UMakho 2:1-28

  • UJesu welapha indoda eyayome umhlubulo (1-12)

  • UJesu ubiza uLevi (13-17)

  • Umbuzo wokuzila ukudla (18-22)

  • UJesu “yiNkosi yeSabatha” (23-28)

2  Kodwa ngemva kwamalanga athile waphinda wangena eKhaphenawume, futhi ilizwi lokuthi wayekhona ngakibo lasabalala.  Yikho-ke abantu abanengi babuthana kwaze kwasala kungaselandawo endlini. Lasemnyango kwakugcwele abantu njalo waqalisa ukubafundisa ilizwi.  Baletha kuye indoda eyayome umhlubulo ithwelwe ngamadoda amane.  Kodwa ehluleka ukuyifikisa kuJesu ngenxa yexuku labantu. Ngakho avula isikhala ephahleni lwendlu maqondana loJesu, asesehlisa ithala* okwakulele khona leyondoda eyayome umhlubulo.  UJesu uthe ebona ukuthi ayelokholo, wathi endodeni eyayome umhlubulo: “Mntanami, izono zakho sezithethelelwe.”  Kwakulabanye ababhali khonapho, behlezi futhi benakana ezinhliziyweni zabo besithi:  “Kungani indoda le ikhuluma kanje? Ithuka uNkulunkulu. Kambe ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa?”  Kodwa uJesu wahle wakwazi engqondweni yakhe* ukuthi yikho ababekunakana, wasesithi kubo: “Kungani linakana ngalezizinto ezinhliziyweni zenu?  Yikuphi okulula, ukutshela indoda le eyome umhlubulo ukuthi, ‘Izono zakho sezithethelelwe,’ kumbe ukuthi, ‘Sukuma udobhe ithala* lakho uhambe’? 10  Kodwa ukuze likwazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni—” wasesithi endodeni eyayome umhlubulo: 11  “Ngithi kuwe, Sukuma uthathe ithala* lakho uye emzini wakho.” 12  Isizwa lokhu yasukuma, yahle yathatha ithala* layo yaphuma abantu bonke beyikhangele. Basala bemangele kakhulu, bakhazimulisa uNkulunkulu besithi: “Okunje kasikaze sikubone.” 13  Waphinda waphuma waya eceleni kolwandle, futhi lonke ixuku labantu laqhubeka lisiza kuye, waseqalisa ukulifundisa. 14  Kwasekusithi esedlula wabona uLevi indodana ka-Alifewu ehlezi ewofisini yokubhadalisa imithelo, wathi kuye: “Woba ngumlandeli wami.” Esizwa lokhu wasukuma wamlandela. 15  Ngemva kwesikhathi uJesu wayakudla* endlini kaLevi elabafundi bakhe, njalo izoni ezinengi kanye labathelisi abanengi babekhona besidla labo,* ngoba abanengi babo babemlandela. 16  Kodwa ababhali abangabaFarisi bathi bebona ukuthi wayesidla lezoni labathelisi, baqalisa ukubuza abafundi bakhe besithi: “Kanti uyadla labathelisi lezoni?” 17  UJesu ekuzwa lokhu wathi kubo: “Abaphilileyo kabamdingi udokotela, kodwa abagulayo yibo abamdingayo. Kangilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni.” 18  Abafundi bakaJohane kanye labaFarisi babelomkhuba wokuzila ukudla. Yikho-ke bafika kuye bambuza bathi: “Kungani abafundi bakaJohane labafundi babaFarisi bezila ukudla, kodwa abafundi bakho bona bengazili?” 19  UJesu wasesithi kubo: “Kambe sikhona yini isizatho sokuthi abangane bomyeni bazile yena umyeni eseselabo? Nxa umyeni eseselabo, abangeke bazile. 20  Kodwa zizafika insuku lapho abazathathelwa khona umyeni. Ngalesosikhathi yikho lapho abazazila khona ukudla. 21  Kakho othungela isichibi esitsha phezu kwesembatho sangaphandle esidala. Nxa angenza njalo, isichibi esitsha siyafinyela sidonse lesosembatho esidala, besesidabuka ukwedlula kuqala. 22  Kanti njalo kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni yesikhumba emidala. Nxa angenza njalo, iwayini lizadabula izikhumba lichitheke, lemigodla yesikhumba yonakale. Kodwa iwayini elitsha lifakwa emigodleni yesikhumba emitsha.” 23  Wathi edlula phakathi kwamasimu engqoloyi ngeSabatha, abafundi bakhe baqalisa ukuhamba besikha izikhwebu zengqoloyi. 24  AbaFarisi basebesithi kuye: “Khangela! Kanti benzelani into engekho emthethweni ngeSabatha?” 25  Kodwa wathi kubo: “Kanti kalikaze likubale yini ukuthi uDavida wenzani esephelelwe yikudla, yena lamadoda ayelawo sebelambile? 26  Kalizange libale yini endabeni ka-Abhiyatha, umphristi okhokhelayo, ukuthi uDavida wangena endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukiswa okwakungekho emthethweni ukuthi zidliwe yiloba ngubani ngaphandle kwabaphristi, lokuthi ezinye wazinika amadoda ayelaye?” 27  Waqhubeka wathi kubo: “ISabatha lenzelwa abantu, kodwa abantu kabenzelwanga iSabatha. 28  Ngakho iNdodana yomuntu iphinde ibe yiNkosi yeSabatha.”

Amabala angaphansi

Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
NgesiGrikhi, “wakwazi emoyeni wakhe.”
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Ithala ngumbheda omncane wokuthwala umuntu ogulayo.
Kumbe, “wayehlezi etafuleni.”
Kumbe, “behlezi labo etafuleni.”