Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bũmb a ye bal b sẽn maan-a

Bũmb a ye bal b sẽn maan-a

NA MAAN yʋʋm 60 rũndã, a Zã ba wã reega lisgu, Guzarat tẽn-bil a ye pʋgẽ, Ẽnd soolmẽ wã. A Zã ne a ma wã, n paas a ma-biis a nu wã ra yaa katolik-rãmba, n da tũud b tũudmã ne b sũy fãa. Rẽ n so tɩ b ra pa rat tɩ b ba wã yɩ a Zeova Kaset soab ye.

Daar a ye, a Zã ba wã kos-a lame t’a reeg ãnvelop n tɩ kõ tigingã saam-biig a ye. La baraar yibeoogã, a Zã pogla a menga. A bao n na n paka boat tɩ wãag a nugã hal sõma. Baasgo, a sẽn dat n maan a ba wã sẽn kos-a bũmb ningã, a baoo kʋɩdg n sẽb a nugã, n kẽn nao n na n tɩ kõ toollã.

A sẽn ta wã, yaa saam-biigã pag sẽn yaa a Zeova Kaset soab me wã n wa n deeg ãnvelopã. A sẽn yã t’a Zã nugã poglame wã, a kẽ n yiisa tɩbsg teedo, n pek nodrã, n bao bãnd n sẽbe. Rẽ poore, a maana te n kõ a Zã. A maana woto fãa la a sõsd ne a Zã noog-noogo, n gomd Biiblã yelle.

Pagã sẽn maan a Zã neer woto wã, a tagsg sẽn da yaa a soab a Zeova Kaset rãmbã zugã sɩnga toeengo. A soka pagã bũmb a yiibu. A sokame n na n bãng a Zeezi sã n yaa Wẽnnaam, la sã n segdame tɩ kiris-nebã pʋʋs a Maari. A Zeova Kaset rãmbã ne katolik-rãmbã tagsg pa a yembr yel-kãens zug ye. Pagã ra zãmsa Guzarati wã sẽn yaa a Zã buud-gomdã. A talla Biiblã n leok a Zã sogsgã ne Guzarati, la a kõ-a “ Cette bonne nouvelle du Royaume ” sebrã.

A Zã sẽn tɩ karem sebrã, a bãngame tɩ b sẽn yeel be wã yaa sɩda. A kẽnga b prɛtrã nengẽ, n tɩ sok-a sogs a yiibã a sẽn da sok pagã. Prɛtrã sũur yikame t’a rɩk Biibl n lobg-a, la a tãs-a yaa: “Fo lebga Sʋɩtãana! Wilg maam Biiblã zĩig ning b sẽn yet t’a Zeezi pa Wẽnnaamã. Wilg-m zĩig ning b sẽn yeel tɩ fo pa segd n pʋʋs a Maari wã. Wilg-m wɛ!” Sãama a Zã sũur hal wʋsgo, t’a yeel prɛtrã yaa: “M karg kõn le tag katolik-rãmb egiliizẽ ye.” Sɩd yɩɩ woto me!

A Zã sɩnga Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã. A saka tũudum hakɩɩkã, n sɩng a Zeova tũubu. Zakã neb a taab me n wa n lebg a Zeova Kaset rãmba. Yʋʋm 60 la woto, la a Zã nod-dãoongã ket n tẽegd-a-la b sẽn maan-a neer tɩ kell n tũ ne rẽ t’a bãng a Zeova, n tũud-a wã.—2 Kor. 6:4, 6.