UMakho 4:1-41

 • IMIZEKELISO YOMBUSO (1-34)

  • Umlimi (1-9)

  • Okwakusenza uJesu asebenzise imizekeliso (10-12)

  • Umzekeliso womlimi uyachasiswa (13-20)

  • Isibane kasimbokothwa ngebhasikiti (21-23)

  • Isikali osisebenzisayo (24, 25)

  • Umlimi olalayo (26-29)

  • Intanga yemastadi (30-32)

  • Ukusetshenziswa kwemizekeliso (33, 34)

 • UJesu uthulisa isiphepho (35-41)

4  Waphinda waqalisa ukufundisa eceleni kolwandle njalo ixuku elikhulukazi labuthana eduze kwakhe. Ngakho wangena esikepeni, wahlala phakathi kwaso sisemanzini eduze lekhunjini, kodwa abantu bonke babeseceleni kolwandle, ekhunjini.  Waqalisa ukubafundisa izinto ezinengi esebenzisa imizekeliso, futhi ngesikhathi ebafundisa wathi kubo:  “Lalelisisani! Umlimi waphuma esiyahlanyela.  Ngesikhathi ehlanyela, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, izinyoni zafika zayidla.  Enye yawela emhlabathini owawuledwala ngaphansi, lapho okwakungelanhlabathi enengi khona, yahle yamila ngoba umhlabathi wawungatshoni.  Kodwa ilanga lathi seliphumile yatsha yaswaba ngoba yayingelampande.  Enye inhlanyelo yawela emeveni, ameva asekhula ayiminyanisa, kayizange ibe isathela.  Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle yamila futhi yakhula, yasiqalisa ukuthela, njalo yathela okuphindwe ka-30, enye ka-60 lenye ka-100.”  Waqhubeka wathi: “Lowo olendlebe zokulalela, kalalele.” 10  Amaxuku athi esehambile, abaliTshumi Lambili kanye labanye abafundi baqalisa ukumbuza mayelana lemizekeliso yakhe. 11  Wathi kubo: “Lina liyiphiwe imfihlo engcwele yoMbuso kaNkulunkulu, kodwa abanye bonke bazizwela imizekeliso kuphela, 12  ukuze bangaboni lanxa bekhangele, bangazwisisi lanxa besizwa; njalo kabasoze bafa baphenduka bathethelelwe.” 13  Waseqhubeka wathi kubo: “Kaliwuzwisisi umzekeliso lo, pho lizayizwisisa njani yonke eminye imizekeliso? 14  “Umlimi uhlanyela ilizwi. 15  Inhlanyelo ewela eceleni kwendlela lilizwi elihlanyelwa ebantwini, abathi besanda kulizwa nje, uSathane afike alithathe ilizwi lelo elihlanyelwe kubo. 16  Inhlanyelo ewela emhlabathini oledwala ngaphansi lilizwi elihlanyelwa ebantwini, abathi besanda kulizwa nje, balamukele ngentokozo. 17  Lanxa kunjalo, kabalampande phakathi kwabo, kodwa baqhubeka okwesikhatshana, besekusithi nxa inhlupho kumbe ukuhlukuluzwa ngenxa yelizwi kufika nje, bakhubeke. 18  Inhlanyelo ewela emeveni lilizwi elihlanyelwa ebantwini, kodwa bathi sebelizwile, 19  izinkathazo zomumo lo wezinto,* lenotho elamandla okuyenga kanye lezifiso zakho konke okunye, kungene enhliziyweni kuliminyanise ilizwi, lehluleke ukuthela. 20  Inhlanyelo ewela emhlabathini omuhle lilizwi elihlanyelwa ebantwini balilalele njalo balamukele kuhle, bathele okuphindwe ka-30, ka-60, lokuphindwe ka-100.” 21  Wasesithi kubo: “Kambe ukhona umuntu ongambokotha isibane ngebhasikiti* loba asifake ngaphansi kombheda? Kanti kasibekwa phezu koluthi lwesibane na? 22  Phela akulalutho olufihliweyo olungasoze lwembulwe; akulalutho oluthukuziweyo olungasoze luphumele egcekeni. 23  Loba ngubani olendlebe zokulalela, kalalele.” 24  Waqhubeka wathi kubo: “Kulalelisiseni lokho elikuzwayo. Ngesikali elilinganisa ngaso, lani lizalinganiselwa ngaso, njalo lizangezelelwa okunye. 25  Loba ngubani olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa loba ngubani ongelakho uzathathelwa lalokho alakho.” 26  Waphinda wathi kubo: “UMbuso kaNkulunkulu ufanana lomuntu ohaza inhlanyelo emhlabathini. 27  Uyalala ebusuku avuke ekuseni, njalo inhlanyelo iyamila ikhule ibende; ukuthi lokhu kwenzakala njani yena kakwazi. 28  Iyakhula yodwa emhlabathini kancane kancane, kuqala ikhaba, kulandele isikhwebu kucine ngengqoloyi evuthiweyo. 29  Kodwa ingqoloyi iyathi ivuthwa nje, ayithele isikela ngenxa yokuthi isikhathi sokuvuna siyabe sesifikile.” 30  Waqhubeka wathi: “Singawufanisa lani uMbuso kaNkulunkulu? Yiwuphi umzekeliso esingawusebenzisa ukuze siwuchasise? 31  Unjengentanga yemastadi, ethi ngesikhathi ihlanyelwa emhlabathini iyabe iyintanga encane kulazo zonke emhlabeni. 32  Kodwa nxa isihlanyeliwe, iyamila ikhule ibe yisilimo esikhulu kulazo zonke, esilezingatsha ezinkulu okokuthi izinyoni zezulu zithola indawo yokuhlala emthunzini waso.” 33  Wabafundisa ilizwi esebenzisa imizekeliso eminengi enjengale, kusiya ngokuzwisisa kwabo. 34  Akukho lokukodwa abatshela khona engasebenzisi umzekeliso. Kodwa abafundi bakhe wayebachasisela zonke izinto sebebodwa. 35  Ngalelolanga sekuntambama, wathi kubo: “Kasichapheni siye ngaphetsheya kolwandle.” 36  Ngakho sebetshele ixuku ukuthi lihambe, bamthwala bahamba laye ngesikepe engalulungiselelanga uhambo, futhi kwakulezinye izikepe ezaziseduze laleso ayekuso. 37  Kwavuka isiphepho esikhulu esilolaka, amagagasi aqhubeka etshaya isikepe amanzi ekhaphakela phakathi, kwaze kwasala kancane ukuthi isikepe sicwile. 38  Kodwa yena wayengemuva kwesikepe elele waqamela.* Yikho bamvusa basebesithi kuye: “Mfundisi, kanti kawulandaba lokuthi sesisifa?” 39  Wasevuka wawukhuza umoya njalo wakhuluma lolwandle wathi: “Thula! Thula zwi!” Lakanye umoya waphela, kwathula kwathi cwaka. 40  Wasesithi kubo: “Kungani lisesaba* kangaka? Lilokhu lingakabi lokholo na?” 41  Kodwa bona besaba kakhulu, basebekhuluma bebodwa besithi: “Ngubani sibili yena lo? Phela lomoya kanye lolwandle kuyamlalela.”

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “ngebhasikiti yokulinganisa.”
Kumbe, “phezu kwekhushini.”
Kumbe, “lingamagwala.”