UMakho 12:1-44

  • Umzekeliso wabalimi abangababulali (1-12)

  • UNkulunkulu loKhesari (13-17)

  • Umbuzo wokuvuswa kwabafileyo (18-27)

  • Imilayo emibili eqakatheke kakhulu (28-34)

  • UKhristu yindodana kaDavida yini? (35-37a)

  • Ubaxwayisa ngababhali (37b-40)

  • Inhlamvu zemali ezimbili zomfelokazi ongumyanga (41-44)

12  Waseqalisa ukukhuluma labo esebenzisa imizekeliso, wathi: “Kulomuntu owahlanyela amagilebisi esivandeni sakhe wasesibiyela ngothango, wagebha igodi lokukhamela amagilebisi waphinda wakha lomphotshongo. Waqhatshisa lesosivande kubalimi, wasesiya elizweni elikhatshana.  Ngesikhathi sokuvuna wathuma inceku kubalimi ukuthi iyethatha ezinye izithelo ezazisesivandeni.  Kodwa bona bayithatha bayitshaya basebeyixotsha, yabuyela ilengise izandla.  Waphinda wathumela enye inceku, yona bayitshaya ekhanda njalo bayeyisa.  Wathuma enye futhi inceku, bayibulala. Wathuma lezinye ezinengi, ezinye zakhona bazitshaya, ezinye bazibulala.  Kwasekusele indodana yakhe ayithandayo kuphela. Ekucineni wathuma yona esithi, ‘Indodana yami bazayihlonipha.’  Kodwa abalimi bakhuluma bebodwa bathi, ‘Le yiyo indlalifa. Buyani siyibulale, ilifa libe ngelethu.’  Ngakho bayithatha bayibulala, basebeyikhiphela phandle kwesivande samagilebisi.  Manje umnikazi wesivande uzakwenzani? Uzabuya azobabulala abalimi laba, isivande asiphe abanye. 10  Kanti kalikaze liwubale umbhalo othi: ‘Ilitshe elaliwa ngabakhi selibe lilitshe elikhulu eliyisiqokoqela.* 11  Ilitshe lelo livela kuJehova futhi lihle kakhulu emehlweni ethu’?” 12  Bathi bekuzwa lokho bafuna ukumbamba* ngoba babekwazi ukuthi wayekhulume lowo mzekeliso ecabanga ngabo. Kodwa besaba ixuku, yikho bamtshiya bahamba. 13  Basebethumela kuye abanye abaFarisi labanye abalandeli bakaHerodi ukuze bamthiye ngamazwi akhe. 14  Bafika bathi kuye: “Mfundisi, siyakwazi ukuthi wena uhlala ukhuluma iqiniso futhi kawenzi izinto uhlose ukuthabisa abantu, ngoba kawukhangeli ukuthi umuntu ulesikhundla bani kodwa ufundisa iqiniso ngendlela kaNkulunkulu. Kusemthethweni* yini ukubhadala umthelo* kuKhesari kumbe hatshi? 15  Kumele sibhadale yini kumbe akumelanga sibhadale?” Ebona ukuthi babezenzisa wathi kubo: “Lingilingelani? Nginikani udenariyu ngibone.” 16  Bamphathela udenariyu, wasesithi kubo: “Ngumfanekiso kabani lo futhi libizo likabani elibhalwe lapha?” Bona bathi kuye: “NgokukaKhesari.” 17  UJesu wasesithi: “Buyiselani okukaKhesari kuKhesari, kodwa okukaNkulunkulu kuNkulunkulu.” Bamangala besizwa amazwi akhe. 18  Kusenjalo kwafika abaSadusi ababesithi akulakuvuswa kwabafileyo, bambuza bathi: 19  “Mfundisi, uMosi wasibhalela ukuthi nxa indoda ingafa ingelamntwana, itshiye umkayo, umfowabo kufanele athathe lowomfazi, azalele umfowabo abantwana. 20  Kwakulamadoda ayisikhombisa ayeyizelamani. Endala yathatha umfazi, kodwa yasisifa ingelamntwana. 21  Wasethathwa ngeyesibili kodwa layo yafa ingelamntwana, kwaba yiso leso lakweyesithathu. 22  Wonke amadoda la ayisikhombisa afa engelabantwana. Ekucineni owesifazana laye wafa. 23  Nxa sekuvuswa abafileyo, owesifazana lo uzakuba ngumkabani? Phela wayeke waba yinkosikazi yabo bonke boyisikhombisa.” 24  UJesu wathi kubo: “Yikho lilahleka, kaliyazi iMibhalo futhi kaliwazi amandla kaNkulunkulu. 25  Angithi nxa bevuswa kwabafileyo amadoda kawathathi labesifazana kabendiswa, bonke bayabe sebenjengezingilosi emazulwini. 26  Kodwa mayelana lokuvuswa kwabafileyo, kalikaze likubale yini egwalweni lukaMosi ukuthi endabeni yesihlahla sameva uNkulunkulu wathi kuye: ‘NginguNkulunkulu ka-Abrahama loNkulunkulu ka-Isaka loNkulunkulu kaJakhobe’? 27  UnguNkulunkulu wabaphilayo, hatshi owabafileyo. Lilahlekile ­sibili!” 28  Enye indoda engumbhali eyayikhonapho futhi eyayibalalele bephikisana yezwa ukuthi wayebaphendule kuhle, yasimbuza yathi: “Yiwuphi umlayo wokuqala* kuyo yonke?” 29  UJesu waphendula wathi: “Owokuqala ngothi, ‘Lalela, O Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu nguJehova munye, 30  njalo kumele uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo* wakho wonke, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke.’ 31  Owesibili ngothi, ‘Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.’ Kawukho omunye umlayo omkhulu kulale.” 32  Umbhali wathi kuye: “Mfundisi, ukhulume kuhle, okutshoyo kuliqiniso, ‘Yena munye, futhi kakho omunye ngaphandle kwakhe’; 33  njalo ukuthi umuntu amthande ngenhliziyo yakhe yonke, langokuzwisisa kwakhe konke, langamandla akhe wonke, kanye lokuthanda umakhelwane wakhe ngendlela azithanda ngayo, kuqakatheke kakhulu ukwedlula iminikelo yokutshiswa egcweleyo kanye lemihlatshelo.” 34  UJesu wathi ekuzwa lokhu wananzelela ukuthi indoda le yayiphendule ngokukhalipha, wasesithi kuyo: “Kawukhatshana loMbuso kaNkulunkulu.” Kodwa kakho loyedwa owaba lesibindi sokumbuza ­futhi. 35  Lanxa kunjalo, uJesu waqhubeka efundisa ethempelini, wathi: “Kanti kungani ababhali besithi uKhristu yindodana kaDavida? 36  Ngomoya ongcwele, uDavida yena ngokwakhe wathi, ‘UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala esandleni sami sokudla ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho.”’ 37  UDavida yena ngokwakhe umbiza ngokuthi Nkosi, pho angaba yindodana yakhe njani?” Ixuku elikhulu lalimlalele likholisa. 38  Ngesikhathi efundisa wathi: “Nanzelelani ababhali abathanda ukuhambahamba begqoke amajazi futhi befuna ukubingelelwa emamakethe, 39  njalo bathanda ukuhlala ezihlalweni eziphambili* emasinagogeni lokuhlala ezindaweni zabahlonitshwa nxa besemadilini antambama. 40  Baqila abafelokazi babathathele impahla yabo,* futhi bakhuleka imithandazo emide besenzela ukubukwa. Bazakwahlulelwa kabuhlungu kulabanye.” 41  Wahlala phansi maqondana lamabhokisi eminikelo, wasebukela ixuku liphosela imali emabhokisini la. Abantu abanengi abanothileyo babephosela imali enengi.* 42  Kwasekufika umfelokazi owayengumyanga waphosela okuzinhlamvu kwemali okubili okungatsho lutho.* 43  Yikho wabiza abafundi bakhe, wasesithi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, umfelokazi lo ongumyanga unikele okwedlula bonke abanye abafake imali emabhokisini eminikelo. 44  Ngenxa yokuthi bonke bacuphe enothweni yabo, kodwa yena lanxa eswela,* ufake konke abelakho, konke obekumele aphile ngakho.”

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ukumbopha.”
Kumbe, “Kuqondile.”
Kukhanya umthelo lo kwakumele ubhadalwe ngumuntu ngamunye.
Kumbe, “oqakatheke kulayo yonke?”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ezingcono kulazo zonke.”
NgesiGrikhi, “izindlu zabo.”
Kumbe, “inhlamvu zemali ezinengi.”
NgesiGrikhi, “amalephuthoni amabili, okutsho ikhwadirani eyodwa.”
Kumbe, “engumyanga.”