UMakho 16:1-8

  • UJesu uvuswa kwabafileyo (1-8)

16  ISabatha lathi selidlulile, uMariya Magadalena loSalome kanye loMariya unina kaJakhobe bathenga amakha ukuze bayegcoba isidumbu sakhe.  Kwasekusithi ekuseni kakhulu, ngelanga lokuqala leviki, baya ethuneni bafika ilanga lisanda kuphuma.  Babuzana besithi: “Manje ngubani ozasigiqela ilitshe alisuse entubeni yethuna?”  Kodwa bathi besithi mehlo suka, babona ukuthi ilitshe laselisusiwe lanxa lalilikhulu kakhulu.  Bangena ethuneni, bethuka bebona kulejaha elihlezi kwesokudla ligqoke ijazi elimhlophe.  Lathi kubo: “Lingethuki. Angithi lidinga uJesu umNazaretha obulewe ngokubethelwa esigodweni? Uvusiwe. Kakho lapha. Khangelani, bebembeke lapha.  Kodwa hambani liyetshela abafundi bakhe kanye loPhetro lithi, ‘Uzaliqalela ukuya eGalile. Lizambona khonale njengoba walitshela.’”  Ngakho bathi bephuma ethuneni babaleka beqhuqha, bemangele bengaselalankani. Kabazange batshele muntu ngenxa yokuthi babesesaba.*

Amabala angaphansi

Imibhalo yendulo yokuqala ethenjwayo iveza ukuthi iVangeli likaMakho liphelela kuvesi 8.