ഈ ബൈബിൾകഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ശമുവേൽ പ്രവാചകന്‍റെ അമ്മയായ ഹന്നയെ​ക്കു​റിച്ച് പഠിക്കുക. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറി​ക്കു​ക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക.