GŨUSG GASGÃ Zĩ-likri 2017

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 sɩpaolg rasem 27 n tãag yʋʋm-sar rasem 24 bee seb-kãngã pʋgẽ.

NED VƖƖM KIBARE

D sã n maan a Zeova raabo, d paamda barka

Yʋʋmd 1952, b yeela a Olive Matthews ne a sɩdã tɩ b yik n kẽng Irlãnde, n tɩ yɩ so-pakdb beenẽ, tɩ b sake. Wãn to la a Zeova ning-b barka?

Bɩ tõnd nonglmã yɩ ne tʋʋma la ne sɩda

Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d nonglmã yaa hakɩɩka, la tɩ pa naag ne zãmbo?

Sɩdã pa wat “ne bãan ye, la yaa ne zabr sʋʋga”

A Zeezi sẽn yeel tɩ yẽ waa ne ‘zabr sʋʋgã,’ rat n yeelame tɩ bõe? Bõe yĩng tɩ rẽ tõe n wa kɩt tɩ pa nana ne-do?

A Zozɛf sẽn yit Arimate wã: A yãka a sẽn be a soab poorẽ

Yaa ãnda soaba? Bõe n be yẽ ne a Zeezi sʋka? A kibarã yõod ne yãmb yaa bõe?

A Zakari sẽn yã bõn-makr ninsã yõod ne tõndo

Zakari sebrã pʋgẽ, b gomda seb-pindim sẽn laand yĩngr yelle, pag sẽn be peoog b sẽn pag pʋgẽ, la pagb a yiib sẽn tar pɩgs n yɩgd yĩngri, tɩ b pɩgsã yaa wa bakaorg pɩgsa. Bõe yĩng t’a Zeova kɩt t’a no-rɛɛsã yã bõn-makr kãensã?

Saar-dãmb la maanf sẽn kogend yãmba

Tãms sẽn yaa zũudu, zabr saar-dãmba, la maan-kʋʋdb kãsem sẽn lebg rĩma. A Zakari yaoolem bõn-makrã kɩtame tɩ Wẽnnaam nin-buiidã tõe n bas b yam ne bõe?

Bũmb a ye bal b sẽn maan-a

Bũmb a ye bal b sẽn maan ned sẽn da pa nong a Zeova Kaset rãmbã zĩigẽ n kɩt t’a bao n na n bãng Biiblã sẽn yetã. Bõe la b maan-a?

Yãmb ra miime bɩ?

Bõe la zʋɩf-rãmbã ra minim n maandẽ, tɩ kɩt t’a Zeezi yeel-b tɩ b bas wẽenego?