UMakho 14:1-72

  • Abaphristi babumba icebo lokubulala uJesu (1, 2)

  • UJesu uthelwa amafutha anukelelayo (3-9)

  • UJudasi uthengisa uJesu (10, 11)

  • IPhasika lokucina (12-21)

  • Ukusungulwa kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa (22-26)

  • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (27-31)

  • UJesu uyathandaza eGetsemane (32-42)

  • UJesu uyabotshwa (43-52)

  • Ukuthonisiswa phambi kweSanihedrini (53-65)

  • UPhetro uphika uJesu (66-72)

14  Kwasekusele amalanga amabili ukuthi iPhasika kanye loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo kufike. Abaphristi abakhokhelayo lababhali babedinga indlela yokumbamba* ngobuqili ukuze bambulale;  ngoba babesithi: “Akumelanga sikwenze emkhosini, abantu bangavuka ngolaka kube lesiphithiphithi.”  Wathi eseBhethani esidla* endlini kaSimoni owayeke waba lobulephero, kwafika owesifazana elembodlela ye-alabhasta eyayilamafutha anukelelayo, inadi yoqobo edula kakhulu. Wayivula imbodlela le waseqalisa ukuwathela ekhanda lakhe.  Abanye bathi bekubona lokhu bacaphuka, basebekhuluma bebodwa besithi: “Kanti amafutha la anukelelayo adlaliselwani?  Phela amafutha la abengathengiswa ngemali edlula odenariyu abangu-300, imali yakhona iphiwe abayanga!” Bamzondela kakhulu* owesifazana lo.  Kodwa uJesu wathi: “Myekeleni. Kanti limhluphelani? Ungenzele into enhle kakhulu.  Abayanga lihlala lilabo futhi lingabenzela okuhle loba nini lapho elifuna khona, kodwa mina kalisoze lihlale lilami.  Wenze lokho abesenelisa ukukwenza; uthele amafutha anukelelayo emzimbeni wami ewulungiselela ukungcwatshwa kwami kungakafiki.  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngaphi lapho izindaba ezinhle ezitshunyayelwa khona emhlabeni wonke, kuzakhulunywa ngokwenziwe ngowesifazana lo, ahlale ekhunjulwa ngakho.” 10  UJudasi Iskariyothi, omunye wabaliTshumi Lambili, waya kubaphristi abakhokhelayo ukuze amthengise kubo. 11  Bathi bekuzwa lokho bathaba bafa basebemthembisa ukumnika imali yesiliva. Ngakho waqalisa ukudinga ithuba lokumthengisa. 12  Ngelanga lokuqala loMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo, ilanga okwakujayele ukunikelwa khona ngomhlatshelo wePhasika, abafundi bakhe bathi kuye: “Yiphi indawo esingayayilungisa ukuze udlele khona iPhasika?” 13  Wasethuma abafundi bakhe ababili wathi kubo: “Ngenani edolobheni, lizahlangana lendoda ethwele imbiza yamanzi. Liyilandele, 14  futhi lapho ezangena khona lifike lithi kumnikazi wendlu, ‘UMfundisi uthi: “Ingaphi indlu yezethekeli lapho engingadlela khona iPhasika kanye labafundi bami?”’ 15  Uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu, elezinto esifuna ukuzisebenzisa. Silungiseleleni khonapho iPhasika.” 16  Lakanye abafundi bahamba bayangena edolobheni futhi bakuthola kunjengoba nje wayetshilo, basebelungiselela iPhasika. 17  Ilanga selitshonile wafika elabaliTshumi Lambili. 18  Bathi behlezi etafuleni besidla, uJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu odla lami uzangithengisa.” 19  Baqala ukukhathazeka, ngamunye wabo esithi kuye: “Kayisimi angithi?” 20  Wathi kubo: “Ngomunye wabaliTshumi Lambili, otsheba lami emganwini munye. 21  INdodana yomuntu izalitshiya* njengoba kubhaliwe ngayo. Kodwa maye kulowo ozathengisa iNdodana yomuntu! Bekungaba ngcono kuye aluba kazalwanga.” 22  Bathi besaqhubeka ngokudla wathatha isinkwa, wathandaza,* wasihlephuna wasebanika, wathi: “Thathani; lokhu kumela umzimba wami.” 23  Wasethatha inkomitsho wabonga uNkulunkulu, wabapha, basebenatha kuyo bonke. 24  Wathi kubo: “Lokhu kumela ‘igazi lami lesivumelwano’ elizachithwa ngenxa yabanengi. 25  Ngiqinisile ngithi kini, angisoze ngiphinde nginathe iwayini elenziwe ngamagilebisi, kuze kube lilanga lapho engizanatha khona elitsha eMbusweni kaNkulunkulu.” 26  Ekucineni bahlabela izingoma zokudumisa,* basebephuma baya eNtabeni Yama-Oliva. 27  UJesu wathi kubo: “Lonke lizakhubeka, ngoba kubhaliwe ukuthi: ‘Ngizatshaya umelusi izimvu zisabalale zigcwale indawo yonke.’ 28  Kodwa nxa sengivusiwe ngizaqala mina ukuya eGalile, sizahlangana khonale.” 29  Loba kunjalo, uPhetro wathi kuye: “Lanxa bonke abanye bengakhubeka, mina kangisoze ngikhubeke.” 30  UJesu wasesithi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, lamuhla nje ebusuku, iqhude lingakakhali kabili, uzabe usungiphike kathathu.” 31  Kodwa wayelokhu ephikelela esithi: “Lanxa sekumele ngife lawe, angisoze ngikuphike loba sekutheni.” Labanye bonke batsho njalo. 32  Ngemva kwalokho bafika endaweni okuthiwa yiGetsemane, wasesithi kubafundi bakhe: “Hlalani lapha ngisake ngiyethandaza.” 33  Wathatha uPhetro loJakhobe loJohane wahamba labo. Waqalisa ukukhathazeka kakhulu futhi wadabuka enhliziyweni.* 34  Wathi kubo: “Inhliziyo yami* ibuhlungu kakhulu, kuthi ngife. Salani lapha, lihlale liphapheme.” 35  Wasesiya phambidlana, wazilahla phansi waqalisa ukuthandazela ukuthi nxa kungenzeka ihola lelo lidlule kuye. 36  Wathi: “Abha,* Baba, uyenelisa ukwenza zonke izinto; susa inkomitsho le kimi. Kodwa kungabi ngokufunwa yimi, kube ngokufunwa nguwe.” 37  Wathi ephenduka wabathola belele, wasesithi kuPhetro: “Simoni, ulele? Kambe ubungelamandla okuthi uhlale uphapheme okwehola elilodwa nje? 38  Hlalani liphapheme futhi lihlale likhuleka ukuze lingangeni ekulingweni. Umoya uyafisa* sibili kodwa inyama ibuthakathaka.” 39  Waphinda wahamba wayathandaza futhi, esitsho into efananayo. 40  Kodwa wathi ephenduka okwesibili wabathola belele ngoba babephethwe yibuthongo, futhi baswela lokuthi bamphendule bathini. 41  Waphenduka okwesithathu wathi kubo: “Ngesikhathi esinje lilele futhi liyaphumula! Kwanele! Ihola selifikile! INdodana yomuntu isinikelwa* ezandleni zezoni. 42  Sukumani sihambe. Umthengisi wami usesondele.” 43  Masinyane nje esakhuluma kwafika uJudasi, omunye wabaliTshumi Lambili, elexuku labantu lithwele izinkemba lezinduku, lithunywe ngabaphristi abakhokhelayo, lababhali kanye labadala. 44  Umthengisi wakhe wayebaphe isibonakaliso ababevumelane ngaso, wathi: “Loba ngubani engizamqabuza, kuyabe kunguye; limthathe limbophe beselihamba laye limlindile.” 45  Bathi befika wamqonda, wathi kuye: “Rabi!” wasemqabuza. 46  Ngakho bambamba basebembopha. 47  Kodwa omunye walabo ababemi khonapho wahwatsha inkemba yakhe wagalela inceku yomphristi omkhulu, wayijuqula indlebe. 48  Yikho uJesu wasesithi kubo: “Kambe lilande ukuzongibopha lithwele izinkemba lezinduku angani ngiyisigebenga? 49  Bengilani nsuku zonke ethempelini ngifundisa kodwa kalizange lingibophe. Lanxa kunjalo, lokhu kwenzakele ukuze iMibhalo igcwaliseke.” 50  Bonke bamtshiya babaleka. 51  Kodwa elinye ijaha elalingagqokanga lutho, lembethe kuphela isembatho esenziwe ngelineni yohlonzi, laqalisa ukumlandela eduze. Bazama ukulibamba, 52  kodwa lona latshiya isembatho salo selineni labaleka linqunu.* 53  Basebemthatha-ke uJesu bamusa kumphristi omkhulu njalo bonke abaphristi abakhokhelayo labadala kanye lababhali babuthana. 54  Kodwa uPhetro wamlandela ehambela khatshana, waze wayafika egumeni lomphristi omkhulu, wasehlala lezinceku esotha umlilo. 55  ISanihedrini yonke kanye labaphristi abakhokhelayo babedinga ubufakazi ukuze babulale uJesu, kodwa babengatholi lutho. 56  Banengi sibili ababefakaza amanga ngaye, kodwa ubufakazi babo babungavumelani. 57  Kwakulabanye futhi ababesukuma befakaza amanga ngaye, besithi: 58  “Samuzwa esithi, ‘Ngizadiliza ithempeli leli elenziwa ngezandla, besekusithi emalangeni amathathu ngibe sengakhe elinye elingenziwanga ngezandla.’” 59  Lanxa babesitsho njalo, ubufakazi babo babungavumelani. 60  Umphristi omkhulu wasesukuma phakathi kwabo wabuza uJesu wathi: “Kanti kawuphenduli? Uthini ngalokho amadoda la akumangalela ngakho?” 61  Kodwa waqhubeka ethe zwi, kazange ake aphendule. Umphristi omkhulu waphinda wambuza wathi: “Nguwe yini uKhristu iNdodana yoBusisiweyo?” 62  UJesu wasesithi: “Nginguye; futhi lizabona iNdodana yomuntu ihlezi esandleni sokudla saLowo Olamandla,* njalo isiza ngamayezi ezulu.” 63  Umphristi omkhulu wathi esizwa lokhu wadabula izembatho zakhe wathi: “Sisabafunelani abanye ofakazi? 64  Lizizwele ethuka. Lina lithini?”* Bonke bamahlulela ngokuthi kumele afe. 65  Abanye baqalisa ukumkhafulela, bamvala ubuso futhi bamtshaya ngenqindi besithi kuye: “Phrofetha!” Izithunywa zemthethwandaba zamthatha, zimtshaya ngamampama ebusweni. 66  UPhetro wathi engaphansi egumeni, kwafika enye yamantombazana ayeyizincekukazi zomphristi omkhulu. 67  Yabona uPhetro esotha umlilo, yamkhangela yamuthi nhlo, yathi: “Lawe ubuloJesu umNazaretha.” 68  Kodwa yena waphika esithi: “Angimazi ngitsho, futhi angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani,” wasephuma phandle waya eduze kwegedi. 69  Eselapho, incekukazi leyo yambona yaqalisa futhi ukutshela ababemi khonapho isithi: “Lo ngomunye wabo.” 70  Yena waphinda waphika. Kwasekusithi ngemva kwesikhatshana, ababemi lapho baphinda bathi kuPhetro: “Loba sekuthiwani wena ungomunye wabo, phela ungumGalile.” 71  Kodwa waqalekisa njalo wafunga esithi: “Angiyazi indoda le elikhuluma ngayo!” 72  Iqhude lahle lakhala okwesibili, uPhetro wasekhumbula ukuthi uJesu wayethe kuye: “Iqhude lingakakhali kabili, uzabe usungiphike kathathu.” Wehluleka ukuzibamba, wakhala ezimathonsi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “yokumbopha.”
Kumbe, “ehlezi etafuleni.”
Kumbe, “Bamhalada; Bamtshingela.”
Kumbe, “izakufa.”
NgesiGrikhi, “wabusisa.”
Kumbe, “amahubo.”
Kumbe, “wahlulukelwa.”
Kumbe, “Umphefumulo wami.”
Leli libala lesiHebheru kumbe elesi-Aramayikhi elitsho ukuthi “O! Baba.”
Kumbe, “uyafuna.”
Kumbe, “isithengiselwa.”
Kumbe, “lisele lelalikugqoke phakathi kuphela.”
NgesiGrikhi, “samandla.”
Kumbe, “Liphuma lasiphi isinqumo?”