Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

GŨUSG GASGÃ No 1 2017 | Yãmb sũur nooma ne Wẽnnaam kũun sẽn ka to wã bɩ?

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Kũun nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ ãdem-biisã sʋka, bʋg n yaa kãseng n yɩɩda?

Ad Biiblã sẽn yete: “Wẽnnaam nonga dũniyã wʋsgo, hal tɩ b kõ b Bi-ribl yendã.”Zã 3:16.

Gũusg Gasg kãngã wilgda Wẽnnaam sẽn tʋm a Zeezi t’a wa ki tõnd yĩngã võore, la d sẽn tõe n wilg to-to tɩ d sũur nooma ne rẽ.

EN COUVERTURE

Kũun sẽn pa wõnd a taaba

Biiblã gomda kũun yõod sẽn pa tõe n bãng n bilg yelle. Yaa kũun sẽn tõe n kɩt tɩ ned ning sẽn na n sak n deeg-a wã paam vɩɩm sẽn kõn sa. Kũun yõod sẽn ta woto beeme sɩda?

EN COUVERTURE

Wẽnnaam kũun sẽn ka to wã yõodã waoogame

Bõe n tõe n kɩt tɩ kũun ning yõod yɩɩd a to? D sã n bãng rẽ la d bʋgs a zug neere, tõe n kɩtame tɩ d sũur maneg n yɩ noog ne a Zeezi maoongã sẽn dol tõnd yel-wẽnã.

EN COUVERTURE

Wilg-y tɩ y sũur nooma ne Wẽnnaam kũun sẽn ka to wã

A Zeezi sẽn nong tõndã kɩtame tɩ d rat n maan bõe?

Kirist tũudmã taoor dãmb segd n yɩɩ rakõap bɩ?

Tũudum kẽer gɩdgame tɩ b taoor dãmbã ra kẽ kãadem ye. La bõe la Biiblã yet rẽ wɛɛngẽ?

Neb sẽn yi yembdẽ, pĩnd wẽndẽ la rũndã-rũndã

Pĩnd wẽndẽ, Wẽnnaam nin-buiidã yɩɩ yembse, n wa paam b mense. La rũndã-rũndã, neb milyõ-rãmb n ket n tʋmd wa yembse.

Yɩ-y kõta, n paam a nafa

Y sã n yaa kõta, nafda yamba, la nafd y taabã. Neb sã n yaa kõtba, kɩtdame tɩ b tõe n lagem taab n tʋme, tɩ b zoodã me paasdẽ. Bõe la y tõe n maan n yɩ ned sẽn kõt ne sũ-noogo?

Bõe la Biiblã yeta?

Biiblã yeelame tɩ dũniyã “yaoolem wakate, tood na n zĩndame.” A sẽn yetã pidsda rũndã-rũndã bɩ?