Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ãnd la b sẽn boond tɩ “Alfa la Omega” wã?

Ãnd la b sẽn boond tɩ “Alfa la Omega” wã?

Biiblã sẽn yete

“Alfa la Omega” wã yaa a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam Sẽn-tõe-a-fãa wã. Yaa naoor a tãab la d yãt-b Biiblã pʋgẽ.​—Vẽnegre 1:8; 21:6; 22:13. *

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam boond a meng tɩ “Alfa la Omega”?

Alfa la Omega wã yaa Gɛrk buud-gomdã pipi gʋls-bilã la a yaoolem gʋls-bilã yʋya. Gɛrkã yaa buud-gomd ning b sẽn tall n gʋls Biiblã babg ning b sẽn wae n boondẽ tɩ Kãab-paalgã, Vẽnegr sebrã sẽn naage. B sẽn ning Gɛrk buud-gomdã pipi gʋls-bilã la a yaoolem gʋls-bilã yaa sẽn na n wilg tɩ yaa a Zeova a ye bal n yaa sɩngr la saabo. (Vẽnegre 21:6) A yaa Wẽnnaam Sẽn-tõe-a-fãa sẽn pa tall sɩngre, la sẽn pa na n tall saabo. Yaa yẽ bal n be “zamaan woo zamaane.”​—Yɩɩn-sõamyã 90:2.

Yaa ãnd la “Pipi soabã la Yaoolem soabã”?

Biiblã pʋgẽ, gom-bi-kãensã makda Wẽnnaam a Zeova ne a Biig a Zeezi. La b võorã yaa toor-toore. Ad makr a yiibu.

  • Ezayi 44:6 pʋgẽ, a Zeova yeelame: “Mam yaa dẽenem la yaoolem. Sã n ka maam, Wẽnnaam a to ka be ye.” A Zeova sẽn yeel bũmb ning ka wã yaa sẽn na n wilg t’a yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã, t’a bee wakat sẽn kõn sa, la tɩ Wẽnnaam a to kae n zʋʋg yẽ ye. (Tõodo 4:35, 39) Makrã pʋgẽ, “Pipi soabã la Yaoolem soabã” ne “Alfa la Omega” wã võorã yaa a yembre.

  • Sẽn paase, gom-bil ning sẽn yaa “Pipi soabã [pro’tos, pa alfa ye] la Yaoolem soabã [e’skha·tos, pa omega ye]” bee Vẽnegr 1:17, 18 ne 2:8 pʋgẽ. Vɛrse-kãensã pʋsẽ, goam nins b sẽn togs be wã wilgdame tɩ b sẽn gomd ned ning yellã kiime, tɩ b vʋʋg-a. Dẽnd pa Wẽnnaam yell la b sẽn gom be wã ye. Bala Wẽnnaam pa kiid ye. (Habakuk 1:12) A Zeezi yaool n kiime, tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a. (Tʋʋma 3:13-15) Ninsaalbã fãa sʋka, yaa yẽ la Wẽnnaam vʋʋg pipi t’a lebg malɛk n loog saasẽ. Be, a “vɩɩ wakat fãa” yĩnga. (Vẽnegre 1:18; Koloos-rãmbã 1:18) Rẽ poore, yaa a Zeezi n vʋʋgd neb nins fãa sẽn na n tɩ vɩɩmd saasẽ wã. (Zã 6:40, 44) Dẽnd yaa yẽ la yaoolem soab a Zeova sẽn vʋʋg a toore. (Tʋʋma 10:40) Rẽ n so tɩ b sẽn boond a Zeezi me tɩ “Pipi soabã la Yaoolem soabã” zemse.

Rẽ yĩnga, Vẽnegr 22:13 goamã wilgdame t’a Zeezi n yaa “Alfa la Omega” wã bɩ?

Ayo. Vẽnegr 22:13 pʋgẽ, d pa tõe n bãng sẽn yaa ned ning n gomdã vẽeneg ye. Sak 22 wã goam-goamdbã yaool n yaa wʋsgo. A William Barclay goma Vẽnegr sebrã bab-kãngã yell n yeel yaa: “Wõnda b sẽn togs yɛlã to-to wã pa pʋgdg-pʋgdg ye; . . . yaa toog tɩ d bãng sẽn yaa ned ning n gomdã.” (The Revelation of John, Volume 2, Revised Edition, seb-neng 223) Dẽnd d tõe n yeelame tɩ Vẽnegr 22:13 pʋgẽ, ne Vẽnegr sebrã vɛrse-rãmb a taabã pʋsẽ, yaa Wẽnnaam a Zeova la b sẽn boond tɩ “Alfa la Omega” wã.

^ sull 3 La Bible du roi Jacques pʋgẽ, d yãta gom-kãensã naoor a naase, tɩ naas-n-soabã be Vẽnegr 1:11 pʋgẽ. La Biibl-dãmb wʋsg b sẽn lebg rũndã-rũndã pʋgẽ, b pa ning gom-kãensã vɛrse-kãng pʋgẽ ye. Bala b pa yã gom-kãensã Biibl-kʋdã b sẽn da gʋls ne gɛrkã pʋgẽ ye. Dẽnd yaa kaoosg zugẽ la b paas gom-kãensã vɛrse wã pʋgẽ.