno iray maong a totoo. Amta na matoor a lalaki a si Jacob tan Job ya onla ra ditan.​—Genesis 37:35; Job 14:13.

  3.   Say dusa ed kasalanan et ipapatey, aliwan panamairap ed impiernon apoy. “Say inatey la et nibulos la ed kasalanan to.”​—Roma 6:7.

  4.   Kontra ed hustisya na Dios so agmanampot a panamairap. (Deuteronomio 32:4) Nen nankasalanan so inmunan too, si Adan, imbaga na Dios ya say dusa to et sikatoy naandi: “Lapud sika et dabok ka, dia ed dabok ompawil ka.” (Genesis 3:19) Singa mantitila so Dios no inyakar toy Adan ed impiernon apoy.

  5.   Ag-anggan inisip na Dios so agmanampot a panamairap. Say bangat ya dusaen na Dios iray totoo ed impiernon apoy et kontra ed bangat na Biblia ya “say Dios et aro.”​—1 Juan 4:8; Jeremias 7:31.