UMakho 11:1-33

  • UJesu ungena njengomnqobi (1-11)

  • Isihlahla somkhiwa siyaqalekiswa (12-14)

  • UJesu uhlambulula ithempeli (15-18)

  • Isifundo esihlahleni somkhiwa esomileyo (19-26)

  • Amandla kaJesu ayasolwa (27-33)

11  Bathi sebesondela eduze leJerusalema, bafika eNtabeni Yama-Oliva lapho okwakuleBhethifage leBhethani, uJesu wasethuma abafundi bakhe ababili  wathi kubo: “Hambani esigabeni lesiya elisikhangeleyo; lizakuthi lingena nje kuso lizafica kulethole likababhemi elibotshelweyo elingakaze ligadwe ngumuntu. Lilikhulule beselibuya lalo lapha.  Nxa kungaba lomuntu othi kini, ‘Likwenzelani lokho?’ limtshele lithi, ‘INkosi ifuna ukulisebenzisa, izalibuyisela lapha masinyane nje.’”  Ngakho bahamba bafica ithole likababhemi libotshelwe emnyango wendlu eyayiseceleni komgwaqo, basebelithukulula.  Kodwa abanye ababemi khonapho bathi kubo: “Kanti lenzani lithukulula ithole likababhemi?”  Babatshela khona kanye uJesu ayekukhulumile, basebebayekela abafundi bahamba.  Baliletha-ke kuJesu ithole likababhemi, babeka izembatho zabo zangaphandle phezu kwalo, yena waseligada.  Abanengi bendlala izembatho zabo zangaphandle emgwaqweni, kodwa abanye bagamula izingatsha zezihlahla eceleni komgwaqo.  Ababehamba phambili lababelandela ngemuva babelokhu bememeza besithi: “Sicela umsindise! Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova! 10  Ubusisiwe uMbuso ozayo, okababa wethu uDavida! Wena ophezulu emazulwini, sicela umsindise!” 11  Wangena eJerusalema, waqonda ethempelini wasekhangela konke okwakulapho. Kodwa njengoba ilanga laselitshona, waphuma waya eBhethani elabaliTshumi Lambili. 12  Bathi sebesuka eBhethani ngelanga elilandelayo, wezwa eselambile. 13  Esesekhatshana wabona isihlahla somkhiwa esasilamahlamvu, wasesiya kuso efuna ukuyabona ukuthi sasilezithelo yini. Kodwa wathi efika kuso, wathola singelazithelo, kulamahlamvu kuphela ngoba kwakungayisiso sikhathi sezithelo zomkhiwa. 14  Ngakho wathi kuso: “Akungabi lamuntu ozaphinda adle isithelo kuwe futhi.” Abafundi bakhe babemlalele. 15  Ngemva kwalokho bafika eJerusalema, wasengena ethempelini waqalisa ukubaxotshela phandle ababethengisa lababethenga, wagenqula amatafula alabo ababentshintsha imali kanye lamabhentshi alabo ababethengisa amajuba, 16  njalo kazange avumele muntu ukuthi aqume ethempelini ethwele loba yini. 17  Wayebafundisa esithi: “Akubhalwanga yini ukuthi, ‘Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yokuthandazela yezizwe zonke’? Kodwa lina seliyenza ubhalu lwamasela.” 18  Abaphristi abakhokhelayo lababhali bakuzwa lokho, basebeqalisa ukudinga ukuthi bangambulala njani ngoba babemesaba. Phela ixuku lonke lalimangaliswa yikufundisa kwakhe. 19  Ilanga lathi selitshona, baphuma edolobheni. 20  Kodwa bathi sebesedlula ekuseni kakhulu babona isihlahla somkhiwa sesomile kusukela empandeni. 21  UPhetro wakhumbula okwakwenzakele wasesithi kuye: “Rabi khangela! Isihlahla somkhiwa osiqalekisileyo sesomile.” 22  UJesu wasephendula wathi kubo: “Wobani lokholo kuNkulunkulu. 23  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani othi entabeni le, ‘Quphuka uyewela elwandle,’ ekutsho engathandabuzi enhliziyweni yakhe futhi elokholo lokuthi kuzakwenzakala, kuzakwenzakala sibili. 24  Yikho ngilitshela ukuthi zonke izinto elithandaza lizicela, kholwani ukuthi selizamukele, lingenza njalo lizazamukela. 25  Nxa lisima lithandaza, thethelelani loba ngubani oliphambanisele loba yini ukuze uBaba osezulwini laye alithethelele iziphambeko zenu.” 26  *—— 27  Baphinda babuyela eJerusalema. Wathi ehambahamba ethempelini, abaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labadala bamlanda, 28  bathi kuye: “Uwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi? Ngubani okuphe amandla la?” 29  UJesu wathi kubo: “Lami ngizalibuza umbuzo owodwa. Nxa lingangiphendula, ngizalitshela ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi. 30  Ubhabhathizo lukaJohane lwaluvela ezulwini kumbe ebantwini? Ngiphendulani.” 31  Ngakho baqalisa ukukhuluma bebodwa besithi: “Nxa singathi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uzakuthi, ‘Pho kungani lingamkholwanga?’ 32  Kodwa ngeke siqale ukuthi, ‘Lwaluvela ebantwini’!” Babesesaba ixuku labantu ngoba bonke babekholwa ukuthi uJohane wayengumphrofethi sibili. 33  Yikho baphendula uJesu bathi: “Kasikwazi.” UJesu wasesithi kubo: “Lami kangisoze ngilitshele ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi.”

Amabala angaphansi

Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.