Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zakari sẽn yã bõn-makr ninsã yõod ne tõndo

A Zakari sẽn yã bõn-makr ninsã yõod ne tõndo

“Lebg-y n wa-y mam nengẽ. . . . la mam me na n lebg n waa yãmb nengẽ!”—ZAKA. 1:3.

YƖƖLA: 120, 117

1-3. a) A Zakari sẽn wa n sɩng a no-reesemdã tɩ yɛlã ra yaa wãn to Zerizalɛm? b) Bõe yĩng t’a Zeova yeel a nin-buiidã tɩ b ‘lebg n wa yẽ nengẽ’?

ZAKARI sebrã pʋgẽ, b gomda seb-pindim sẽn laand yĩngr yelle, pag sẽn be peoog b sẽn pag pʋgẽ, la pagb a yiib sẽn tar pɩgs n yɩgd yĩngri, tɩ b pɩgsã yaa wa bakaorg pɩgsa. Woto fãa yaa bõn-makre. (Zaka. 5:1, 7-9) Bõe yĩng t’a Zeova kɩt t’a no-rɛɛsã yã bõn-makr kãensã? Wakat kãng tɩ yɛlã ra yaa wãn to Zerizalɛm? Bõn-kãensã yõod yaa bõe ne tõndo?

2 Yʋʋmd 537 sẽn deng a Zeezi rogmã yɩɩ sũ-noog yʋʋmd Wẽnnaam nin-buiidã yĩnga. B zĩnda yembd Babilond n maan yʋʋm 70, la masã b paama b mense. B sũy nooma wʋsg b sẽn paam n na n leb Zerizalɛm n tɩ lebs n me wẽnd-doogã, n le sɩng a Zeova tũub beenẽ wã. Yʋʋmd poor tɩ b yẽbga wẽnd-doogã. Sũ-noogã yĩnga, b “rag n kaasda wʋsgo, tɩ ned tõe n zĩnd zĩ-zãrgẽ n wʋme.” (Ɛsd. 3:10-13) La pa yã n kaoos la  bɛɛb yik n maand b sẽn tõe fãa n dat n gɩdg roogã meeb ye. Kɩtame tɩ nin-buiidã raood komse, tɩ b bas roogã meeb n tɩ get bãmb mensã rot meeb yelle, la b pʋtã yelle. Yʋʋm 16 poor t’a Zeova roogã ket n nan pa me n sa ye. Ra yaa tɩlɛ tɩ b tẽeg nin-buiidã tɩ b segd n lebg n waa a Zeova nengẽ, la b ra le lʋɩɩs b mensã raab taoor ye. A Zeova ra ratame tɩ b bas rabeemã, n le sɩng yẽ tũub ne b sũy fãa la ne yẽesem.

3 Yʋʋmd 520, a Zeova tʋma no-rɛɛs a Zakari t’a na n sõng a nin-buiidã tɩ b tẽeg yẽ sẽn yiis-b Babilond yembdã pʋgẽ wã võore. “Zakari” wã meng rat n yeelame yaa: “A Zeova tẽegame.” Woto sɩd zemsame, bala, baa Israyɛll nebã sẽn yĩm a Zeova sẽn maan bũmb nins n kõ-bã, a Zeova ket n tẽra a nin-buiidã yelle. (Karm-y Zakari 1:3, 4.) A Zeova yeel-b lame t’a na n sõng-b lame tɩ b le sɩng tũudum hakɩɩka, la a wilg-b-la vẽeneg me tɩ yaa b sã n tũud yẽ ne b sũy fãa la a na n sak b tũudmã. Bɩ d gom a Zakari bõn-makr a yoob-n-soabã la yopoe-n-soabã yelle, n ges a Zeova sẽn tũnug ne rẽ n keng Israyɛll nebã raood to-to, la yam ning d sẽn tõe n dɩk tɩ sõng-do.

WẼNNAAM NA N SƖBGA WAGDA WÃ

4. Bõn-makr a yoob-n-soabã pʋgẽ, a Zakari yãa bõe? B sẽn gʋls seb-pindmã nens a yiibã wilgda tõnd bõe? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ pipi fotã.)

4 No-rɛɛs a Zakari sebrã sak a 5 wã pʋgẽ, a reng n goma seb-pindim a sẽn yã yelle. (Karm-y Zakari 5:1, 2.) Seb-pindmã laanda yĩngri, t’a woglmã rat n ta metr a 9, t’a yalmã kolg metr a 4 la pʋɩ-sʋka. Sebrã ra pilgame, tɩ b tõe n karem koɛɛgã sẽn gʋls a nens a yiibã zugã. Yaa bʋ-kaoor koɛɛga. (Zaka. 5:3, Wẽnnaam Sebre, 1983) Pĩnd wẽndẽ, yaa seb-pindim neng a ye zug bal la b ra wae n gʋlsdẽ. Rẽnd b sẽn gʋls seb-pindmã nens a yiibã zugã wilgdame tɩ koɛɛgã tara yõod hal wʋsgo.

Kiris-nebã segd n zãaga b mens ne wagdem buuda fãa (Ges-y sull a 5-7)

5, 6. Bõe la a Zeova yet wagdem buud fãa wɛɛngẽ?

5 Karm-y Zakari 5:3, 4. Ninsaalbã fãa na n kolg n togsa Wẽnnaam b tʋʋmã. Sẽn yɩɩd fãa, a nin-buiidã, bala bãmb n yaa neb nins a sẽn yãk a yʋʋrã yĩngã. Sẽn nong-b a Zeova wã miime tɩ wagdem buuda fãa paoogda a yʋʋrã. (Yel. 30:8, 9) Sẽn yaa bũmb ning fãa n kɩt tɩ ned zu, baa wõnd a tara bʋʋm, a sẽn maanã wilgdame t’a yaa yão-be-neda, la t’a nonga ligdã bɩ teedã n yɩɩd Wẽnnaam. Wilgdame me t’a maanda a toog kae ne Wẽnnaam noyã, la t’a pa baood tɩ Wẽnnaam yʋʋrã paam pẽgr ye.

6 Tẽeg-y tɩ Zakari 5:3, 4 yeelame tɩ kãab-wẽngã na n ‘kẽe wagdrã roogẽ,’ la t’a na ‘n paa be n sãam-a.’ Wilgdame tɩ baa ned kẽ roogẽ n lebs n page, a pa tõe n põs Wẽnnaam bʋ-kaoor ye. A Zeova tõe n vẽnega yel-wẽnd buud fãa sẽn maan a nin-buiidã sʋka. Baa ned sã zu n tõog n solg tɩ polɩɩs-rãmba, a patrõ, kãsem-dãmbã wall a zakã rãmb pa bãnge, a pa tõe t’a Zeova pa bãng ye. A Zeova na n wa vẽnega wagdem buud fãa. (Ebre. 4:13) D sũy yaa noog d sẽn paam n naag neb sẽn maand b sẽn tõe fãa n tar yel-manesem sẽn yaa sõma, n maand pʋ-peelem bũmb fãa pʋgẽ wã.—Ebre. 13:18.

7. D sã n pa rat t’a Zeova wa naag tõnd n sɩbge, bõe la d segd n maane?

7 Wagdem buuda fãa yaa yel-wẽnd a Zeova nifẽ. Tõnd tũuda a Zeova noyã la a saglsã, n zãad d mens sõma, n pa maand bũmb sẽn paoogd a yʋʋrã ye. Woto sɩd yaa zu-zẽkre! A Zeova sã n wa  na n sɩbg sẽn pa rat-b n sak n tũ yẽ noyã, a pa na n naag tõnd n sɩbg ye.

D PIDS D PƲLEMSÃ

8-10. a) B sã n yeel tɩ ned wẽename, rat n yeelame tɩ bõe? b) Bõe la rĩm a Sedesiyas wẽen t’a na n maaname, n pa pidsi?

8 Seb-pindmã zugu, b keooga neb nins me sẽn ‘wẽend zĩrẽ wẽeneg’ ne Wẽnnaam yʋʋrã. (Zaka. 5:4) Naoor wʋsgo, ned sã n wẽene, yaa sẽn na n wilg tɩ bũmb yaa sɩda, pa rẽ bɩ sẽn na n pʋlem t’a na n maana bũmb wall t’a pa na n maan ye.

9 Ned sã n wẽen ne a Zeova yʋʋre, pa reem yell ye. Bũmb ning sẽn paam Zerizalɛm yaoolem rĩm a Sedesiyasã wilgda rẽ. A ra wẽena ne a Zeova yʋʋr t’a na n saka Babilond rĩmã. La a pa maan wa a sẽn pʋlmã ye. Rẽ n so t’a Zeova yeel yaa: “Hakɩɩka! Yaa rĩm ning sẽn kɩt tɩ yẽnda [a Sedesiyas] lebg rĩmã tẽngẽ, soab ning wẽeneg yẽnda sẽn sãbse, n sãam kaoolã, yaa nin-kãng nengẽ Babilond la a na n ki.”—Eze. 17:16.

10 Rĩm a Sedesiyas sẽn wẽen ne a Zeova yʋʋrã, ra yaa tɩlɛ t’a pids a pʋlengã. (2 Kib. 36:13) La a bas n tɩ kosa Ezipt nebã tɩ b wa sõng-a t’a zab n fãag a meng ne Babilond nebã. Ezipt pa tõog n sõng-a ye.—Eze. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. a) Pʋleng bʋg n tar yõod n yɩɩda? b) D sẽn dɩk d meng n kõ a Zeova wã kɩtame tɩ d segd n maan bõe daar fãa?

11 Bũmb ning sẽn paam a Sedesiyasã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ d sã n wa pʋlemd bũmbu, a Zeova kelgdame. D sã n dat t’a sũur yɩ noog ne-do, d segd n pidsa d pʋlemsã. (Yɩɩn. 76:12) Ned sã n dɩk a meng n kõ a Zeova n na n maan a raabã, pʋleng ka be t’a yõod le ta rẽ ye. A pʋlma a Zeova t’a na n tũ-a-la a yõor tɛka, baa sẽn wa n yaa a soab fãa.

 12 Bõe la d segd n maan tɩ wilg tɩ d sɩd pidsda d sẽn pʋlem a Zeova wã? “Daar fãa,” d paamda makr yel-bõones la yel-bɛd pʋgẽ. Yaa segb d sẽn tar n na n wilg tɩ d rata ne d sũur fãa n maan a raabã, t’a paam pẽgre. (Yɩɩn. 61:9) Wala makre, ned sã n dood yãmb y tʋʋmã zĩigẽ wall y lekollẽ wã, y maanda wãna? Y na n zãgsa fasɩ, n getẽ tɩ yaa segb y sẽn paam n na n wilg t’a Zeova noyã nooma yãmb bɩ? (Yel. 23:26) Yãmb zakã neb sã n pa tũud a Zeova, y pʋʋsd-a lame n kotẽ t’a sõng-y tɩ y kell n tall yel-manesem sẽn wilgd tɩ y yaa kiris-ned hakɩɩk bɩ? Rẽ yĩnga, y pʋʋsda d saasẽ Ba wã bark daar fãa, a sẽn sõng-y tɩ y paam n naag a nin-buiidã n tũud-a, la y paam t’a nong-yã bɩ? Yãmb baooda sẽk n karemd Biiblã daar fãa bɩ? D tẽeg tɩ d sẽn wa n dɩk d meng n kõ a Zeova wã, d pʋlmame tɩ d na n maana woto fãa. D sã n maand d sẽn tõe fãa n sakd-a, wilgdame tɩ d nong-a lame, la tɩ yaa yẽ n so tõndo. D pa tũud a Zeova rok-m-zugẽ ye. D sã n pidsd d pʋlemsã, d maanda sɩd ne-a. Rẽ nafda tõndo, bala, a pʋlmame tɩ d beoog na n yɩɩ neere.—Tõo. 10:12, 13.

13. Bõn-makr a yoob-n-soabã a Zakari sẽn yã wã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe?

13 Bõn-makr a yoob-n-soabã a Zakari sẽn yã wã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ sẽn nong-b a Zeova wã pa zuudi, b pa pʋlemd bũmb me n pa pids ye. D bãngame me tɩ baa ne Israyɛll nebã sẽn tudg naoor wʋsgã, a Zeova pa raag-b n bas ye. A ra neeme tɩ yaa bɛɛbã sẽn gũbg-bã n kɩt tɩ ra pa nana ne-b ye. Yẽ mengã pidsa a sẽn pʋlmã, tɩ yaa mak-sõng sẽn wilgd tɩ tõnd me segd n pidsda d pʋlemsã. D tõe n basa d yam t’a na n sõng-d lame tɩ d pids d pʋlemsã. A sẽn pʋlem tɩ ka la bilfu, a na n kɩtame tɩ wẽng buud fãa sa tẽngã zugã zoe n yaa bũmb sẽn sõngd tõndo. Hakɩɩka, d beoog na n yɩɩ neere! Bõn-makr a yopoe-n-soabã a Zakari sẽn yã wã wilgda rẽ.

A ZEOVA PA BASD SẼN YAA WẼNG YE

14, 15. a) Bõn-makr a yopoe-n-soabã pʋgẽ, a Zakari yãa bõe? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fot a yiib-n-soabã.) b) Pagã sẽn be peoogã pʋgẽ wã makda bõe? Bõe yĩng tɩ malɛkã fõgen peoogã tɩ pagã ra yi?

14 A Zakari sẽn yã seb-pindmã poore, malɛk n yeel-a t’a ‘nak a neng n gese.’ A sẽn nak n gesã, a yãa peoogo. (Karm-y Zakari 5:5-8.) Peoogã tara limd sẽn maan ne namdo. Limdã sẽn fõkã, a Zakari yãame tɩ pag n “zĩ peoogã pʋga.” Malɛkã yeela a Zakari tɩ pagã sẽn be peoogã pʋgẽ wã yaa “wẽnemã.” Pagã makame n na n yi peoogã pʋga. Tags-y n ges-y a Zakari pɛlengã sẽn yɩke, a sẽn yã t’a rat n yi wã. Tao-tao bala, malɛkã rĩi pagã n kẽes peoogã pʋga, n lebs limdã sẽn zɩsã n fõgne. Woto fãa võor yaa bõe?

15 Bõn-makrã wilgdame t’a Zeova pa tol n tõe n bas tɩ wẽng buud baa a ye zĩnd a nin-buiidã sʋk ye. A sã n yã sẽn yaa wẽnga, tao-tao bala, a maanda bũmb n dems yellã. (1 Kor. 5:13) Malɛkã sẽn lebs peoogã limd sẽn zɩsã n fõgen tao-tao wã wilgda rẽ.

A Zeova pʋlmame t’a na n gesame t’a tũudmã kell n pa yɩlemde (Ges-y sull 16-18)

16. a) Bõe la b maan ne peoogã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fot a tãab-n-soabã.) b) Pagb a yiibã sẽn tar pɩgsã talla peoogã n kẽng yɛ?

16 A Zakari le nak n gesa yĩngri, la so-kãnga wã, a yã pagb a yiib sẽn tar pɩgs wa bakaorg pɩgsa. (Karm-y Zakari 5:9-11.) Pʋg-kãens yaa toor fasɩ ne pag ning sẽn be peoogã pʋgẽ wã. B zẽka “wẽnemã” sẽn be peoogã pʋgẽ wã, n yɩk ne b pɩgsã sẽn tar pãngã n looge. B tar-a lame n debd yɛɛnẽ? B talla peoogã n kẽng “Sineyaar,” rat n yeel tɩ Babilond soolmẽ wã. Bõe yĩng tɩ b tall-a n kẽng be?

17, 18. a) Bõe yĩng tɩ b sẽn tall “wẽnemã” n kẽng Babilondã zemse? b) Bõe la d rat ne d sũur fãa n maane?

 17 A Zakari wakatẽ wã, Israyɛll nebã ra tog n miime tɩ zĩig b sẽn sɩd segd n tall “wẽnemã” n kẽng t’a tɩ pa be yaa Babilond. B sẽn zĩnd Babilondã, b ra miime tɩ yaa tẽng sẽn pid ne yoob la bõn-naands pʋʋsgo. B ra segd n maoo beoog sẽn vẽeg fãa, n da wa maan wa Babilond nebã ye. Rẽnd bõn-makrã kɩtame tɩ b tõe n bas b yam t’a Zeova na n gesame t’a tũudmã kell n pa yɩlemde, n da naag ne rẽgd ye.

18 La bõn-makrã tẽega Israyɛll nebã tɩ yaa tɩlɛ tɩ bãmb me mao tɩ b tũudmã kell n yɩ yɩlemde. Wẽng bɩ wẽnem pa segd n zĩnd Wẽnnaam nin-buiidã sʋk ye. Pʋd n pa tõe n zĩnd ye. Rũndã-rũndã, d paamame t’a Zeova sõng-d tɩ d be a siglgã sẽn yaa yɩlemdã pʋgẽ, la d paam t’a nong tond la a kogend tõndo. Bee ne tõnd ned kam fãa t’a mao sẽn na yɩl tɩ siglgã kell n pa yɩlemde. Zems-n-taar ning sẽn be Wẽnnaam nin-buiidã sʋkã kɩtame tɩ yaa wa d zoe n bee arzãn pʋgẽ. Woto wã, wẽnem buud baa a ye pa segd n zĩnd d sʋk ye.

BUUD SẼN YAA YƖLEMDE, TƖ WAOOGD A ZEOVA

19. Bõn-makr nins a Zakari sẽn yã wã yõod ne tõnd yaa bõe?

19 A Zakari bõn-makr a yoob-n-soabã ne a yopoe-n-soabã yaa keoogr neb nins sẽn maand wẽng n pa rat n basã yĩnga. Tẽegdame t’a Zeova pa na n tol n bas tɩ wẽngã maand wakat fãa ye. Tõnd sẽn tũud-a wã, d segd n kisga wẽnga. Bõn-makr kãensã kengda d pɛlg me. Wilgdame tɩ d sã n maood d pãng tɛk n na n yɩ neb sẽn ta Wẽnnaam yam, d na n paamame t’a nong tõnd la a kogend tõndo. A pa na n kãab-d wẽng ye. A na n ning-d-la barka. Yaa sɩd tɩ dũniyã pida ne wẽnem, tɩ yaa toog tɩ d kell n pa yɩlem Wẽnnaam nifẽ. La d tõe n basa d yam tɩ ne a Zeova sõngre, d na n tõogame. Bõe n kɩt tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ baa wẽn-kɩɩsgã sẽn be zĩig zãngã, tũudum hakɩɩkã pa na n tol n meneme? To-kãsengã sẽn kolgdã, bõe n kɩt tɩ d tõe n bas d yam t’a Zeova na n kogla a nin-buiidã? Yaa rẽ yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.