Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Sokre: Yɛ la d tõe n paam belsg sũ-sãang sasa?

Vɛrse: 2 Kor. 1:3, 4

Sokr a to: Ned sã n maan kaalem, a le tõe n maana bũmb bɩ?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Ned sã n maan kaalem, a le tõe n maana bũmb bɩ?

Vɛrse: Koɛ. 9:5, 10

Sokr a to: Bõe la Wẽnnaam pʋlem sẽn ki-bã wɛɛngẽ tɩ yaa koe-noogo?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: Bõe la Wẽnnaam pʋlem sẽn ki-bã wɛɛngẽ tɩ yaa koe-noogo?

Vɛrse: Tʋʋ. 24:15

Sokr a to: Kũum vʋʋgrã na n yɩɩ yɛ?