Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | YÃMB SŨUR NOOMA NE WẼNNAAM KŨUN SẼN KA TO WÃ BƖ?

Wilg-y tɩ y sũur nooma ne Wẽnnaam kũun sẽn ka to wã

Wilg-y tɩ y sũur nooma ne Wẽnnaam kũun sẽn ka to wã

“Kiris nonglmã n so tõndo. . . . A Zeezi kii nebã fãa yĩnga, tɩ sẽn vɩ-bã kõn leb n vɩ b mens yĩng ye, la b na n vɩɩ sẽn ki-a bãmb yĩng n vʋʋg n bas kũumã yĩnga.”—2 Korẽnt-rãmbã 5:14, 15.

NED sã n kõ-f kũun sẽn tar yõod wʋsgo, segdame tɩ f wilg tɩ f pa zɩ-beoog soab ye. A Zeezi goam n wilgd rẽ. A wa n sãooga rap piig sẽn bẽed bãag sẽn da pa tar tɩɩm, tɩ b nin-yend bal ‘lebg n pʋg a nao’ n wa a nengẽ, “n zẽk a koɛɛg n pẽgd Wẽnnaam.” T’a Zeezi soke: “Bãmb piigã fãa ka lebg yɩlma sɩda? La neb a wɛ wã bee yɛ?” (Luk 17:12-17) Woto wilgda tõnd bõe? Tɩ ned sã n maan-d neere, d sã n pa gũusi, d tõe n yĩma tao-tao!

A Zeezi maoongã yaa kũun sẽn pa wõnd a taaba. D zɩ n paam kũun t’a yõodã ta woto ye. La bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne Wẽnnaam, neer ning a sẽn maan tõndã yĩnga?

  • Bao-y n bãng-y sẽn kõ-a tõnd kũunã. A Zeezi maoongã pa kɩtd tɩ ned na n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã woto bala, t’a pa maan bũmb ye. Sɩd me, a Zeezi pʋʋsg a ye pʋgẽ, a yeelame: ‘Vɩɩm sẽn kõn sa wã yaa tɩ nebã na bãng yãmb sẽn yaa y yembre, n yaa sɩd Wẽnnaamã, la b bãng a Zeezi Kirisi, yãmb sẽn tʋm a soabã.’ (Zã 17:3) Y sã n wʋm tɩ y yãadmẽ, ned n sõng-y tɩ y põs kũum, y kõn bao n bãng a soab sõma, la a sẽn fãag yãmbã võor sɩda? Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa a soab ning  sẽn tʋm a Zeezi t’a wa ki nebã fãagr yĩngã ratame tɩ y bao n bãng-a. La pa rẽ bal ye. A pʋd n datame tɩ y lebg a zoa. Sɩd me, Biiblã yeta tõnd yaa: “Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba.”—Zak 4:8.

  • Wilg-y tɩ y tẽeda a Zeezi maoongã. “Ned ning sẽn tẽed-a Bi-riblã tara vɩɩm sẽn kõn sa.” (Zã 3:36) Bõe la ned tõe n maan n wilg t’a tẽeda a Zeezi? Yaa ne a tʋʋm-tʋmdɩ wã. (Zak 2:17) Ned sã n tees-y bũmb n dat n kõ-yã, rẽnda y tẽeg y nug n deeg tɩ yaool n lebg y rẽnda. Woto me, y segd n saka a Zeezi maoongã sẽn yaa kũun Wẽnnaam sẽn kõ tõndã. Bõe la y segd n maan n wilg tɩ y sakame? Bao-y n bãng-y Wẽnnaam sẽn dat tɩ y vɩɩmd to-to wã, la y tũ. * Pʋʋs-y Wẽnnaam n kos y yel-wẽnã sugri, la y kos-a t’a yɩlg y sũur-kasetã. Kɩs-y sɩd ne y sũur fãa tɩ ne a Zeezi maoongã maasem, neb nins fãa sẽn tẽedã na n wa vɩɩmda laafɩ la bãan pʋgẽ, la b paam bark buud toor-toore, wakat fãa yĩnga.—Ebre-rãmbã 11:1.

  • Kẽng-y-yã a Zeezi kũumã tẽegre. A Zeezi maana bũmb n wilg a karen-biisã b sẽn segd n tẽeg a kũumã to-to yʋʋmd fãa. A sẽn wilg-b rẽnda wã poore, a yeel-b lame: “Bɩ y maand bõn-kãngã n tẽegd mam yelle.” (Luk 22:19) Rõandã, a Zeova Kaset rãmbã na n tẽega a Zeezi kũumã tʋʋl-nif kiuug rasem 11 sẽn yaa talaat daarã, wĩndgã kõom poore. Yaa tigsg sẽn na n kaoos lɛɛr la bala. Tigsgã sasa, b na n wɛgsa sõsg n wilg a Zeezi maoongã võore, la a sẽn na n wa ne bark nins beoog daare. Rɩẽ, dũniyã gill zugu, na maan neb milyõ 20 n tigim taab n tẽeg a Zeezi kũumã yelle. Yaa ne sũ-noog la d boond-y tɩ y wa naag tõnd n wilg tɩ y sũur nooma ne Wẽnnaam kũun sẽn ka to wã.

^ sull 7 Bũmb sẽn tõe n sõng-y tɩ y bãng Wẽnnaam n yɩɩd yaa y sẽn na n zãms Biiblã sẽn yaa a Gomdã. Y sã n dat n bãng y sẽn tõe n zãms Biiblã to-to, bɩ y kos a Zeova Kaset rãmbã, wall y kẽ www.jw.org sẽn yaa b sɩt wɛɛbã pʋgẽ.