IVangeli Elabhalwa NguMakho 10:1-52

  • Ukutshada lokudivosa (1-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-16)

  • Umbuzo wendoda enothileyo (17-25)

  • Ukuzinikela ngenxa yoMbuso (26-31)

  • UJesu uphinda abatshele ngokufa kwakhe (32-34)

  • Isicelo sikaJakhobe loJohane (35-45)

    • UJesu uyinhlawulo yabanengi (45)

  • UBhathimewu oyisiphofu uyasiliswa (46-52)

10  Esuka lapho waya ezindaweni ezisemngceleni weJudiya ngaphetsheya kukaJodani. Waphinda wabuthanelwa ngabantu abanengi, waseqalisa ukubafundisa njengenjayelo.+  AbaFarisi bamlanda befuna ukumlinga bafika bambuza ukuthi kusemthethweni yini ukuthi indoda idivose umkayo.+  Wabaphendula wathi: “UMosi walipha umlayo othini?”  Basebesithi: “UMosi wakuvumela ukuthi umuntu abhale incwadi yokudivosa inkosikazi yakhe abeseyixotsha.”+  Kodwa uJesu wathi kubo: “Walibhalela umlayo lo+ ngoba lilenhliziyo ezilukhuni.+  Kodwa ekuqaleni, uNkulunkulu wathi edala abantu, ‘wenza owesilisa lowesifazana.+  Ngenxa yalokho indoda izatshiya uyise lonina+  futhi bobabili bazakuba nyamanye,’+ yikho kabasebabili kodwa sebenyamanye.  Ngakho lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile* akungabi lomuntu okwehlukanisayo.”+ 10  Bathi sebebuyele endlini abafundi bambuza ngendaba le. 11  Wathi kubo: “Loba ngubani odivosa inkosikazi yakhe abesetshada lomunye umfazi, uyafeba+ futhi kathembekanga kuyo. 12  Kanti njalo nxa inkosikazi ingadivosa umkayo ibisitshada lomunye umuntu, iyafeba.”+ 13  Abantu baqalisa ukuletha abantwana abancane kuye ukuze ababambe kodwa abafundi babakhuza.+ 14  UJesu wathi ekubona lokhu wacaphuka wathi kubo: “Bayekeleni abantwana abancane beze kimi, lingazami ukubavimba ngoba uMbuso kaNkulunkulu ngowalabo abanjengabantwana.+ 15  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani ongamukeli uMbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane kasoze angene kuwo loba sekutheni.”+ 16  Wasethatha abantwana wabagona futhi wababusisa ebabeka izandla.+ 17  Wathi esesendleleni wagijinyelwa ngenye indoda yafika yazilahla phansi yaguqa phambi kwakhe, yambuza yathi: “Mfundisi Omuhle, kumele ngenzeni ukuze ngizuze ilifa lokuphila okungapheliyo?”+ 18  UJesu wathi kuyo: “Kungani ungibiza ngokuthi ngimuhle? Kakho omuhle ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela.+ 19  Angithi uyayazi imilayo ethi: ‘Ungabulali,+ ungafebi,*+ ungatshontshi,+ ungafakazi amanga,+ ungaqili abanye,+ hlonipha uyihlo lonyoko.’”+ 20  Indoda le yathi kuye: “Mfundisi, yonke imilayo le ngiyigcinile kusukela ngisesemncane.” 21  UJesu wayikhangela wezwa eyithanda, wasesithi kuyo, “Kulento eyodwa esilelayo kuwe: Hamba uyethengisa zonke izinto olazo unike abayanga, lapho-ke uzakuba lenotho ezulwini. Ngemva kwalokho usungabuya uzokuba ngumlandeli wami.”+ 22  Kodwa yona yadana isizwa lokhu, yahamba isizwa ubuhlungu ngoba yayilempahla enengi.+ 23  UJesu wakhangela abantu wasesithi kubafundi bakhe: “Kuzakuba nzima kakhulu ukuthi abalemali bangene eMbusweni kaNkulunkulu!”+ 24  Abafundi bamangala besizwa amazwi akhe. UJesu wasesithi: “Bantwabami, kunzima kakhulu ukungena eMbusweni kaNkulunkulu! 25  Kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu.”+ 26  Lapho-ke bamangala kakhulu bathi kuye:* “Pho ngubani ongasindiswa?”+ 27  UJesu wabakhangela wabathi nhlo wasesithi: “Ngokubona kwabantu lokhu ngeke kwenzeke, kodwa akunjalo kuNkulunkulu, ngoba kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.”+ 28  UPhetro wasesithi kuye: “Kodwa thina sitshiye zonke izinto sakulandela.”+ 29  UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, kakho otshiye indlu kumbe abafowabo kumbe odadewabo kumbe unina kumbe uyise kumbe abantwana kumbe amasimu ngenxa yami langenxa yezindaba ezinhle,+ 30  ongasoze athole sekuphindwe ka-100 ngalesisikhathi—izindlu, abafowabo, odadewabo, onina, abantwana lamasimu kanye lokuhlukuluzwa,+ aphinde athole lokuphila okungapheliyo esikhathini esizayo.* 31  Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina, abokucina babe ngabokuqala.”+ 32  UJesu labafundi bakhe babesendleleni besiya* eJerusalema, uJesu ehamba phambi kwabo. Abafundi babemangele futhi abanye ababelandela basebesesaba. Waphinda futhi wabizela abaliTshumi Lambili eceleni, wabatshela izinto ezasezizakwenzakala kuye,+ wathi: 33  “Lalelani! Siya* eJerusalema njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubaphristi abakhokhelayo lababhali. Bazayigwebela ukufa bayinikele ebantwini bezizweni. 34  Bona bazahlekisa ngayo, bayikhafulele, bayibhaxabule futhi bayibulale kodwa ngemva kwamalanga amathathu izavuka.”+ 35  Amadodana kaZebhedi,+ uJakhobe loJohane, amlanda afika athi kuye: “Mfundisi, sifuna usenzele loba kuyini esizakucela kuwe.”+ 36  Yena wathi kuwo: “Lifuna ngilenzeleni?” 37  Aphendula athi: “Sivumele ukuthi nxa ususenkazimulweni yakho,+ omunye wethu ahlale esandleni sakho sokudla, omunye kwesenxele.” 38  Kodwa uJesu wathi kuwo: “Alikwazi elikucelayo. Lingayinatha yini inkomitsho engiyinathayo loba libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo?”+ 39  Athi kuye: “Ye singakwenza.” UJesu wasesithi kuwo: “Inkomitsho engiyinathayo lizayinatha, lobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo lizabhabhathizwa ngalo.+ 40  Kodwa ukuhlala esandleni sami sokudla loba kwesenxele ayisikho kwami ukuthi selingakuphiwa yimi, ngokwalabo asebekulungiselwe.” 41  Abalitshumi bathi bekuzwa lokhu bacaphukela uJakhobe loJohane.+ 42  Kodwa uJesu wababiza wasesithi kubo: “Liyakwazi ukuthi ababusa izizwe bazenzela umathanda phezu kwazo futhi labakhokheli bazo bazigcina zingaphansi kwabo.+ 43  Akumelanga kube njalo kini. Loba ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kumele abe yinceku yenu,+ 44  njalo loba ngubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kufanele abe yisigqili sabo bonke, 45  ngoba leNdodana yomuntu ayilandanga ukuzosetshenzelwa kodwa yalanda ukuzosebenza+ lokunikela ngempilo yayo ibe yinhlawulo yabanengi.”+ 46  Ngemva kwalokho bangena eJerikho. Wathi esephuma eJerikho elabafundi bakhe labantu abanengi, uBhathimewu (indodana kaThimewu) owayeyisiphofu esihamba sicela ebantwini wayehlezi eceleni komgwaqo.+ 47  Wathi esizwa ukuthi nguJesu umNazaretha, waqalisa ukumemeza esithi: “Ndodana kaDavida,+ Jesu, woba lesihawu kimi!”+ 48  Abanengi bathi bemuzwa bamkhuza bemtshela ukuthi athule kodwa yena waqhubeka ememeza kakhulu esithi: “Ndodana kaDavida, woba lesihawu kimi!” 49  Yikho uJesu wama wasesithi: “Mtsheleni abuye lapha.” Ngakho bayibiza indoda eyisiphofu bathi kuyo: “Ungesabi! Sukuma uyakubiza.” 50  Yalahlela phansi isembatho sayo sangaphandle, yathi lothu yaqonda kuJesu. 51  UJesu wasesithi kuyo: “Ufuna ngikwenzeleni?” Indoda eyisiphofu yathi kuye: “Rabhoni,* ngicela ungenze ngiphinde ngibone.” 52  UJesu wasesithi kuyo: “Hamba. Ukholo lwakho lukusilisile.”+ Yahle yaqalisa ukubona,+ yasihamba imlandela emgwaqweni.

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “asekufake ngaphansi kwejogwe linye.”
Lapha kutshiwo umuntu otshadileyo olala lomuntu ongasimkakhe.
Ezinye inguqulo zithi, “babuzana bathi.”
Kumbe, “kumumo wezinto ozayo.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “babeqansa besiya.”
Kumbe, “Siyaqansa siya.”
Ibala leli litsho ukuthi, “Mfundisi.”