UMakho 10:1-52

  • Ukutshada lokuchitha umtshado (1-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-16)

  • Umbuzo wendoda enothileyo (17-25)

  • Ukuzinikela ngenxa yoMbuso (26-31)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (32-34)

  • Isicelo sikaJakhobe loJohane (35-45)

    • UJesu yinhlawulo yabanengi (45)

  • UBhathimewu oyisiphofu uyasiliswa (46-52)

10  Esuka lapho waya emingceleni yeJudiya ngaphetsheya kweJodani. Ixuku labantu laphinda lambuthanela, waseqalisa futhi ukulifundisa njengenjayelo.  AbaFarisi bamlanda befuna ukumlinga, bambuza ukuthi kusemthethweni yini ukuthi indoda ichithe umtshado yehlukane lomkayo.  Wabaphendula wathi: “UMosi walipha umlayo othini?”  Basebesithi: “UMosi wakuvumela ukuthi umuntu abhale incwadi yokuchitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe.”  Kodwa uJesu wathi kubo: “Walibhalela umlayo lo ngoba lilezinhliziyo ezilukhuni.  Kodwa kusukela ekudalweni kwezinto, uNkulunkulu ‘wenza owesilisa lowesifazana.  Ngenxa yalesosizatho, indoda izatshiya uyise lonina,  futhi laba ababili bazakuba nyamanye,’ ngakho kabasebabili kodwa sebenyamanye.  Yikho-ke lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile,* kakungabi lomuntu okwehlukanisayo.” 10  Bathe sebebuyele endlini, abafundi baqalisa ukumbuza ngendaba le. 11  Wathi kubo: “Loba ngubani ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe abesetshada lomunye umfazi, uyaphinga futhi kathembekanga kuyo. 12  Kanti njalo nxa inkosikazi ingachitha umtshado yehlukane lomkayo ibisitshada lomunye umuntu, iyaphinga.” 13  Abantu basebeqalisa ukuletha abantwana abancane kuye ukuze abathinte, kodwa abafundi babakhuza. 14  UJesu wathi ekubona lokhu wacaphuka wathi kubo: “Bayekeleni abantwana abancane beze kimi; lingazami ukubavimbela ngoba uMbuso kaNkulunkulu ngowalabo abanjengabantwana laba. 15  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani ongawamukeli njengomntwana omncane uMbuso kaNkulunkulu kasoze angene kuwo loba sekutheni.” 16  Wasethatha abantwana wabagona, waqalisa ukubabusisa ebabeka izandla. 17  Uthe esesendleleni wagijinyelwa ngenye indoda yafika yazilahla phansi ngamadolo phambi kwakhe, yambuza yathi: “Mfundisi Omuhle, kumele ngenzeni ukuze ngizuze ilifa lokuphila okungapheliyo?” 18  UJesu wathi kuyo: “Kungani ungibiza ngokuthi ngimuhle? Kakho omuhle ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela. 19  Angithi uyayazi imilayo ethi: ‘Ungabulali, ungaphingi, ungantshontshi, ungafakazi amanga, ungadlelezeli, hlonipha uyihlo lonyoko.’” 20  Indoda le yathi kuye: “Mfundisi, yonke imilayo le ngiyigcinile kusukela ngisesemncane.” 21  UJesu wayikhangela wayithanda, wasesithi kuyo, “Kulento eyodwa esilelayo kuwe: Hamba uyethengisa zonke izinto olazo unike abayanga, lapho-ke uzakuba lenotho ezulwini. Ngemva kwalokho usungabuya uzokuba ngumlandeli wami.” 22  Kodwa yona yadana isizwa impendulo le, yahamba isizwa ubuhlungu ngoba yayilempahla enengi. 23  Esephose amehlo ngapha langapha, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Kuzakuba nzima kakhulu ukuthi abalemali bangene eMbusweni kaNkulunkulu!” 24  Kodwa abafundi bamangaliswa ngamazwi akhe. UJesu wasesithi: “Bantwabami, kunzima kakhulu ukungena eMbusweni kaNkulunkulu! 25  Kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu.” 26  Kodwa bamangala kakhulu bathi kuye:* “Pho ngubani ongasindiswa?” 27  UJesu wabakhangela wabathi nhlo, wasesithi: “Ngokubona kwabantu lokhu kakungeke kwenzeke, kodwa kakunjalo kuNkulunkulu, ngoba kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.” 28  UPhetro wasesithi kuye: “Kodwa thina sitshiye zonke izinto sakulandela.” 29  UJesu wathi: ­“Ngiqinisile ­ngithi kini, kakho otshiye indlu kumbe abafowabo kumbe odadewabo kumbe unina ­kumbe uyise kumbe abantwana ­kumbe amasimu ngenxa yami langenxa yezindaba ezinhle, 30  ongasoze athole sekuphindwe ka-100 ngalesisikhathi—izindlu, abafowabo, odadewabo, onina, abantwana lamasimu kanye lokuhlukuluzwa, aphinde azuze lokuphila okungapheliyo kumumo wezinto* ozayo. 31  Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina njalo abokucina bazakuba ngabokuqala.” 32  Basebesendleleni beqansa belubangise eJerusalema, uJesu ehamba phambi kwabo. Babemangele kodwa abanye ababelandela basebesesaba. Waphinda futhi wabizela abaliTshumi Lambili eceleni, waqalisa ukubatshela izinto lezi ezasezizakwenzakala kuye, wathi: 33  “Lalelani! Siyaqansa siya eJerusalema, njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubaphristi abakhokhelayo lababhali. Bazayigwebela ukufa bayinikele ebantwini bezizweni, 34  laba bona bazahlekisa ngayo, bayikhafulele, bayibhaxabule futhi bayibulale, kodwa ngemva kwamalanga amathathu izavuka.” 35  Amadodana kaZebhedi, uJakhobe loJohane, amlanda afika athi kuye: “Mfundisi, sifuna ukuthi usenzele loba yikuphi esizakucela kuwe.” 36  Yena wathi kuwo: “Lifuna ngilenzeleni?” 37  Aphendula athi: “Sivumele ukuthi nxa ususenkazimulweni yakho, omunye ahlale esandleni sakho sokudla, omunye kwesenxele.” 38  Kodwa uJesu wathi kuwo: “Kalikwazi elikucelayo. Lingayinatha yini inkomitsho engiyinathayo loba libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo?” 39  Athi kuye: “Ye singakwenza.” UJesu wasesithi kuwo: “Inkomitsho engiyinathayo lizayinatha, lobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo lizabhabhathizwa ngalo. 40  Kodwa ukuhlala esandleni sami sokudla loba kwesenxele akusikho kwami ukuthi selingakuphiwa yimi, ngokwalabo asebekulungiselelwe.” 41  Abalitshumi bathe bekuzwa lokhu bacaphukela uJakhobe loJohane. 42  Kodwa uJesu wababiza wasesithi kubo: “Liyakwazi ukuthi labo ababusa izizwe bazenzela umathanda phezu kwazo, futhi labakhokheli bazo bazigcina zingaphansi kwabo. 43  Kakumelanga kube njalo kini; kodwa loba ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kumele abe yinceku yenu, 44  njalo loba ngubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kufanele abe yisigqili sabo bonke; 45  ngoba leNdodana yomuntu kayilandanga ukuzokhonzwa kodwa ukuzokhonza lokuzonikela ngokuphila kwayo* kube yinhlawulo yabanengi.” 46  Ngemva kwalokho bangena eJerikho. Kodwa wathi esephuma eJerikho elabafundi bakhe kanye lexuku elikhulu labantu, uBhathimewu (indodana kaThimewu) owayeyisiphofu esihamba sicela ebantwini, wayehlezi eceleni komgwaqo. 47  Wathi esizwa ukuthi nguJesu umNazaretha, waqalisa ukumemeza esithi: “Ndodana kaDavida, Jesu, woba lesihawu kimi!” 48  Abanengi bathi bemuzwa baqalisa ukumkhuza bemtshela ukuthi kathule, kodwa yena waqhubeka ememeza kakhulu esithi: “Ndodana kaDavida, woba lesihawu kimi!” 49  Yikho uJesu wama wasesithi: “Mtsheleni abuye lapha.” Ngakho bayibiza indoda eyisiphofu besithi kuyo: “Woba lesibindi! Sukuma; uyakubiza.” 50  Yalahlela phansi isembatho sayo sangaphandle, yathi lothu yaqonda kuJesu. 51  UJesu wasesithi kuyo: “Ufuna ngikwenzeleni?” Indoda eyisiphofu yathi kuye: “Rabhoni,* yenza ukuthi ngiphinde ngibone.” 52  UJesu wasesithi kuyo: “Hamba. Ukholo lwakho lukusilisile.” Yahle yaqalisa ukubona, yasimlandela emgwaqweni.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “asekufake ngaphansi kwejogwe linye.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “babuzana bathi.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ngomphefumulo wayo.”
Okutsho ukuthi “Mfundisi.”