UMakho 9:1-50

  • UJesu uguquka isimo (1-13)

  • Umfana oledimoni uyasiliswa (14-29)

    • Zonke izinto zingenzakala kulowo olokholo (23)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (30-32)

  • Abafundi baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (33-37)

  • Ongaphikisani lathi uyasisekela (38-41)

  • Okwenza abanye bakhubeke (42-48)

  • “Wobani lesawudo phakathi kwenu” (49, 50)

9  Waqhubeka wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye abemiyo lapha abangasoze bafe bengakawuboni uMbuso kaNkulunkulu usufikile ulamandla.”  Kwathi sekwedlule amalanga ayisithupha, uJesu wathatha uPhetro loJakhobe kanye loJohane kuphela, wakhwela labo entabeni ende. Sebelapho waguquka isimo phambi kwabo;  izembatho zakhe zangaphandle zaqalisa ukukhazimula, zaba mhlophe nke okokuthi akulamuntu emhlabeni owayengaziwatsha zibe mhlophe kangako.  Kusenjalo babona sekulo-Elija loMosi futhi babexoxa loJesu.  UPhetro wasesithi kuJesu: “Rabi, kuhle kithi ukuba lapha. Yikho kasimiseni amatende amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMosi, elinye libe ngelika-Elija.”  Wayeseswele lokuthi athini ngoba uvalo lwaselubabulele.  Kwaqubuka iyezi labagubuzela, futhi kwezwakala ilizwi livela kuleloyezi lisithi: “Le yiNdodana yami engiyithandayo. Yilaleleni.”  Masinyane nje bathi besithi thalathala bazibona sebesele loJesu kuphela.  Sebesehla entabeni wabaqonqosela ukuthi bangatsheli muntu ngababekubonile, kuze kube yilapho iNdodana yomuntu isivukile kwabafileyo. 10  Amazwi la bawagcina ezinhliziyweni zabo,* kodwa baxoxa bebodwa ngokuthi lokho kuvuka kwabafileyo kwakusitshoni. 11  Basebeqalisa ukumbuza besithi: “Kanti kungani ababhali besithi u-Elija kumele aze kuqala?” 12  Yena wathi kubo: “U-Elija uza kuqala sibili, afike abuyisele zonke izinto endaweni yazo; kodwa kungani kubhalwe ukuthi iNdodana yomuntu kufanele yehlelwe zinhlupho ezinengi njalo idelelwe? 13  Lanxa kunjalo ngilitshela ukuthi u-Elija sewabuya futhi bamenza konke ababekufuna, njengoba nje kubhaliwe ngaye.” 14  Bathi befika kwabanye abafundi, bananzelela ukuthi kwakulexuku elikhulu elalibabuthanele njalo kwakulababhali ababephikisana labo. 15  Kodwa lonke ixuku lathi limbona nje, lamangala kakhulu laseligijima lisiyambingelela. 16  Ngakho wabuza wathi: “Liphikisana labo ngani?” 17  Omunye owayephakathi kwexuku wamphendula wathi: “Mfundisi, ngilethe indodana yami kuwe ngoba iledimoni eliyenza ibe yisimungulu. 18  Loba nini lapho eliyibamba khona, liyayilahlela phansi ibhubhudle amagwebu emlonyeni, itshayanise amazinyo futhi iphele amandla. Ngicele abafundi bakho ukuthi balikhiphe kodwa behlulekile.” 19  Yena wasesithi kubo: “Hawu lina sizukulwane esingelakholo, kumele ngiqhubeke ngilani kuze kube nini? Kufanele ngilibekezelele kuze kube nini? Mletheni lapha umfana.” 20  Lakanye bamletha kuye, kodwa idimoni lathi libona uJesu, lahle lamlahla phansi umfana laqalisa ukumgiqa. Esewele phansi, waqhubeka elokhu egiqika, ebhubhudla amagwebu emlonyeni. 21  UJesu wasebuza uyise womfana wathi: “Sekulesikhathi esinganani kumenza lokhu?” Yena wathi: “Kusukela esesengumntwana, 22  futhi lijayele ukumjikela emlilweni lasemanzini lifuna ukumbulala. Kodwa nxa kukhona ongenelisa ukukwenza, sizwele usincede.” 23  UJesu wasesithi kuye: “Kungani usithi, ‘Nxa kukhona ongenelisa ukukwenza’? Phela zonke izinto zingenzakala kulowo olokholo.” 24  Uyise womntwana wahle wamemeza wathi: “Ngilalo ukholo! Ngicela ungincede lapho ukholo lwami olusilela khona!” 25  UJesu wathi esebona ixuku ligijimela kubo, walikhuza idimoni wathi: “Wena dimoni eliyisimungulu leliyisacuthe, ngithi phuma kuye, ungaphindi ungene kuye futhi!” 26  Idimoni laklabalala, lamgiqa lisamgiqa umfana, laseliphuma, wasala ethe daca engathi ufile, abantu abanengi baze bathi: “Usefile!” 27  Kodwa uJesu wambamba ngesandla emsukumisa, lakanye wasukuma. 28  Ngakho uthe esengene endlini, abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi: “Kungani thina sehlulekile ukulikhipha?” 29  Wathi kubo: “Idimoni elinjengaleli lingakhitshwa ngomthandazo kuphela.” 30  Basuka lapho badabula eGalile, kodwa wayengafuni kube lomuntu okwaziyo ukuthi ungaphi. 31  Wayefundisa abafundi bakhe esithi: “INdodana yomuntu izanikelwa* ezandleni zabantu futhi bazayibulala, kodwa lanxa ingaze ibulawe, izavuka ngemva kwamalanga amathathu.” 32  Loba kunjalo, kabazange bakuzwisise ayekutsho, njalo babesesaba ukumbuza. 33  Basebefika-ke eKhaphenawume. Esengenile endlini wababuza wathi: “Beliphikisana ngani endleleni?” 34  Bathula zwi, ngoba endleleni babephikisane ngokuthi ngubani owayemkhulu phakathi kwabo. 35  Ngakho wahlala phansi wasebiza abaliTshumi Lambili wathi kubo: “Nxa umuntu efuna ukuba ngowokuqala, kufanele abe ngowokucina kubo bonke futhi abe yinceku yabo bonke.” 36  Wasethatha umntwana omncane wammisa phakathi kwabo, wamgona wasesithi kubo: 37  “Loba ngubani owamukela umntwana omncane njengalo ngenxa yebizo lami, uyangamukela lami; futhi loba ngubani ongamukelayo kamukeli mina kuphela kodwa laLowo ongithumileyo.” 38  UJohane wathi kuye: “Mfundisi, kulomuntu esimbone ekhipha amadimoni ngebizo lakho, sasesizama ukumalisa ngoba ubengasilandeli.” 39  Kodwa uJesu wathi: “Lingazami ukumalisa ngoba kakho ongathi eqeda nje ukwenza isimangaliso ngebizo lami, abesekhuluma loba yini embi ngami, 40  ngenxa yokuthi loba ngubani ongaphikisani lathi uyasisekela. 41  Lalowo olipha inkomitsho yamanzi ukuba linathe ngenxa yokuthi lingabakaKhristu, ngiqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe loba sekutheni. 42  Kodwa loba ngubani okhuba omunye walaba abancinyane abalokholo, kungaba ngcono kuye ukuthi kugaxwe entanyeni yakhe inkalakatha yelitshe lokuchola elidonswa ngubabhemi, abesephoselwa elwandle. 43  “Nxa isandla sakho sikwenza ukhubeke, siqume. Kungcono ukuthi uthole ukuphila ukhubazekile kulokuthi uyengena ulezandla zombili eGehena,* emlilweni ongeke ucitshwe. 44  *—— 45  Kanti njalo nxa unyawo lwakho lukwenza ukhubeke, luqume. Kungcono ukuthi uthole ukuphila ugogekile kulokuthi uphoselwe eGehena* ulenyawo zombili. 46  *—— 47  Nxa ilihlo lakho likwenza ukhubeke, lilahlele khatshana. Kungcono ukuthi ungene eMbusweni kaNkulunkulu ulelihlo elilodwa kulokuthi uhlale ulamehlo amabili ube usuphoselwa eGehena,* 48  lapho okulempethu ezingafiyo lomlilo ongacitshwayo. 49  “Phela umlilo kumele uvuvuzelwe emuntwini wonke njengesawudo elivuvuzelwa ekudleni. 50  Isawudo lihle, kodwa nxa lingabaduma, ungalifakani ukuze liphinde libe munyu? Wobani lesawudo phakathi kwenu, futhi liqhubeke lihlalisana ngokuthula.”

Amabala angaphansi

Kungahunyutshwa langokuthi, “Indaba le kabazange bayitshele muntu.”
Kumbe, “izathengiselwa.”
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.
Khangela iNgcazelo Yamabala.
Ivesi le kayitholakali kweminye imibhalo yasendulo njalo ubufakazi obukhona butshengisa ukuthi yayingekho eMibhalweni ephefumulelweyo.
Khangela iNgcazelo Yamabala.