Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sõng taab n moon zĩis nins nebã sẽn gomd buud-goam toɛy-toɛyã

D sõng taab n moon zĩis nins nebã sẽn gomd buud-goam toɛy-toɛyã

Nebã sã n wʋm Rĩungã koɛɛg b buud-gomdã pʋgẽ, b wae n kelgda sõma. Tõe tɩ yaa rẽ yĩng la a Zeova sẽn kɩt tɩ “Zʋɩf-rãmb sẽn yaa wẽn-zoɛtb n yi dũniyã tẽnsã fãa” wʋm koe-noogã yʋʋmd 33 Pãntekotã daare, b “meng buud-gomdã b sẽn dog ne wã pʋgẽ,” baa ne b sẽn da gomd Ebre wall Gɛrkã. (Tʋʋ. 2:5, 8) Rũndã-rũndã, zĩis nins nebã sẽn gomd buud-goam wʋsgã, buud-goam toɛy-toɛy tigims tõe n moonda zĩ-yɛnga. Wãn to la tigin-kãens koe-moondbã tõe n sõng taab n taas ned kam fãa koɛɛgã n pa sãam b sẽkã, la b ra sãam kɛlgdbã sũy me?

  • Yẽsgo (Yel. 15:22): Tʋʋmdã yel-gɛtbã segd n yẽsa ne taaba, n bãng tiging fãa sẽn tõe n moon koɛɛgã to-to. Tigims nins sẽn moond ne buud-gom-zẽmsã koe-moonegã zĩig sã n pa yalmẽ, b tõe n datame tɩ b bas zags nins neb sẽn gomd bãmb tigingã buud-gomdã n kõ-ba. La tiging ning tõeeme n pa sat a moonegã zĩig tao-tao, nebã sẽn sãeeg n be zĩis wʋsg yĩnga. B tõe n datame tɩ y sã n moon n seg ned sẽn gomd b tigingã buud-gomdã n dat n bãng n paas bɩ y togs-ba. (od 93 s. 37) B tõe n kosa yãmb tigingã neb tɩ y sõng-b tɩ b bãng neb nins sẽn gomd bãmb tigingã buud-gomdã, tɩ b paam b adɛrs-rãmbã. (km-MM 7/12 5, zĩ-gũbrã) Tẽeg-y me tɩ zag-yɛng pʋgẽ, nebã tõe n gomda buud-goam toɛy-toɛya. La y segd n gũusame tɩ y sẽn maand to-to n taasd nebã fãa koɛɛgã zems ne tẽngã laloa wã.

  • Sõng-y taaba (Efɛ. 4:16): Tũ-y saglg ning fãa tʋʋmdã yel-gɛt sẽn kõ-yã. Tõe tɩ y zãmsda ned Biiblã, t’a pa wʋmd yãmb tigingã buud-gomdã sõma ye. Y sã n kos ned sẽn be tiging bɩ sull sẽn pẽ yãmb tigingã n gomd buud-gomd ning a sẽn wʋmd sõma wã t’a zãms-a Biiblã, tõe n sõngame t’a tẽebã pãng paas tao-tao.

  • Segl-y y menga (Yel. 15:28; 16:1): Yãmb sã n moond koɛɛgã zak-zak n seg ned sẽn gomd buud-gom-zẽnga, bɩ y maan y sẽn tõe n taas-a koe-noogã. Y tõe n deng n bao n bãnga buud-goam nins nebã sẽn gomd yãmb koe-moonegã zĩigẽ wã, n telesarz Biiblã wall video nins sẽn be buud-gom-kãens pʋsẽ wã. Y leb n tõe n tũnuga ne JW Language n zãms y sẽn tõe n pʋʋs ned buud-gom-kãens pʋgẽ to-to.