UMakho 3:1-35

  • Indoda elesandla esigogekileyo iyasiliswa (1-6)

  • Ixuku elikhulu ekhunjini (7-12)

  • Abaphostoli abangu-12 (13-19)

  • Ukuthuka umoya ongcwele (20-30)

  • Unina kaJesu labafowabo (31-35)

3  Waphinda wangena esinagogeni, lapho okwakulendoda elesandla esigogekileyo.*  Ngakho bamkhangela ngelihlo lokhozi befuna ukubona ukuthi wayezayelapha yini indoda le ngeSabatha, ukuze bamethese icala.  Wathi endodeni elesandla esigogekileyo:* “Sukuma uze lapha phakathi.”  Wasesithi kubo: “Kusemthethweni yini ukwenza okuhle loba okubi ngeSabatha? Kusemthethweni yini ukusindisa impilo* loba ukubulala ngeSabatha?” Kodwa bona bazithulela zwi.  Ngemva kokubakhangela esecaphukile futhi esizwa ubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi babengelazwelo ezinhliziyweni zabo, wathi endodeni leyo: “Yelula isandla sakho.” Yaselula, lakanye isandla sayo satshwaphuluka.  AbaFarisi bathi bekubona lokhu baphuma, bahle baqala ukwenza umhlangano labalandeli bakaHerodi ukuze bambulale.  Kodwa uJesu wasuka waya elwandle labafundi bakhe, futhi ixuku elikhulu elalivela eGalile kanye laseJudiya lamlandela.  Kwaze kweza kuye labantu abanengi kakhulu ababevela eJerusalema, lase-Idumiya, langaphetsheya kweJodani, laseThire kanye laseSidoni, ngenxa yokuthi babezwe izinto ezinengi ayezenza.  Watshela abafundi bakhe ukuthi bamdingele isikepe esincane ayezasisebenzisa ukuze ixuku labantu lingamminyezeli. 10  Bonke ababelemikhuhlane emibi babembuthanela befuna ukumthinta ngoba wayeselapha abanengi. 11  Lamadimoni* ayesithi angavele ambone awele phansi phambi kwakhe, amemeze athi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” 12  Kodwa wawaqonqosela kanengi ukuthi angakuvezi ukuthi ungubani. 13  Wakhwela entabeni njalo wabiza ayebafuna, beza kuye. 14  Wasebumba* iqembu lamadoda angu-12, wawabiza ngokuthi ngabaphostoli. Wayezahamba lawo njalo wayezawathuma ukuthi ayetshumayela, 15  awanike lamandla okuthi akhiphe amadimoni. 16  Eqenjini lamadoda angu-12 alibumbayo* kwakuloSimoni, lowo amnika ibizo elithi Phetro, 17  loJakhobe indodana kaZebhedi, loJohane umfowabo kaJakhobe, (laba uJesu waphinda wabapha ibizo elithi Bhowaji, okutsho ukuthi “Amadodana Omdumo Wezulu”), 18  lo-Andreya, loFiliphu, loBhatholomewu, loMathewu, loTomasi, loJakhobe indodana ­ka-Alifewu, loThadewu, loSimoni umKhanani* 19  kanye loJudasi Iskariyothi, lowo owacina emthengisile. UJesu wasesuka waya kwenye indlu, 20  njalo ixuku laphinda labuthana okokuthi yena labafundi bakhe baze baswela lethuba lokudla. 21  Kodwa izihlobo zakhe zathi zikuzwa lokhu zasuka zisiyambamba ngoba zazisithi: “Usephambene.” 22  Lababhali ababefike bevela eJerusalema babesithi: “Umuntu lo uloBhelizebhubhi* futhi ukhipha amadimoni esebenzisa umbusi wamadimoni.” 23  Yikho wathi esebabizile wakhuluma labo esebenzisa imizekeliso, wathi: “Kungenzakala njani ukuthi uSathane axotshe uSathane? 24  Nxa umbuso ungehlukana phakathi, lowombuso ngeke ume; 25  futhi nxa imuli* ingehlukana phakathi, ngeke ime. 26  Nxa kuyikuthi loSathane usezihlamukele yena futhi useyehlukene phakathi, ngeke ame, kuyabe sekuphelile ngaye. 27  Phela kakho ongangena endlini yendoda elamandla enelise ukuntshontsha izinto zayo engazange aqale ayibophe. Nxa eseyibophile, usengazibuthela-ke okusendlini yayo. 28  Ngiqinisile ngithi kini, amadodana abantu azathethelelwa zonke izono, kungelani lokuthi enza ziphi izono futhi akhuluma waphi amazwi okuthuka. 29  Kodwa loba ngubani othuka umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuze kube nini lanini, isono sakhe sihlala sikhona kuze kube phakade.” 30  Watsho lokhu ngoba babesithi: “Indoda le iledimoni.”* 31  Kwafika unina kanye labafowabo bama phandle, basebethuma umuntu ukuthi ayembiza. 32  Njengoba kwakulabantu abanengi ababehlezi bembuthanele, bathi kuye: “Unyoko labafowenu bayakucela phandle!” 33  Kodwa yena wabaphendula wathi: “Ngubani umama futhi ngobani abafowethu?” 34  Wasekhangela labo ababehlezi bemgombolozele wathi: “Khangelani, nangu umama, nampa abafowethu! 35  Loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu, nguye umfowethu lodadewethu kanye lomama.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “esitshwabheneyo.”
Kumbe, “esitshwabheneyo.”
Kumbe, “umphefumulo.”
NgesiGrikhi, “Lemimoya engcolileyo.”
Kumbe, “Wasebeka.”
Kumbe, “alibekayo.”
Kumbe, “otshisekayo.”
Leli libizo okubizwa ngalo uSathane.
NgesiGrikhi, “indlu.”
NgesiGrikhi, “ilomoya ongcolileyo.”