UMakho 15:1-47

  • UJesu uphambi kukaPhilathu (1-15)

  • Bamenza inhlekisa phambi kwabantu (16-20)

  • Ubethelwa esigodweni eGoligotha (21-32)

  • Ukufa kukaJesu (33-41)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (42-47)

15  Masinyane nje emadabukakusa, abaphristi abakhokhelayo labadala kanye lababhali, iSanihedrini yonke nje, bahlangana bakhuluma, basebebopha uJesu bamqhuba bamusa kuPhilathu.  Yikho uPhilathu wambuza wathi: “UyiNkosi yamaJuda yini?” Waphendula wathi: “Njengoba nje usitsho.”  Kodwa abaphristi abakhokhelayo babemmangalela ngezinto ezinengi.  UPhilathu waphinda wambuza esithi: “Kanti kawuphenduli? Khangela ukuthi bakumangalela ngezinto ezinengi njani.”  Kodwa uJesu kazange aphinde aphendule, futhi lokhu kwammangalisa uPhilathu.  Kwakusithi kungaba lomkhosi, akhulule isibotshwa esisodwa abayabe becele ukuthi sikhululwe.  Ngalesosikhathi kwakulendoda okwakuthiwa nguBharabha eyayisejele ibotshwe labantu ababengamavukela mbuso. Babebulele abantu ngesikhathi bevukela.  Yikho-ke ixuku leza laseliqalisa ukucela ukuthi uPhilathu alenzele lokho ayejayele ukulenzela khona.  Yena wabaphendula wathi: “Lifuna ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini?” 10  UPhilathu wayekwazi ukuthi abaphristi abakhokhelayo babemlethe kuye ngenxa yokuthi babelomona. 11  Kodwa abaphristi abakhokhelayo batshotshozela ixuku ukuthi limcele akhulule uBharabha kulokuthi akhulule uJesu. 12  UPhilathu waphinda wabaphendula wathi: “Manje lithi ngenzeni ngalo elimbiza ngokuthi yiNkosi yamaJuda?” 13  Bamemeza futhi, besithi: “Kabethelwe esigodweni!” 14  Kodwa uPhilathu waqhubeka wathi kubo: “Ngenxa yani? Kuyini okubi akwenzileyo?” Lanxa kunjalo, bamemeza kakhulu besithi: “Kabethelwe esigodweni!” 15  Ngakho uPhilathu wakhulula uBharabha efuna ukuthabisa ixuku. Wasesithi uJesu kabhaxabulwe, ngemva kwalokho wathi kathathwe ayebulawa ngokubethelwa esigodweni. 16  Amasotsha asesuka laye amusa egumeni, esigodlweni sikasibalukhulu, abuthanisa lonke ibutho ndawonye. 17  Amgqokisa isembatho esilombala oyibubende* njalo eluka umqhele wameva awubeka ekhanda lakhe; 18  aseqalisa ukumemeza esithi kuye: “Sakubona,* wena Nkosi yamaJuda!” 19  Kanti njalo ayemtshaya ngomhlanga ekhanda futhi emkhafulela. Aphinda aguqa phambi kwakhe amkhothamela. 20  Athi esemenze inhlekisa, amhlubula isembatho esiyibubende* asemgqokisa izembatho zakhe zangaphandle, aphuma laye emqhuba esiyambethela esigodweni. 21  Asebamba ngenkani uSimoni waseKhurene, uyise ka-Alekizanda loRufusi owayezidlulela evela emaphandleni, amthwalisa isigodo sikaJesu sokuhlutshwa.* 22  Ngakho afika laye endaweni okuthiwa yi-Goligotha, okutsho ukuthi “iNdawo Yokhakhayi.” 23  Eselapho azama ukumupha iwayini elalihlanganiswe lesidakamizwa okuthiwa yimure, kodwa wala ukulinatha. 24  Ambethela esigodweni, abelana izembatho zakhe zangaphandle ngenkatho* ukuze abone ukuthi ngamunye wayezathathani. 25  Ngesikhathi embethela esigodweni kwasekulihola lesithathu.* 26  Kwakubhalwe amazwi ayetshengisa ukuthi wayemangalelwa ngani. Ayesithi: “INkosi YamaJuda.” 27  Kanti njalo kwakulezigebenga ezimbili ezigodweni ezazimphahlile, esinye sikwesokudla, esinye kwesenxele. 28  *—— 29  Abantu ababedlula lapho babemthethisa, benyikinya amakhanda besithi: “Ehe! Wena owawusithi uzadiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, 30  zisindise phela, wehle esigodweni sokuhlutshwa.”* 31  Labaphristi abakhokhelayo kanye lababhali babekhuluma ngaye bemchothoza besithi: “Abanye wabasindisa, kodwa yena kenelisi ukuzisindisa! 32  Kehle phela uKhristu iNkosi ka-Israyeli esigodweni sokuhlutshwa,* ukuze sibone futhi sikholwe.” Ababesezigodweni ezazimphahlile labo bamthethisa. 33  Ngehola lesithupha,* kwaba mnyama kuyo yonke indawo kwaze kwaba lihola lesitshiyagalolunye.* 34  Kwasekusithi ngehola lesitshiyagalolunye, uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi: “Eli, Eli, lama sabakithani?” okutsho ukuthi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni na?” 35  Abanye ababemi eduzane bathi bekuzwa lokhu bathi: “Zwanini! Ubiza u-Elija.” 36  Omunye wabo wagxamuza isipontshi phakathi kwewayini elimunyu wasihloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe, esithi: “Myekeleni enjalo! Wothini sibone ukuthi u-Elija uzabuya yini azomethula.” 37  Kodwa uJesu waklabalala, wasephela.* 38  Ikhetheni lendawo engcwele* ladabuka kusukela phezulu kusiya phansi, laba zingxenye ezimbili. 39  Umkhokheli webutho owayemi khonapho emkhangele wathi esebone lokho okwakwenzakele ngesikhathi uJesu ephela wathi: “Indoda le ibiyiNdodana kaNkulunkulu ­sibili.” 40  Kwakulabesifazana ababemele khatshana bebukele. Omunye wabo kwakunguMariya Magadalena, loSalome, kanye loMariya unina kaJose loJakhobe Omncane. 41  Babejayele ukuhamba laye lokumncedisa ngesikhathi eseGalile, futhi kwakulabanye abesifazana abanengi ababebuye laye eJerusalema. 42  Njengoba kwasekusemini yantambama futhi kuliLanga Lokulungiselela, okutsho ukuthi ilanga elilandelayo kwakuzabe kuliSabatha, 43  kwafika uJosefa wase-Arimathiya, owayelilunga elihlonitshwayo loMthethwandaba Omkhulu wamaJuda, njalo laye wayelindele uMbuso kaNkulunkulu. Waqunga isibindi waya kuPhilathu, wafika wacela isidumbu sikaJesu. 44  Kodwa uPhilathu wazibuza ukuthi uJesu wayesefile yini, wasebiza umkhokheli webutho wambuza ukuthi wayesefile na. 45  Ngakho umkhokheli webutho wathi esemtshelile ukuthi wayesefile, wanika uJosefa isidumbu. 46  UJosefa wathenga ilineni lohlonzi, wamethula, wasemgoqela ngalo wambeka ethuneni elaligujwe edwaleni. Ngemva kwalokho, wagiqela ilitshe entubeni yethuna. 47  Kodwa uMariya Magadalena loMariya unina kaJose baqhubeka bekhangele lapho ayebekwe khona.

Amabala angaphansi

NgesiNgisi, “purple.”
Kumbe, “Bayethe.”
NgesiNgisi, “purple.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ngabo-9 ekuseni.
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ngabo-12 emini.
Ngabo-3 emini.
Kumbe, “wasephefumula okokucina.”
Kumbe, “lethempeli.”