Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bũmb ning sẽn na n zĩnd ka la bilfu

Bũmb ning sẽn na n zĩnd ka la bilfu

 Bũmb ning sẽn na n zĩnd ka la bilfu

TƲM-TƲMD a Pɩɛɛr sẽn wa n gomd ninsaalbã la tẽngã beoog-daar yellã, a yeela woto: “Wa sẽn zems [Wẽnnaam] kãabgo, tõnd gũuda yĩngr paalg la tẽn-paalga, tɩrlem sẽn na n zĩnd b pʋsẽ.” (2 Pɩɛɛr 3:13) Wẽnnaam da reng n tũnuga ne no-rɛɛs a Ezai n kãab ãdem-biisã “yĩngr paalg la tẽn-paalga.” (Ezai 65:17; 66:22) A Pɩɛɛr sẽn lebs n dɩk a Ezai bãngr-gomdã, wilgdame tɩ yẽ wakatẽ wã ra nan pa pids zãng ye.

Kaoosg zugẽ, yʋʋmd 96 sẽnese, Wẽnnaam sẽn vẽneg tʋm-tʋmd a Zã t’a gʋls Wilgr sebrã, a wilgame tɩ tẽn-paalgã naaga bark  nins Wẽnnaam Rĩungã sẽn na wa ne wã. (Wilgri 21:1-4) Yɛl nins a Zezi ne tʋm-tʋmd a Poll sẽn wilg tɩ na n zĩndame tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaool n wa wã sɩd bee rũndã-rũndã. Dẽnd d tõe n gũume tɩ Rĩungã lugl dũni paalgã ka la bilfu. Dũni paalgã na n yɩɩ wãn-wãn? A Ezai sebrã wilgda rẽ.

Bark nins sẽn na n zĩnd dũni paalgã pʋgẽ

Laafɩ na n zĩnda dũniyã gill zugu, nebã fãa na n naaga taab n waoog a Zeova. “Nebã na n dɩka b sʋʋsã n kud wãgse, la b rɩk b kãnã n kud goeto. Buud ka na n le zẽk sʋʋg ne buud a to ye, la b ka na n le zãms zabr . . . yɛs ye.”—Ezai 2:2-4.

Laafɩ na n zĩnda ninsaalbã ne rũmsã sʋka. “Digd-n-yĩidg ne pe-bil na n tũu taaba. La ãbg na n maga ne bull n gãande. La nag-bi ne gɩgem-poal na n maga taab n wãb yamd tɩ bi-bilf kɩɩm bãmba. Naaf ne katr na n wãba yam-maasa, la bãmb kamba na n gãanda zĩig a yembre. La gɩgemd na n wãba yamd wa niigi. . . . Wẽng ne sãoong ka na n tol n le zĩnd mam tãn-sõngã zug ye. Tɩ bõe, dũniyã na n pida ne Zusoabã bãngr wa koom sẽn pid mogre.”—Ezai 11:6-9.

Nebã fãa na n paama rɩɩb wʋsgo. A Zeova sẽn yaa “Saasẽ-pãng-soabã na n maana kibs buudã fãa yĩng tãn-kãng zugu. Na n yɩɩ ne nemd sẽn tar kaam la rãam sẽn yaa noogo. Yaa ne nemd sẽn tar kaam t’a bɩɩm yaa noogo, la rãam sẽn yoog sõma n yaa neere.”—Ezai 25:6.

Kũum ka na n le zĩnd ye. Wẽnnaam “na n sãama kũum wakat sẽn ka sɛta. Zusoabã sẽn yaa soaalã na n yẽesa nintãm nins fãa sẽn be nebã ninẽ wã. La bãmb na n yiisa neb nins fãa sẽn be dũniyã zugã yãnde. Tɩ bõe, yaa Zusoabã n gome.”—Ezai 25:8.

Sẽn ki-bã na n vʋʋgame. “Sẽn ki-b yãmb maasmẽ wã na n vʋʋgame, m nebã na n nekame. Sẽn gãe-b tẽngã tomẽ wã fãa gilli, la b na n kelma b sũ-noogo. . . . Tẽngã na n lebsa kɩɩmsã b vɩɩm.”—Ezai 26:19, Sebr Sõngo.

Mesi wã na n kaoa bʋʋdã tɩrga. “Bãmb ka na n bʋ yell tɩ zems bũmb ning nin sẽn yã ye, la b ka na n kao bʋʋd tɩ zems bũmb ninga bãmb tʋbã sẽn wʋm ye. B na n bʋʋ nimbãan-dãmbã yell tɩ zemse, n kao bʋʋd ne tɩrlem n kõ dũniyã naong rãmbã.”—Ezai 11:3, 4.

Zoens la wʋms na n paama maagre. “Zoens nin na n pukame, la wʋms tʋb na n yoosame.”—Ezai 35:5.

Kood na n yii zĩisã fãa. “Weoogã ne zĩ-koɛɛngã na n maana sũ-noogo, la rasempʋɩɩgã na n kɩdmame n ning puud wa sõs puudu. A na n ninga puud wʋsgo. N-ye, a na n kɩdma ne sũ-noog n kaas la a yɩɩle.”—Ezai 35:1, 2.

 Tẽn-paalga. “Mam na n maana yĩngr paalga, [sẽn dat n yeel tɩ goosneema sẽn be saasẽ,] la tẽn-paalga [ninsaalb sẽn yaa tɩrs n be tẽngã zugu]. B ka na n le tẽeg bũmb nins sẽn da zĩnd pĩndã yell ye, b ka na n le tags b yell ye. Maan sũ-noog n kɩdem wakat fãa bũmb ning mam sẽn na n maanã yĩnga. . . . B [neb nins sẽn na n vɩɩmd dũni paalgã pʋgẽ wã] na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩs n dɩ b biisã. Bãmb ka na n me yir tɩ ned a to reeg n kẽ ye. Bãmb ka na n sel tɩɩs tɩ ned a to reeg n wob ye. Tɩ bõe, mam nebã na n kaoosa wa tɩɩse. La neb nins mam sẽn yãkã na n paama b tʋʋmã nafre. Bãmb ka na n tʋm zaalem ye. La b ka na n dog kamb tɩ b sãam b nifẽ ye. Tɩ bõe, bãmb ne b yagensã me na n yɩɩ buud sẽn tar Zusoabã barka. Mam sakame tɩ b nan ka bool maam ye. Mam leokame tɩ b nan ka gom n sɛ ye.” A Zeova yeelame: “Wa yĩngr paalgã la tẽn-paalgã mam sẽn maand-a t’a yals mam taoorã, woto me, yãmb yagensã ne y yʋʋrã na n kaoosame.”—Ezai 65:17-25; 66:22.

B reng n wilgame tɩ beoog na n yɩɩ neere

Pa a Ezai sebrã bal n wilgd bark nins sẽn na n zĩnd beoog-daarã ye. Bãngr-goam wʋsg n be Biiblã pʋgẽ n wilgd yel-kãsems a taab sẽn be yamleoog Wẽnnaam sẽn na n tũnug ne a Rĩungã Kirist sẽn yaa a Rĩmã n pidsi. * Yãmb sã n dat n wa paam n vɩɩmda arzãn kãngã pʋgẽ, y segd n bao n bãnga bũmb nins Biiblã sẽn sɩd yet Wẽnnaam sẽn na n maan beoog-daarã wɛɛngẽ wã, la rẽ sẽn tõe n naf yãmb mengã to-to. Yaa ne sũ-noog la a Zeova Kaset rãmbã na n sõng yãmb tɩ y bãng rẽ.

[Tẽngr note]

^ sull 15 Yãmb sã n dat n bãng Wẽnnaam Rĩungã la a sẽn na n maan bũmb ninsã n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 76-85. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.

[Foto, seb-neng a 8]

Laafɩ na n zĩnda ninsaalbã ne taab sʋka, la bãmb ne rũmsã sʋk me

[Foto, seb-neng a 9]

Sẽn ki-bã na n vʋʋgame

[Foto, seb-neng 10]

Tẽngã fãa gill na n yɩɩ arzãna