GŨUSG GASGÃ Tʋʋlgo 2016 | Bõe yĩng t’a Zeezi nams la a ki?

Bõe n kɩt tɩ ned b sẽn kʋ na maan yʋʋm 2 000 rũndã kibar tõe n tall yõod ne yãmba?

EN COUVERTURE

A Zeezi sɩd kiime la a vʋʋg bɩ?

Bõe n kɩt tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ evãnzill-dãmb sẽn yeel bũmb ning a Zeezi zugã yaa sɩda?

EN COUVERTURE

Bõe yĩng t’a Zeezi nams la a ki?

Wãn to la a kũumã tõe n naf yãmba?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Sõng-m tɩ baa yaa yʋʋm-yɛng pʋgẽ bɩ m paam laafɩ la sũ-noogo

1 Zã 1:9 goamã kenga a Alain Broggio raoodo.

Yãmb ra miime bɩ?

Pĩnd wẽndẽ wã, ne bõe la b ra maand seb-pindmã, la b ra tar-b lame n maand bõe? Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã pʋgẽ, b sẽn boond-b rãmb tɩ “maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã” yaa ãnd dãmba?

Kom-bɩɩse, y segl n saame n tõe n deeg lisg bɩ?

Sogsg a tãab sẽn na n sõng-f tɩ f yãk yam.

Kom-bɩɩse, wãn to la y tõe n segl y mens n wa reeg lisgu?

Tõe tɩ f tagsdame tɩ f nan pa segl n sa n tõe n deeg lisgu, wall f rat n deegame tɩ f roagdbã tagsdẽ tɩ f nan pa segl n sa ye. Sã n yaa woto, bõe la f segd n maane?

Y sẽn tõe n sõng to-to tɩ zems-n-taar kell n zĩnd d sʋka

Bõn-makr n be Vẽnegr sak a 9 wã pʋgẽ, n wilgdẽ tɩ d segd n naagda taab n moond koɛɛgã.

A Zeova wilgda a nin-buiidã sor n dat tɩ b vɩɩmde

Wãn to la d tõe n wilg tɩ d ratame tɩ Wẽnnaam wilg-d sore?

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Ra maan-y yɩɩr ye

A Zeezi pa yeel bal tɩ d ra maan yɩɩr ye, a wilga d sẽn tõe n bas yɩɩr to-to.

A Sʋɩtãan yaa ãnda?

Y segd n zoe-​a lame bɩ?