UMakho 1:1-45

  • UJohane uMbhabhathizi uyatshumayela (1-8)

  • Ukubhabhathizwa kukaJesu (9-11)

  • UJesu ulingwa nguSathane (12, 13)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (14, 15)

  • Kubizwa abafundi bokuqala (16-20)

  • Idimoni liyakhitshwa (21-28)

  • UJesu usilisa abanengi eKhaphenawume (29-34)

  • Uthandaza endaweni engelabantu (35-39)

  • Olobulephero uyasiliswa (40-45)

1  Nansi isiqalo sezindaba ezinhle ezimayelana loJesu Khristu, iNdodana kaNkulunkulu:  Njengoba nje kubhaliwe kumphrofethi u-Isaya ukuthi: “(Ngithuma isithunywa sami wena ungakafiki,* sona sizalungisa indlela yakho.)  Ilizwi lalowo omemeza esenkangala lithi: ‘Lungisani indlela kaJehova! Yenzani imigwaqo yakhe iqonde.’”  UJohane uMbhabhathizi wayesenkangala etshumayela esithi abantu babhabhathizwe, betshengisa ukuthi sebephendukile ukuze bathethelelwe izono.  Bonke abaseJudiya kanye labo bonke ababehlala eJerusalema babephuma besiya kuye, njalo wayebabhabhathiza* eMfuleni uJodani, bevuma izono zabo phambi kwabantu.  UJohane wayegqoka izembatho ezenziwe ngoboya bekamela, ebopha ibhanti lesikhumba ekhalweni lwakhe futhi esidla intethe kanye loluju lweganga.  Wayetshumayela esithi: “Kulomuntu olamandla kulami oza ngemva kwami, njalo kakungifanelanga ukukhothama ngithukulule intambo zamanyathela akhe.  Mina ngilibhabhathize ngamanzi, kodwa yena uzalibhabhathiza ngomoya ongcwele.”  Ngalezonsuku uJesu weza evela eNazaretha yaseGalile, wafika wabhabhathizwa nguJohane eMfuleni uJodani. 10  Ephuma nje emanzini wabona amazulu evuleka, lomoya owawunjengejuba usehlela phezu kwakhe. 11  Kwasekuzwakala ilizwi livela emazulwini lisithi: “Wena uyiNdodana yami engiyithandayo; ngiyakwamukela.” 12  Masinyane nje, umoya wamqondisa enkangala. 13  Ngakho waqhubeka esenkangala okwamalanga angu-40 elingwa nguSathane. Wayephila lezinyamazana zeganga futhi izingilosi zazimsiza. 14  Kwathi uJohane esebotshiwe, uJesu waya eGalile etshumayela izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu, 15  esithi: “Isikhathi esibekiweyo sesifikile njalo uMbuso kaNkulunkulu ususeduze. Phendukani libe lokholo ezindabeni ezinhle.” 16  Wathi esahamba eceleni koLwandle LwaseGalile, wabona uSimoni kanye lo-Andreya umfowabo kaSimoni bephosela amambule* abo elwandle, njengoba babengabagoli benhlanzi. 17  UJesu wasesithi kubo: “Ngilandelani, ngizalenza libe ngabagoli babantu.” 18  Bahle batshiya amambule* abo bamlandela. 19  Wathi esephambidlana, wabona uJakhobe indodana kaZebhedi elomfowabo uJohane besesikepeni sabo belungisa amambule,* 20  wahle wababiza. Ngakho batshiya uyise uZebhedi esikepeni elamadoda ayeqhatshiwe, balandela uJesu. 21  Basebesiya eKhaphenawume. Kuthe iSabatha lisanda kuqala nje, wangena esinagogeni waqalisa ukufundisa. 22  Bamangala kakhulu besizwa indlela ayefundisa ngayo ngoba wayebafundisa njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu, engabafundisi njengababhali. 23  Khonokho nje enye indoda eyayisesinagogeni eyayihlaselwe lidimoni* yamemeza yathi: 24  “Kanti ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Ulande ukuzosibhubhisa yini? Ngikwazi mhlophe ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu!” 25  Kodwa uJesu walikhuza idimoni wathi: “Thula uphume kuye!” 26  Layigiqa lisayigiqa indoda leyo, ngapha liklabalala ngelizwi eliphezulu, laseliphuma. 27  Abantu bonke basala bebambe owangaphansi baze baxoxa ngakho besithi: “Kuyini lokhu? Ukufundisa kwakhe kuyamangalisa! Ulamandla okukhipha lamadimoni* njalo ayamlalela.” 28  Ngakho-ke umbiko omayelana laye wagcwala masinyane kuzo zonke izindawo ezazisemangweni waseGalile. 29  Kusenjalo basuka esinagogeni baqonda ngakibo kaSimoni lo-Andreya beloJakhobe loJohane. 30  Uninazala kaSimoni wayelele phansi umzimba wakhe utshisa, bahle batshela uJesu ngokugula kwakhe. 31  Wamlanda, wambamba ngesandla, wamvusa. Ukutshisa komzimba kwaphela, waqalisa ukubalungisela ukudla. 32  Kwathi sekuntambama, ilanga selitshonile, abantu baqalisa ukuletha kuye bonke ababegula lababelamadimoni. 33  Bonke abantu bedolobho lelo basebebuthene phambi komnyango wendlu. 34  Yikho-ke welapha abanengi ababebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo, wakhipha lamadimoni amanengi kodwa kazange awavumele ukuthi akhulume ngoba ayekwazi ukuthi unguKhristu.* 35  Emathathakusa, kusesemnyama, wavuka waya phandle waqonda endaweni eyayingelabantu, esefike khonale waqalisa ukuthandaza. 36  Kodwa uSimoni lalabo ayelabo bamdinga phansi phezulu 37  baze bamthola, basebesithi kuye: “Abantu bonke bayakudinga.” 38  Kodwa yena wathi kubo: “Kasiyeni kwenye indawo, emadolobheni aseduzane ukuze ngitshumayele lakuwo ngoba yikho engikulandileyo.” 39  Lakanye wahamba etshumayela emasinagogeni abo kulo lonke elaseGalile njalo ekhipha lamadimoni. 40  Kwabuya lendoda elobulephero yafika yamncenga iguqile, yathi kuye: “Nxa nje ufuna, ungangenza ngihlambuluke.” 41  Waseyizwela usizi, welula isandla sakhe wayibamba wathi kuyo: “Ngiyafuna! Hlambuluka.” 42  Masinyane nje ubulephero banyamalala, yasala isihlambulukile. 43  Wahle wathi kayihambe, waseyiqonqosela kakhulu 44  esithi: “Nanzelela ukuthi ungatsheli loba ngubani ukuthi kwenzakaleni, kodwa hamba uyeziveza kumphristi, unikele ngezinto uMosi athi kumele zinikelwe ngumuntu osehlanjululiwe, ukuze kube yibufakazi kubo.” 45  Kodwa indoda le yathi isuka lapho yaqalisa ukutshela wonke umuntu ngendaba le njalo yayifafaza yonke indawo, okokuthi uJesu wayengasenelisi lokungena ekhululekile kuloba yiliphi idolobho, kodwa wayesehlala phandle ezindaweni ezingelabantu. Lanxa kunjalo, babeqhubeka besiza kuye bevela kuzo zonke izindawo.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “phambi kobuso bakho.”
Kumbe, “wayebacwilisa.”
Kumbe, “amanethi.”
Kumbe, “amanethi.”
Kumbe, “amanethi.”
NgesiGrikhi, “ngumoya ongcolileyo.”
NgesiGrikhi, “lemimoya engcolileyo.”
Kungahunyutshwa langokuthi, “ayekwazi ukuthi ungubani.”