UMakho 5:1-43

  • UJesu uxotshela amadimoni engulubeni (1-20)

  • Indodakazi kaJayirosi; owesifazana uthinta izembatho zikaJesu zangaphandle (21-43)

5  Ngemva kwalokho bafika ngaphetsheya kolwandle, esabelweni samaGerasini.  UJesu wathi esanda nje kuphuma esikepeni, wahlangana lendoda eyayiledimoni ivela emathuneni.  Yayihlala emathuneni njalo kwasekuze kwafika lesosikhathi kungela loyedwa owayesenelisa ukuyigcina ibotshiwe, ngitsho langeketane.  Babejayele ukuyibopha ngezankosi langamaketane, kodwa yayiwaqamula amaketane kanye lezankosi lezo futhi kakho owayelamandla okuyichumisa.  Yayihlala imemeza ebusuku lemini isemathuneni lasezintabeni njalo yayizisika ngamatshe.  Kodwa yathi imbona nje uJesu esesekhatshana, yagijima yafika yamkhothamela.  Yasimemeza ngelizwi elikhulu yathi: “Kanti ufunani kimi Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Funga kuNkulunkulu ukuthi kawusoze ungihlukuluze.”  Yayisitsho njalo ngoba uJesu wayelokhu ekhuluma ledimoni esithi: “Phuma endodeni le, wena dimoni.”  UJesu waseyibuza wathi: “Ibizo lakho ungubani?” Yona yaphendula yathi: “Ibizo lami nguLigiyoni, ngenxa yokuthi sibanengi.” 10  Yaqhubeka incenga uJesu ukuthi angawaxotsheli ngaphandle kwelizwe amadimoni la. 11  Kwakulomhlambi omkhulu wengulube owawusidla khonapho entabeni. 12  Yikho-ke, amadimoni amncenga athi: “Sithumele engulubeni siyengena kuzo.” 13  Wawavumela amadimoni la, asephuma ayangena engulubeni. Ingulube lezo ezazingaba ngu-2 000 zaphaphatheka ziqonda eliweni zayazithela elwandle, zagalula. 14  Kodwa abelusi bazo babaleka bayabika lokhu edolobheni kanye lasemaphandleni, futhi abantu beza bezobona okwakwenzakele. 15  Ngakho bafika kuJesu bayibona indoda eyayiledimoni, leyo eyayikade ileligiyoni,* ihlezi njalo igqokile, ingqondo zayo sezisebenza kuhle, bezwa besesaba. 16  Lalabo ababezibonele ngawabo lokhu kusenzakala babalandisela ukuthi kwakwenzakaleni endodeni eyayiledimoni kanye lasengulubeni. 17  Yikho ­baqalisa ukuncenga uJesu ukuthi asuke esabelweni sabo. 18  Wathi esengena esikepeni, indoda eyayikade iledimoni yamncenga ukuthi ahambe layo. 19  Kodwa yena kayivumelanga, wathi kuyo: “Hamba ngakini ezihlotsheni zakho uyezibikela zonke izinto uJehova akwenzele zona kanye lesihawu akutshengise sona.” 20  Indoda le yasuka lapho yamemezela eDekhapholi* konke uJesu ayeyenzele khona futhi bonke abantu bamangala. 21  UJesu wathi esephinde wachaphela ngaphetsheya kolwandle ngesikepe, ixuku elikhulu labuthana kuye eceleni kolwandle. 22  Kwafika omunye wabaphathi besinagogi owayebizwa ngokuthi nguJayirosi, njalo wathi embona wazilahla phansi enyaweni zakhe. 23  Wamncenga kanenginengi esithi: “Indodakazi yami encane igulela ukufa. Ngicela ubuye uzoyibeka izandla ukuze isile, iqhubeke iphila.” 24  UJesu wasehamba laye, njalo ixuku elikhulu lalimlandela futhi limminyezela. 25  Kwakulowesifazana owayesehlutshwe ngumkhuhlane wokopha okweminyaka engu-12. 26  Wayesehlupheke kakhulu,* odokotela abanengi bezama ukumelapha futhi wayeseqede konke ayelakho, kodwa umkhuhlane wawuqina ngamandla kulokuthi ube ngcono. 27  Wathi esizwa imibiko emayelana loJesu, wadabula phakathi kwexuku labantu wafika ngemva kwakhe wathinta isembatho sakhe sangaphandle, 28  ngoba wayelokhu esithi: “Nxa ngingathinta izembatho zakhe zangaphandle nje, ngizasila.” 29  Masinyane nje ukopha kwakhe kwaphela, futhi wakuzwa emzimbeni wakhe ukuthi wayesesilisiwe emkhuhlaneni lo owawusumhlukuluze kakhulu. 30  UJesu wahle wananzelela ukuthi amandla ayephumile kuye, wasetshibilika ekhangela ixuku wabuza wathi: “Ngubani othinte izembatho zami zangaphandle?” 31  Abafundi bakhe bona bathi kuye: “Lawe uyabona ukuthi abantu bayakuminyezela, kodwa uyabuza ukuthi ngubani okuthintileyo.” 32  Lanxa kunjalo, wayelokhu ethalathalaza efuna ukubona ukuthi ngubani owayekwenzile lokho. 33  Owesifazana owayemthintile wesaba waqhuqha ngoba wayekwazi ukuthi kuyini okwakwenzakele kuye, wasesondela wafika wazilahla phansi phambi kwakhe wamtshela lonke iqiniso. 34  Yena wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula, usile emkhuhlaneni wakho obukuhlukuluza.” 35  Esakhuluma, amanye amadoda ayevela emzini womphathi wesinagogi afika athi: “Indodakazi yakho isifile! Usamhluphelani pho uMfundisi?” 36  Kodwa uJesu wawezwa ekhuluma wasesithi kumphathi wesinagogi: “Ungesabi,* wena woba lokholo kuphela.” 37  Kazange avumele muntu ukuthi amlandele, ngaphandle kukaPhetro loJakhobe kanye loJohane umfowabo kaJakhobe. 38  Ngakho bafika endlini yomphathi wesinagogi, wabona ukuxokozela okwakukhona kanye labantu ababekhala futhi beqhinqa isililo. 39  Esengenile wathi kubo: “Kanti likhalelani futhi ngesani isiphithiphithi sonke lesi? Umntwana kafanga kodwa ulele.” 40  Bathi bekuzwa lokhu baqalisa ukumhleka bemenza isithutha. Esethe baphume phandle, wabiza uyise womntwana lonina kanye lalabo ayehamba labo, wasengena lapho umntwana ayekhona. 41  Ngemva kwalokho, wabamba isandla somntwana wathi kuye: “Thalitha khumi,” okutsho ukuthi: “Ntombazanyana, ngithi kuwe vuka!” 42  Masinyane nje intombazana yavuka yaqalisa ukuhamba. (Yayileminyaka engu-12.) Bathi bekubona nje lokhu, bathaba kwangathi bazathinta amayezi. 43  Kodwa wabatshela kanengi* ukuthi bangayibikeli muntu indaba le, wasesithi intombazana kayiphiwe ukudla.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ilamadimoni amanengi.”
Kumbe, “eSabelweni Samadolobho Alitshumi.”
Kumbe, “Wayesezwe ubuhlungu obukhulu.”
Kumbe, “Yekela ukwesaba.”
Kumbe, “wabaqonqosela.”