Ne Jo-Rumi 6:1-23

  • Ngima manyien kokalo kuom batiso e Kristo (1-11)

  • Kik uwe richo oloch kaka ruoth e ringreu (12-14)

  • Weyo bedo wasumbni richo; bedo wasumbni Nyasaye (15-23)

    • Misach richo en tho; mich ma Nyasaye chiwo en ngima (23)

6  Kare, wanawach ang’o? Be onego wasik e richo ni eka ng’wono mogundho mar Nyasaye omedre?  Ooyo ngang’! Nikech koro wasetho kuom wach timo richo,+ ere kaka dwadhi nyime dak ka watimo richo?+  Koso ok ung’eyo ni waduto ma ne obatiswa e Kristo Yesu,+ ne obatiswa e thone bende?+  Omiyo, ne oyikwa kode kokalo kuom batiso marwa e thone,+ mondo mana kaka ne ochier Kristo a kuom jo motho kokalo kuom duong’ mar Wuon mare, e kaka wan bende onego wawuoth e kit ngima manyien.+  Ka waseriwore kode e thone,+ kuom adier wabiro riwore kode e chierne+ bende.  Nimar wang’eyo ni kitwa machon ne ogur e yath kode,+ mondo ringrewa ma nigi richo kik bed gi teko kuomwa,+ mondo kik wadhi nyime bedo wasumbni mag richo.+  Nimar ka ng’ato osetho, osegonye kuom richone.  E wi mano, ka wasetho kanyachiel gi Kristo, wang’eyo ni wanabed mangima kode bende.  Nimar wang’eyo ni Kristo ok bi tho kendo,+ nikech sani osechiere oa kuom jo motho;+ tho ok loch kuome kendo. 10  Nikech ka ne otho, ne otho dichiel mondo ogol richo nyaka chieng’,+ to sani ongima mondo otim dwach Nyasaye. 11  Omiyo, kwanreuru kaka jo mosetho kuom wach timo richo, ka ubedo mangima ne timo dwaro mar Nyasaye kokalo kuom Kristo Yesu.+ 12  Kuom mano, kik uwe richo osik ka locho kaka ruoth e ringreu ma tho,+ ni mondo utim gombo mag ringreu. 13  Bende, kik udhi nyime chiwo fuonniu ne richo ka gibedo kaka gige lweny mutimogo gik ma ok kare, to chiwreuru ne Nyasaye kaka jo mosedoko mangima a kuom jo motho; bende, chiwuru fuonniu ne Nyasaye ka gibedo kaka gige lweny mitimogo gik makare.+ 14  Nimar richo ok onego obed ruoth e wiu ngang’, nikech koro ok un e bwo chik,+ to un e bwo ng’wono mogundho mar Nyasaye.+ 15  To kare wawach ang’o? Be onego watim richo nikech koro ok wan e bwo chik, to wan e bwo ng’wono mogundho mar Nyasaye?+ Ooyo ngang’! 16  Donge ung’eyo ni ka uchiworu ne ng’ato kaka wasumbni mage, ubedo wasumbni mage nikech utimo dwache,+ bed ni un wasumbni mag richo+ ma terou e tho,+ kata un wasumbni ma winjo wach ma miyo ubedo jo makare? 17  To wagoyo erokamano ne Nyasaye, ni kata obedo ni chon ne un wasumbni mag richo, ne udoko jo ma timo kaka Nyasaye dwaro kuluwo kit puonj ma ne omiu, kendo utimo kamano koa e chunyu. 18  Ee, nikech ne ogonyu e richo,+ ne udoko wasumbni mag tim makare.+ 19  Awuoyo kaka dhano nikech nyawo mag ringreu; nimar mana kaka ne uchiwo fuonniu mi gibedo wasumbni mag tim ma ok ler kod mag ketho chik ma miyo utimo gik maricho, e kaka koro onego uchiw fuonniu obed wasumbni mag tim makare ma miyo ubedo gi timbe maler.+ 20  Nimar ka ne un wasumbni mag richo, ne un thuolo korka tim makare. 21  To kare gin olemo mage ma ne unyago e ndalogo? Gin gik ma sani miyo ubedo gi wich-kuot. Nikech gikogi en mana tho.+ 22  Kata kamano, sani, nikech ne ogonyu e richo mi ubedo wasumbni Nyasaye, koro ubedo gi nyak kuom tim maler,+ kendo gikone, oterou e ngima ma nyaka chieng’.+ 23  Nimar misach richo en tho,+ to mich ma Nyasaye chiwo en ngima ma nyaka chieng’+ kokalo kuom Kristo Yesu Ruodhwa.+

Weche Moler Piny