Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeezi maoongã yaa “yaood neb wʋsg yĩnga”?

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeezi maoongã yaa “yaood neb wʋsg yĩnga”?

Biiblã sẽn yete

 Yaa ne a Zeezi maoongã maasem la Wẽnnaam fãagd ãdem-biisã ne yel-wẽndã la kũumã. Biiblã gomda a Zeezi sẽn daag a zɩɩmã yelle, n yeel tɩ yaa yaood sẽn fãagd tõndo. (Efɛɛz rãmbã 1:7; 1 Pɩyɛɛr 1:18, 19) Rẽ n so t’a Zeezi yeel t’a waame n na n “kõ b vɩɩmã, n yao n fãag neb wʋsgo.”—Matiye 20:28, Wẽnnaam Sebre, 2014.

Bõe yĩng tɩ “yaood neb wʋsg yĩng” ra yaa tɩlɛ?

 Wẽnnaam naana pipi rao a Ãdem t’a yaa ned sẽn zems zãnga, rat n yeel tɩ ned sẽn pa tar yel-wẽnde. A ra tõe n paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. La a sẽn yãk yam n kɩɩs Wẽnnaamã, a bõna vɩɩm sẽn kõn sa wã. (Sɩngre 3:17-19) A sẽn wa n paam kambã, a long-b-la yel-wẽndã. (Rom dãmbã 5:12) Rẽ n so tɩ Biiblã yeel t’a Ãdem “koosa” yẽ mengã la a kambã, tɩ b lebg yel-wẽndã la kũumã yembse. (Rom dãmbã 7:14) A Ãdem kambã la a yagensã fãa sẽn yaa neb sẽn pa zems zãngã yĩnga, b ned baa a ye pa tõe n yao yaood n le paam bũmb ning a Ãdem sẽn bõnã ye.—Yɩɩn-sõamyã 49:7, 8.

 Wẽnnaam ra zoeta a Ãdem kambã la a yagensã nimbãanega, b sẽn da pa tõe n paam b yellã tɩɩmã yĩnga. (Zã 3:16) La Wẽnnaam noyã sẽn yaa tɩrsã yĩnga, a ra pa tõe n maan wa yell kae, pa rẽ bɩ n bas b yel-wẽnã taale, tɩ bũmb a sẽn tõe n tik n maan dẽ kae ye. (Yɩɩn-sõamyã 89:14; Rom dãmbã 3:23-26) Wẽnnaam sẽn nong ãdem-biisã yĩnga, a maana bũmb ning sẽn yaa tɩlɛ la sẽn zems ne a noyã, sẽn na yɩl n kõ-b b yel-wẽnã sugri. La pa rẽ bal ye. Yaa sẽn na yɩl tɩ b paam b meng zãng-zãng ne yel-wẽnã. (Rom dãmbã 5:6-8) Yaa a Zeezi maoongã sẽn yɩ rondã la bõn-kãnga.

Wãn to la a Zeezi maoongã yɩ rondo?

 Biiblã pʋgẽ, b sã n wa gomd “rond” yelle, b gomda bũmb a tãab yelle:

  1.   Yaa yaoodo.Sõdbo 3:46, 47.

  2.   A kɩtdame tɩ ned paam a menga, bɩ a fãagd-a lame.—Yikri 21:30.

  3.   A yõodã zemsda bũmb ning yĩng b sẽn segd n yao wã, bɩ a lut-a lame.

 Bɩ d ges a Zeezi Kirist maoongã sẽn yɩ rondã sẽn zems ne bõn-kãensã b tãabã to-to.

  1.   Yaoodo. Biiblã yetame tɩ b “yaoo yaood n fãag” kiris-nebã. (1 Korẽnt rãmbã 6:20; 7:23) Yaood-kãng yaa a Zeezi zɩɩmã. Ne a zɩɩmã maasem, a raa neb “sẽn yit buud toɛy-toɛy pʋsẽ, neb sẽn gomd buud-goam toɛy-toɛya, la neb sẽn yit tẽns toɛy-toɛy pʋsẽ” tɩ b lebg Wẽnnaam dẽnda.—Vẽnegre 5:8, 9.

  2.   Paam f menga. Ne a Zeezi maoongã maasem, ninsaalbã “tõe n paama b mens” ne yel-wẽndã.—1 Korẽnt rãmbã 1:30; Kolos rãmbã 1:14; Ebre-rãmbã 9:15.

  3.   Yaood sẽn zemse. A Zeezi maoongã yaa yaood sẽn zems ne bũmb ning a Ãdem sẽn bõnã bal kɛpɩ, rat n yeel tɩ vɩɩm sẽn zems zãngã. (1 Korẽnt rãmbã 15:21, 22, 45, 46) Biiblã yetame yaa: “Rao a yembr [a Ãdem] kɩɩsg yĩnga, neb wʋsg lebga yel-wẽn-maandba. Woto me, ned a yembr [a Zeezi Kirist] sakr yĩnga, neb wʋsg na n lebga nin-tɩrse.” (Rom dãmbã 5:19) Vɛrse wã sẽn yetã sõngda tõnd tɩ d bãng ned a yembr kũum sẽn tõe n yɩ maoong n fãag neb wʋsg to-to. Sɩd me, yaa a Zeezi maoongã la “yaood ning sẽn da segd n yao n fãag ninsaalbã fãa” wã, rat n yeel tɩ neb nins sẽn maand bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ sẽn na yɩl n dɩ maoongã yõodã.—1 Tɩmote 2:5, 6.