Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ãnd n tõe n bãng beoog-daare?

Ãnd n tõe n bãng beoog-daare?

 Ãnd n tõe n bãng beoog-daare?

“Mam yaa Wẽnnaam sẽn ka to. Hal sɩngr wakate, mam wilga bũmb nins sẽn maan n loogã, la mam da reng n wilga bũmb nins sẽn nan ka maanã me.”—Ezai 46:9, 10.

WAKAT kãngã sẽn yaa toog sasa wã, bãngdbã vaeesda tẽn-kʋdem yɛlã, la yɛl nins sẽn maand rũndã-rũndã wã sẽn na yɩl n wilg beoog-daar sẽn na n yɩ to-to. Sãnda me sẽn dat ne b sũy fãa n bãng bũmb ning sẽn na n paam bãmb beoog-daarã yĩng kɩtame tɩ b bʋgd bagre. La naoor wʋsgo pa yãkd neng ye. Rẽ yĩngã d tõe n bãnga bũmb ning sẽn na n wa paam dũni kãngã, d sakã rãmbã, la tõnd mengã bɩ? La ãnd n tõe n sɩd bãng beoog-daar sẽn na n yɩ to-to?

Ezai 46:9, 10 pʋgẽ, a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sẽn tõe fãa wã wilga no-rɛɛs a Ezai tɩ yẽ tara tõog n tõe n togs beoog-daar sẽn na n yɩ to-to. Wẽnnaam tũnuga ne no-rɛɛs a Ezai n deng n wilg tɩ Israɛll nebã na n yii yembd Babilon n lebg n tɩ me Zerizalɛm la wẽnd-doogã. Wãn to la bãngr-gom-kãngã pids-yã? Sẽn da ket sẽn na maan yʋʋm 200, no-rɛɛs a Ezai reng n wilgame tɩ yaa a Sirus n na n wa tõog Babilon. Sẽn paase, a Ezai wilgame t’a Sirus na n gõdga Efrat kʋɩlgã koom sẽn da kogend tẽngã t’a kẽng zĩig a to. A leb n wilgame t’a Sirus na n tɩ mikame tɩ b yĩmame n pa pag b tẽngã kʋɩleng bɛd a yiibã, tɩ kɩt t’a tõog-b nana-nana.—Ezai 44:24–45:7.

Ninsaal pa tar tõog wa Wẽnnaam n tõe n vaees n bãng beoog-daar sẽn na n yɩ to-to ye. Rĩm a Salomo sẽn yɩ yam soabã gʋlsa woto: “Ra pẽg f meng ne beoog yell ye. Tɩ bõe, fo ka mi beoog sẽn na n yɩ bũmb ning ye.” (Yelbũna 27:1) A sẽn yeelã ket n yaa sɩd rũndã-rũnda, bala ned kae n tõe n bãng a meng beoog-daar sẽn na n yɩ to-to ye. Bõe n kɩt tɩ Wẽnnaam nengẽ wã yaa toore? A mii bũmb nins a sẽn naanã fãa sõma, n mi ninsaala, la a tagsa wã fãa sẽn yaa to-to. A sã n dat n bãng ned bɩ tẽng tõr sẽn na n tall manesem ninga, a tõe n bãngame. Sẽn paase, a tara tõog sẽn ka koak n tõe n kɩt tɩ yɛlã yɩ wa a sẽn datã. A sã n tũnug ne a no-rɛɛs n wilg tɩ bũmb n na n maane, a menga ‘wilgdame t’a tʋm-tʋmdbã goamã yaa sɩda, la a pidsda a no-rɛɛsdbã sẽn da reng n wilg bũmb ningã.’ (Ezai 44:26) Wẽnnaam a Zeova bal n sɩd tõe n maan woto!

No-rɛɛs a Ezai kii sẽn na maan yʋʋm 700 sẽn deng a Zezi sẽn yaa Mesi wã rogem. La ne rẽ fãa, a reng n goma Mesi wã waoong yelle. Yʋʋmd 1800 wã tɛka, Biiblã kɩɩsdb kẽer wilgame t’a Ezai sebrã pa togsd sɩd ye. B  yeelame t’a Ezai goma pa bãngr-goama, la tɩ yaa yɛlã fãa sẽn maan n loog poor la a yaool n gʋlse. Woto yaa sɩd bɩ? Ayo! Bala yʋʋmd 1947 wã pʋgẽ, b yãa a Ezai sebrã, la tẽn-kʋdem wẽndẽ seb-pindem a taab tãng bok pʋgẽ, sẽn pẽ mog-kɩɩngã. Bãngdb wʋsg wilgame t’a Ezai sebrã b sẽn yã wã ra sɩng n bee sẽn yɩɩd yʋʋm koabg sẽn deng Kiristã bɩ Mesi ning yell a sẽn gomã rogem. Vẽenega, Biiblã wilga beoog-daar sẽn na n yɩ to-to!

No-rɛɛs a Ezai la Biiblã gʋlsdb a taabã ra pa tõe n togs yɛl sẽn na n zĩnd beoog-daar ne b mens bãngr ye. Yaa Wẽnnaam vʋʋsem sõngã n vẽneg-b tɩ b gʋls yel-kãensã fãa. (2 Pɩɛɛr 1:21) Sõss nins sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma yɛl a taab a Ezai sẽn deng n togs a Zezi vɩɩmã wɛɛngẽ. Rẽ poore, d na n goma yɛl kẽer a Zezi ne a karen-biisã me sẽn pĩnd n togs tɩ na n zĩnda tõnd wakatã la beoog-daar yelle.