Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | BÕE YĨNG T’A ZEEZI NAMS LA A KI?

A Zeezi sɩd kiime la a vʋʋg bɩ?

A Zeezi sɩd kiime la a vʋʋg bɩ?

B kʋʋ Nazarɛt dao a Zeezi yʋʋmd 33 soabã. B rõd-a lame t’a kɩɩsda tẽngã nanambsã noyã, n pãb-a, la b ka-a raoog zugu. A namsa wʋsg n yaool n ki. La Wẽnnaam vʋʋg-a lame. Rasem 40 poore, a Zeezi leba saasẽ.

Kiba-kãngã bee evãnzill-dãmb a naasã pʋgẽ. Evãnzill-dãmbã bee Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrk tɩ neb kẽer boondẽ tɩ Kãab-paalgã pʋgẽ. Yel-kãensã sɩd zĩndame bɩ? Zemsame tɩ d bao n bãng sok-kãngã leoore. Bala, yel-kãensã sã n pa zĩndi, kiris-nebã sẽn tẽed bũmb ninsã yaa zaalem. B sẽn saagd n na n wa vɩɩmd arzãnã pʋgẽ wã me yɩta bũmb sẽn pa na n tol n pids ye. (1 Korẽnt-rãmbã 15:14) La yel-kãensã sã n sɩd zĩndame, rẽnd vɩɩm sẽn tar bark n wate, tɩ yãmb me tõe n paame. Woto wã, bɩ d bao n bãng evãnzill-dãmbã sẽn yet bũmb ninsã sã n sɩd zĩndame.

KASET SẼN WILGD TƖ YEL-KÃENSÃ SƖD ZĨNDAME

Evãnzill-dãmbã sẽn bilgd yɛlã to-to wã yaa toor fasɩ ne soalma. Bala, b wilgda yɛlã sẽn sɩd yɩ to-to wã, n togsd yel-bõones menga. Wala makre, b pʋta tẽns la zĩis sɩd-sɩd yʋya, tɩ zĩ-kãens kẽer ket n beẽ,  tɩ sẽn dat-a tõe n tɩ kaage. B leb n gomda pĩnd wẽndẽ neb yelle, tɩ kʋdemdã yel-mitb yetẽ tɩ yaa neb sẽn sɩd zĩndi.—Luk 3:1, 2, 23.

Seb-gʋlsdb sẽn zĩnd pipi kiris-nebã wakate, la rẽ poor bilf n gom a Zeezi mengã yelle. * Evãnzill-dãmbã sẽn bilgd a kũumã sẽn yɩ to-to wã zemsa ne Rom nebã sẽn da minim n kʋʋd bi-beesã to-to wã. Sẽn paase, b togsa yɛlã vẽenese, hal n togs yɛl a Zeezi karen-biis kẽer sẽn maan tɩ pa sõma menga. (Matye 26:56; Luk 22:24-26; Zã 18:10, 11) Woto fãa yaa kaset sẽn wilgd tɩ evãnzill gʋlsdbã sã n gomd a Zeezi yelle, b togsda yɛlã ne pʋ-peelem.

LA B SẼN YEEL T’A ZEEZI VƲƲGAME WÃ YẼ?

Neb wʋsg sak n deegame t’a Zeezi sɩd zĩndame, la t’a kiime. La kẽer pa kɩs sɩd t’a vʋʋgame ye. Baa a Zeezi tʋm-tʋmdbã sẽn wa n wʋm t’a vʋʋgame wã, b ra pa tẽed ye. (Luk 24:11) La bãmb mensã n paas karen-biis a taab sẽn yã a Zeezi naoor wʋsg a vʋʋgrã poorã, b kɩsa sɩda. Vugri, a Zeezi vẽnega a meng tɩ neb 500 la zak yã-a.—1 Korẽnt-rãmbã 15:6.

A Zeezi karen-biisã ra miime tɩ b sã n moon n yeel t’a vʋʋgame, a bɛɛbã ra tõe n yõk-b lame n pag wall b kʋ-ba. Baasgo, b talla raoodo, n moon n wilg baa neb nins sẽn kʋ a Zeezi wã t’a vʋʋgame. (Tʋʋmã 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) A Zeezi karen-biisã sã n da pa kɩs sɩd t’a vʋʋgame, b ra na tall raood a woto sɩda? Vẽenega, yaa neb wʋsg sẽn kɩs sɩd t’a Zeezi vʋʋgame wã yĩng la Kiris tũudmã sẽn tall pãng hal wakat kãng n tãag rũndã wã.

Evãnzill-dãmbã sẽn gomd a Zeezi kũumã la a vʋʋgrã yell to-to wã wilgdame tɩ yaa bũmb sẽn sɩd zĩndi. Y sã n maag y yĩng n karem kiba-kãense, y na n kɩsa sɩd tɩ yɛlã sɩd yɩɩ woto. La y sã n bãng a Zeezi sẽn ki wã võore, y na n maneg n kɩsa sɩda. Sõsg ning sẽn pʋgdã gomda rẽ yelle.

^ sull 7 A Tasit sẽn dog yʋʋmd 55 wã yeelame tɩ “yaa Kiristã poorẽ dãmbã la b sẽn boond tɩ kiris-nebã,” la t’a “Tɩbɛɛr naamã sasa, guvɛrneer a Põns Pɩlat kõo noor tɩ b kʋ Kiristã.” A Sietone, a Zozɛf sẽn yɩ zʋɩf-rãmbã kʋdemdã yel-mitã, n paas a Plin Lezen sẽn yɩ Bitini guvɛrneerã me goma a Zeezi yelle.