Onlad karga

Bilay tan Patey

Bilay

Akin et Manbibilay Tayo Diad Dalin?

Nitepet mo la ’ya ed sarilim: ‘Akin et manbibilay tayo?’ Amtaen so ebat na Biblia ed satan ya tepet.

Antoy Labay na Dios ya Gawaen Ko?

Kaukolan mo kasi espisyal ya tanda pian naamtaan moy labay na Dios ya gawaen mo? Amtaen so ebat na Biblia.

Antoy Gawaen Mo Pian Manbilay Ka ya Anggad Angga?

Ibabaga na Biblia ya saramay manggagawa na panlabayan na Dios so manbilay ya anggad angga. Amtaen so taloran labay na Dios ya gawaen tayo.

Patey

Akin et Ompapatey so Totoo?

Say ebat na Biblia ed sayan tepet et mangiiter na ligliwa tan ilalo.

Antoy Nagawa No Ompatey Tayo?

Amta kasi na saray inatey so nagagawad kaliberliber da?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Cremation?

Wala ni kasi arum ya paraan likud ed pangiponpon ed bangkay na inatey?

Panon Mon Nalabanan so Takot ed Ipapatey?

No agka sobran natatakot ed ipapatey, magmaliw kan maliket.

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Euthanasia?

Panon to no say sakey ya too et talagan grabe la so sakit to? Kasin kaukolan ya padukeyen so bilay anggan antoy nagawa?

Tawen tan Impierno

Anto so Tawen?

Diad Biblia, sayan salita et talora so manunan kabaliksan to.

Siopa ray Onlad Tawen?

Dakel so totoo ya lingo so pakatalos da ya onlad tawen so amin ya maong a totoo. Anton talaga so ibabangat na Biblia?

Anto so Impierno? Kasin Pasen Itan na Agmanampot a Panamairap?

Kasin dudusaen iray mauges diad impiernon apoy? Kasin dusa itan ed kasalanan? Basaen iray ebat na Biblia ed sarayan tepet.

Siopa ray Onlad Impierno?

Posible kasin onlad impierno iray maong a totoo? Nayari kasin ompaway ed impierno so sakey a too? Kasin aglan balot naandi so impierno? Eebatan na Biblia irayan tepet.

Kasin Nabasa ed Biblia so Purgatoryo?

Ompan nabigla ka ed nanlapuan na sayan doktrina.

Ilalo na Saray Inatey

Kasin Ibabangat na Biblia so Reinkarnasyon?

Antoy nagawa no ompatey so sakey a too?