Ne Jo-Rumi 10:1-21

  • Kaka ng’ato bedo makare e wang’ Nyasaye (1-15)

    • Hulo yie e lela (10)

    • Luongo nying Jehova kelo resruok (13)

    • Tiende jo ma yalo long’o (15)

  • Ji tamore wach maber (16-21)

10  Owetena, adier gima chunya gombo kod kwayo ma akwayonegigo Nyasaye, en ni mondo giyud warruok.+  Nimar anyalo wacho gadier ni gitiyo ne Nyasaye gi kinda,+ to ok kaluwore gi ng’eyo malong’o.  Nikech ok ging’eyo tim makare mar Nyasaye,+ to giketo gima gin giwegi gineno ni en gima kare,+ kendo ne ok giyie luwo tim makare mar Nyasaye.+  Nimar Kristo e giko mar Chik,+ mondo ng’ato ka ng’ato ma nyiso yie obed makare e wang’ Nyasaye.+  Nikech Musa nondiko kuom tim makare mar Chik niya: “Ng’at ma timo gigi biro rito ngimane.”+  Kata kamano, kowuoyo e wi tim makare ma ng’ato nyiso nikech yie, Ndiko wacho kama: “Kik iwach ei chunyi ni,+ ‘En ng’a ma biro idho malo e polo?’+ tiende ni, mondo olor Kristo piny,  kata ni, ‘En ng’a ma biro lor mwalo e bur matut ma onge giko?’*+ tiende ni, mondo ogol Kristo kuom jo motho.”  To Ndiko wacho ang’o? Owacho niya: “Wachno chiegni kodi, en e dhogi, kendo en e chunyi”;+ tiende ni, “wachno” mar yie ma wayalo.  Nimar ka ihulo e lela wachno manie dhogi iwuon ni Yesu en Ruoth,+ kendo ka inyiso yie ei chunyi ni Nyasaye ne ochiere a kuom jo motho, to ibiro resi. 10  Nikech gi chuny, ng’ato nyiso yie eka obedo makare e wang’ Nyasaye, to gi dhok, ng’ato hulo e lela+ mondo oyud warruok. 11  Nimar Ndiko wacho kama: “Onge ng’at ma keto yie kuome ma biro ywago ang’e.”+ 12  Nikech onge pogruok e kind Ja-Yahudi gi Ja-Grik.+ Nitie Ruoth achiel e wi duto, ma chiwo gik mogundho ne ji duto ma luongo nyinge. 13  Nimar “ng’at ma luongo nying Jehova* ibiro resi.”+ 14  To ere kaka gibiro luongo nying ng’at ma pok giketo yie kuome? Bende, ere kaka gibiro keto yie kuom ng’at ma pok giwinjo wachne? Kata, ere kaka gibiro winjo ka pok ng’ato oyalonegi? 15  To ere kaka gibiro yalo mak mana ka oseorgi?+ En mana kaka ondik niya: “Mano kaka tiend jo ma lando wach maber e wi gik mabeyo long’o!”+ 16  Kata kamano, giduto ok ne giluwo wach maber. Nikech Isaya nopenjo niya: “Jehova,* ng’ano moseketo yie kuom gima walando?”+ 17  Omiyo, ng’ato bedo gi yie bang’ kosewinjo wach.+ Bende, wach miwinjono en wach Kristo. 18  To apenjo kama: Donge ne giwinjo wach, koso? Kuom adier, “dwondgi nochopo kuonde duto e piny, kendo otegi osechopo e tung’ piny duto.”+ 19  To apenjo kama, be Israel ok nong’eyo chuth, koso?+ Mokwongo, Musa nowacho kama: “Anami nyiego omaku ka atiyo gi oganda manono; abiro miyo ubed gi mirima mager ka atiyo gi oganda mofuwo.”+ 20  To Isaya nyiso chir maduong’ kowacho kama: “Jo ma ne ok manya e ma ne oyuda;+ jo ma ne ok penj wachna e ma ne ong’eya.”+ 21  Kata kamano, nowacho e wi Israel niya: “Aseyaro bedena odiechieng’ mangima ka ahombo jo ma ok winj wach kendo ma wigi tek.”+

Weche Moler Piny

Kata, “abiso.” Som Tiend Weche.