UMakho 7:1-37

  • Amasiko abantu avezwa egcekeni (1-13)

  • Okungcolisayo kuvela enhliziyweni (14-23)

  • Ukholo lowesifazana waseFenikhiya yaseSiriya (24-30)

  • Indoda eyisacuthe iyasiliswa (31-37)

7  AbaFarisi labanye ababhali ababevela eJerusalema beza bazobuthana kuye.  Babona abanye abafundi bakhe besidla ngezandla ezingahlanzekanga, okutsho ukuthi ezingagezwanga.*  (Phela abaFarisi lamaJuda wonke kabadli bengagezanga izandla zabo kuze kuyefika endololwaneni, benamathela esikweni labokhokho babo,  futhi nxa bevela emakethe kabadli bengakagezi. Kulamanye amasiko amanengi asebewamukele banamathela kuwo, njengokucwilisa* amankomitsho lezindiwo kanye lezitsha zekhopha.*)  Ngakho abaFarisi lababhali ababebuthene kuye bambuza bathi: “Kungani abafundi bakho bengalandeli isiko labokhokho, besidla ukudla kwabo ngezandla ezingahlanzekanga?”  Yena wathi kubo: “U-Isaya wayeqinisile sibili lapho ephrofetha ngani bazenzisi aze abhale ukuthi, ‘Abantu laba bangidumisa ngemilomo yabo,* kodwa izinhliziyo zabo zikhatshana kakhulu lami.  Akusizi ngalutho ukuthi baqhubeka bengikhonza ngoba bafundisa izinto ezithethwe emilayweni yabantu.’  Litshiya umlayo kaNkulunkulu linamathele esikweni labantu.”  Waqhubeka wathi kubo: “Lisebenzisa indlela zokuhlakanipha ukuthi lingalaleli umlayo kaNkulunkulu lisenzela ukugcina isiko lenu. 10  Ngokwesibonelo uMosi wathi, ‘Hlonipha uyihlo lonyoko,’ waphinda wathi, ‘Lowo okhuluma kubi ngoyise kumbe ngonina* kumele abulawe.’ 11  Kodwa lina lithi, ‘Kusemthethweni ukuthi umuntu athi kuyise loba kunina: “Loba kuyini engilakho ebengingakuncedisa ngakho kuyikhobhani (okutsho isipho esinikelwe kuNkulunkulu).”’ 12  Ngokutsho njalo, lenza ukuthi angamenzeli ngitsho lento eyodwa uyise kumbe unina, 13  futhi lenza lokuthi ilizwi likaNkulunkulu libe yinto engelancedo ngesiko lenu elilidlulisela kwabanye. Kunengi elikwenzayo okunjengalokhu.” 14  Walibiza futhi ixuku ukuthi lisondele kuye, wasesithi kulo: “Ngilalelani lonke, lizwisise engikutshoyo. 15  Akulalutho olungena emuntwini luvela ngaphandle olungamngcolisa, kodwa izinto eziphuma phakathi kwakhe yizo ezimngcolisayo.” 16  *—— 17  Wathi esesukile exukwini wayangena kwenye indlu, abafundi bakhe baqalisa ukumbuza ngomzekeliso wakhe. 18  Wasesithi kubo: “Kanti lani kalizwisisi njengabo? Kalikwazi yini ukuthi kakulalutho olungena phakathi komuntu luvela ngaphandle olungamngcolisa, 19  ngoba kalungeni enhliziyweni yakhe kodwa luya esiswini beseluphuma luye esambuzini?” Ngamazwi la wayesitsho ukuthi ukudla konke kuhlanzekile. 20  Waqhubeka wathi: “Okuphuma phakathi komuntu yikho okumngcolisayo, 21  ngoba phakathi komuntu, enhliziyweni yakhe, kuphuma imicabango eyingozi: ukuziphatha okubi kwezemacansini,* ubusela, ukubulala, 22  ukuphinga, ubuhwaba, izenzo ezimbi, ubuqili, ukuxhwala,* ilihlo elilomona, ukuthuka, ukuzikhukhumeza lokungabi lengqondo. 23  Zonke izinto lezi ezimbi zivela phakathi komuntu njalo ziyamngcolisa.” 24  Wasuka lapho waqonda emangweni waseThire leSidoni. Esekhonale wangena kwenye indlu futhi wayengafuni ukuthi kube lomuntu okwaziyo ukuthi ukhona, kodwa abantu bacina sebekwazi. 25  Masinyane nje owesifazana owayelendodakazi encane eyayiledimoni wezwa ngaye, wasesiya kuye wafika wazilahlela enyaweni zakhe. 26  Owesifazana lo wayengumGrikhi, eyisizalwane saseFenikhiya yaseSiriya.* Wayelokhu emcela ukuthi akhiphe idimoni endodakazini yakhe. 27  Kodwa yena wathi kuye: “Qala ume abantwana basuthe, ngoba akuqondanga ukuthatha isinkwa sabantwana usiphosele imidlwane.” 28  Owesifazana waphendula wathi: “Yebo mnumzana, kodwa phela lemidlwane engaphansi kwetafula iyadla imvuthu ezikhithizwa ngabantwana abancane.” 29  Esekutshilo lokhu, yena wathi: “Ngenxa yalokho osukukhulumile, hamba, idimoni seliphumile endodakazini yakho.” 30  Owesifazana wasebuyela emzini wakhe wafica umntanakhe omncane elele embhedeni, idimoni seliphumile. 31  UJesu wathi esephenduka evela emangweni waseThire, wadlula eSidoni wasesiya eLwandle LwaseGalile edabula esabelweni saseDekhapholi.* 32  Basebeletha kuye indoda eyayingenelisi ukukhuluma kuhle futhi iyisacuthe, bamncenga ukuthi abeke isandla sakhe phezu kwayo. 33  Wayidonsela eceleni khatshana lexuku, bathi sebebodwa wafaka iminwe yakhe endlebeni zayo, wasekhafula wathinta ulimi lwayo. 34  Wakhangela phezulu ezulwini, wehlisa iphika wasesithi kuyo: “Efifatha,” okutsho ukuthi, “Vuleka.” 35  Indlebe zayo zasezivuleka lohlupho lwayo lokukhuluma lwaphela, yasiqalisa ukukhuluma kuhle. 36  Ngemva kwalokho wathi bangatsheli muntu. Lanxa wabatshela waphindaphinda, kwakungathi ubatshotshozela ukuthi bakutshumayele ngamandla. 37  Bamangala sibili basala bengelankani, bathi: “Konke akwenzileyo kuhle. Phela wenza lokuthi izacuthe zizwe, lezimungulu zikhulume.”

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo ukuthi zazingagezwanga ngokwesiko lamaJuda.
NgesiGrikhi, “njengokubhabhathiza.”
Kumbe, “zethusi.”
Kumbe, “ngezindebe zabo.”
Kumbe, “othethisa uyise loba unina.”
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.
NgesiGrikhi kusetshenziswe ibala elithi por·neiʹa, elisebunengini. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ukuziphatha okulihlazo.” NgesiGrikhi, a·selʹgei·a. Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ezalwa eFenikhiya yaseSiriya.”
Kumbe, “eSabelweni Samadolobho Alitshumi.”