Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zãms-y y kambã A Zozɛf kẽem dãmbã maana sũ-kiiri. La yãmb yẽ?

Zãms-y y kambã A Zozɛf kẽem dãmbã maana sũ-kiiri. La yãmb yẽ?

 Zãms-y y kambã A Zozɛf kẽem dãmbã maana sũ-kiiri. La yãmb yẽ?

D GES maan sũ-kiir sẽn dat n yɛɛlga. Wakat n zĩnd tɩ ra yaa toog ne yãmb tɩ y nong ned b sẽn yet t’a yaa nin-sõngo, t’a yaa neere, bɩ t’a zugã vɩɩme yĩng bɩ? *— Yãmb sã n maand sũ-kiir ne neda, tõe n yɩɩ toog tɩ y nong-a.

Roagdbã sã n yãk b kambã sʋk nin-yɛng n nong n yɩɩda, tõe n waa ne sũ-kiir zakã pʋgẽ. Biiblã goma zak a yembr sũ-kiir sẽn kɩt tɩ yel-kãseng zĩnd a pʋgẽ yelle. Bɩ d ges sũ-kiirã sẽn wa ne yell ninga, la rẽ sẽn zãmsd tõnd bũmb ninga.

A Zakoob kom-dibli wã sʋka, a Zozɛf n da yaa 11 soabã, la a kẽem dãmbã ra maanda sũ-kiir ne-a. Yãmb mii bũmb ning sẽn kɩt tɩ b ra maand sũ-kiir ne-a wã bɩ?— Yaa b ba a Zakoob sẽn da nong a Zozɛf n yɩɩdã yĩnga. Wala makre, a Zakoob sẽe fu-neer n kõ a Zozɛfe. A Zakoob ra nonga a Zozɛf n yɩɩda, bala “a roga yẽ a kʋʋlem zugẽ,” la sẽn paase, a yaa a pʋg-nongr a Rasɛll pipi biiga.

Biiblã wilgame t’a Zozɛf ‘kẽem dãmbã sẽn yã tɩ bãmb ba wã nonga a Zozɛf n yɩɩd bãmbã, b kisga a Zozɛfe.’ Daar a yembre, a Zozɛf yeela a zakã rãmb tɩ yẽ gãand n zãmsame n yã bãmb fãa, baa ne a ba wã menga, tɩ b wõgemd yẽ taoore. Biiblã yeelame t’a kẽem dãmbã “kisga yẽ n paase,” t’a ba wã meng zab-a bũmb ning a sẽn yeelã yĩnga.—Sɩngre 37:1-11.

Rẽ loogr poore, a Zozɛf sẽn wa n tar yʋʋm 17, a kẽem dãmbã ra bee zĩ-zãrg n gũud piis la bʋʋse, t’a Zakoob tʋm a Zozɛf t’a tɩ ges-ba. Yãmb mii bũmb ning  a Zozɛf kẽem dãmbã wʋsg sẽn da rat n maan-a b sẽn wa n ne-a t’a watẽ wã bɩ?— B yeelame tɩ b wa tɩ b kʋ-a! La a Rubɛn ne a Zida ra pa rat tɩ b kʋ-a ye.

Toandb sẽn wa n pɩʋʋgd n debd Ezipti, a Zida yeela woto: “Wa-y tɩ d koos-a.” B sɩd sakame n koos a Zozɛfe, n yaool n kʋ bʋʋg n dɩk a zɩɩmã n bol a fuugã. B sẽn dɩk fuugã n tɩ wilg b ba wã, a kelmame n yeel tɩ ‘we-rũng n wãb a Zozɛfe!’—Sɩngre 37:12-36.

Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam sõnga a Zozɛf t’a tõog n wilg Ezipt naab a Faraõ a zãmsd a yɩɩb võore, tɩ kɩt t’a Faraõ ra nong-a wʋsgo. A Faraõ pipi zãmsdã pʋgẽ a yãa nag-nobds a yopoe, la nag-wag a yopoe. Zãmsd a yiib-n-soabã pʋgẽ, a yãa ka-zut a yopoe sẽn bɩ sõma, la ka-zut a yopoe sẽn yaa faado. La a Zozɛf wilga zãmsd a yiibã võor woto: Koodã na n woma sõma yʋʋm a yopoe pʋgẽ, la yʋʋm a yopoe nins sẽn na n pʋglã fãa na n yɩɩ kom. A Faraõ yãka a Zozɛf t’a na n ges tɩ pipi yʋʋm a yopoe sẽn yaa tɩgrã pʋgẽ bɩ b bao rɩɩb wʋsg n bĩngi, komã sẽn na n wa wã yĩnga.

Komã sẽn wa n wa wã, ra yaa tɩlae t’a Zozɛf zakã rãmb paam dɩɩbo, la b ra zãra ne Ezipti. A Zakoob tʋma a Zozɛf kẽem dãmb piigã Ezipt tɩ b tɩ bao rɩɩb n wa. B kẽnga a Zozɛf nengẽ, la b pa bãng tɩ yaa yẽ ye. A Zozɛf me pa maan tɩ b bãng tɩ yaa yẽ ye. A mak-b lame n gese, la a bãngame tɩ b toeema zʋgo, la tɩ b sũur sãama ne bũmb ning sẽn da maan yẽ wã. Rẽ masã, a vẽnega a meng ne-ba, tɩ b mobg taaba, tɩ b fãa sũyã ra yaa noog wʋsgo!—Sɩngr sak 40 n tɩ ta sak 45.

Bõe la Biiblã kiba-kãngã zãmsd yãmb sũ-kiirã wɛɛngẽ?— Sũ-kiirã tõe n waa ne yel-kãsenga, hal n kɩt meng tɩ ned maan a saam-biig wẽngã. D karem Tʋʋm 5:17, 18; la Tʋʋm 7:54-59 n ges sũ-kiirã sẽn kɩt tɩ nebã maan a Zezi karen-biisã bũmb ninga.— Masã, y pa yã bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n gũus d mens ne sũ-kiirã sɩda?—

A Zozɛf vɩɩmda yʋʋm 110. A paama kamba, yagense, la yagen-tʋbrakẽese. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zozɛf zãmsa a kambã ne a yagensã tɩ b nong taab la b ra tol n maan sũ-kiir ye.—Sɩngre 50:22, 23, 26.

[Tẽngr note]

^ sull 2 Yãmb sã n wa karemd ne biiga, y sã n wa ta sokr bãnd ne tɛrɛ woto [?—], y segd n yalsa bilf tɩ biigã leoke.

Sogsgo:

○ Maan sũ-kiir rat n yeelame tɩ bõe?

○ Sũ-kiirã kɩtame t’a Zozɛf kẽem dãmbã maan bõe?

○ Bõe yĩng t’a Zozɛf kõ a kẽem dãmbã sugri?

○ Bõe la kiba-kãngã zãmsd tõndo?