UMakho 13:1-37

 • ISIPHETHO SOMUMO LO WEZINTO (1-37)

  • Izimpi, ukuzamazama komhlaba, ukuswelakala kokudla (8)

  • Izindaba ezinhle zizatshunyayelwa (10)

  • Ukuhlupheka okukhulu (19)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (26)

  • Umzekeliso wesihlahla somkhiwa (28-31)

  • Hlalani lilindile (32-37)

13  Ngesikhathi ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Mfundisi, khangela ukuthi amatshe la lezakhiwo lezi kuhle njani!”  Kodwa uJesu wathi kuye: “Uyazibona yini izakhiwo lezi ezinkulu? Amatshe la azadilizelwa phansi loba sekutheni, kakusoze kusale ngitsho lelilodwa phezu kwelinye.”  Wathi elokhu esahlezi eNtabeni Yama-Oliva, ithempeli likhanya laphaya, uPhetro, loJakhobe, loJohane kanye lo-Andreya bambuza bebodwa bathi:  “Sitshele, izinto lezi zizakwenzakala nini, njalo sizakuba yini isibonakaliso sesiphetho sezinto zonke lezi?”  Ngakho uJesu waqalisa ukubatshela esithi: “Nanzelelani ukuze kungabi lamuntu olidukisayo.  Abanengi bazakuza ngebizo lami bathi, ‘Nginguye,’ futhi bazadukisa abanengi.  Kanti njalo nxa lisizwa izimpi lemibiko yezimpi lingethuki; izinto lezi kumele zenzakale, kodwa ukuphela kuyabe kungakafiki.  “Phela isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso, kube lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukeneyo; njalo kuzakuba lokuswelakala kokudla. Lokhu yikuqala kobuhlungu obunjengemihelo yokubeletha.  “Kodwa lina nanzelelani. Abantu bazalihambisa ezinkundleni zamacala futhi lizatshaywa emasinagogeni, limiswe phambi kwabosibalukhulu* lamakhosi ngenxa yami, ukuze kube yibufakazi kubo. 10  Kanti njalo izindaba ezinhle kumele ziqale zitshunyayelwe ezizweni zonke. 11  Lapho sebelithatha belisa emthethwandaba lingakhathazeki ngokuthi lizafika lithini, kodwa khulumani loba yini elizayiphiwa ngalesosikhathi, ngoba kayisini elizabe likhuluma kodwa ngumoya ongcwele. 12  Phezu kwalokho umuntu uzathengisa umfowabo ukuze abulawe, lobaba enze njalo emntwaneni futhi abantwana bazahlamukela abazali babathengise ukuze babulawe. 13  Lizazondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami. Kodwa lowo oqinisela kuze kube* sekucineni nguye ozasindiswa. 14  “Kodwa nxa libona amanyala abangela incithakalo emi lapho okungamelanga ame khona (obalayo kasebenzise ukuqedisisa), akuthi-ke labo abaseJudiya baqalise ukubalekela ezintabeni. 15  Umuntu ophezu kophahla lwendlu kangehli kumbe angene endlini yakhe esiyathatha loba yini ephakathi; 16  njalo umuntu osemasimini kangabuyeli ezintweni ezisemuva esiyathatha isembatho sakhe sangaphandle. 17  Maye kubomama abazithweleyo lakulabo abazabe besondla izinsane ngalezonsuku! 18  Qhubekani lithandazela ukuthi lokhu kungenzakali ngesikhathi sebusika; 19  ngoba insuku lezo zizakuba zinsuku zokuhlupheka okungakaze kube khona kusukela ekuqaleni kwendalo kaNkulunkulu kuze kube yilesosikhathi, njalo okungasoze kuphinde kube khona futhi. 20  Ngabe uJehova kawaphungulanga amalanga lawo, kakho obezasinda.* Kodwa uwaphungulile amalanga la ngenxa yabakhethiweyo, abakhethwe nguye. 21  “Kanti njalo lingezwa loba ngubani esithi kini, ‘Khangelani! Nangu uKhristu,’ kumbe athi, ‘Khangelani! Nanguya,’ lingakukholwa lokho, 22  ngoba kuzakuba laboKhristu bamanga kanye labaphrofethi bamanga, futhi bazakwenza izibonakaliso lezimanga ukuze baphambule abakhethiweyo nxa kungenzeka. 23  Lina-ke qaphelani. Sengilitshele zonke izinto zingakenzakali. 24  “Kodwa ngalezonsuku, ngemva kokuhlupheka lokho, ilanga lizakuba mnyama lenyanga kayiyikukhanya. 25  Izinkanyezi zizabe zisiwa zivela ezulwini njalo amandla asemazulwini azanyikinywa. 26  Ngemva kwalokho bazabona iNdodana yomuntu isiza ngamayezi ilamandla amakhulu kanye lenkazimulo, 27  ibe isithuma izingilosi, iqoqe abakhethiweyo bayo bevela emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kusiya emkhawulweni wezulu. 28  “Khathesi fundani emzekelisweni lo wesihlahla somkhiwa: Nxa ugatsha lwaso oluncane seluqalisa nje ukuba buthakathaka lamahlamvu alo esehluma, liyakwazi ukuthi ihlobo seliseduze. 29  Lani nxa libona izinto lezi zisenzakala, yazini ukuthi iseduze, emnyango. 30  Ngiqinisile ngithi kini, loba sekutheni isizukulwane lesi kasisoze sidlule zingakenzakali zonke izinto lezi. 31  Izulu lomhlaba kuzadlula, kodwa amazwi ami kawasoze afa adlula. 32  “Kakho olaziyo lelolanga kumbe lelohola, kwala zona izingilosi ezulwini ngitsho leNdodana, kodwa nguBaba olaziyo. 33  Hlalani lilindile, hlalani liphapheme ngoba kalikwazi ukuthi sinini isikhathi esibekiweyo. 34  Kufanana lomuntu owasuka esiya phetsheya watshiya indlu yakhe ikhangelwe zinceku zakhe, yinye ngayinye wayinika umsebenzi wayo, waselaya olinda emnyango ukuthi ahlale elindile. 35  Ngakho-ke hlalani lilindile ngoba kalikwazi ukuthi umnikazi wendlu ubuya nini, ukuthi kuzabe kuntambama kumbe kuphakathi kwamabili, kumbe sekusemadabukakusa,* kumbe ekuseni kakhulu, 36  ukuze nxa efika lingamlindelanga, angalitholi lilele. 37  Kodwa engikutsho kini ngikutsho kubo bonke: Hlalani lilindile.”

Amabala angaphansi

Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “oqinisele kwaze kwaba.”
NgesiGrikhi, “akulanyama ebizasinda.”
NgesiGrikhi, “ngesikhathi iqhude likhala.”