Ne Jo-Rumi 12:1-21

  • Chiwuru ringreu kaka misango mangima (1, 2)

  • Mich mopogore opogore to ringruok en achiel (3-8)

  • Puonj e wi ngima Jokristo madier (9-21)

12  Kuom mano, owetena, asayou kokalo kuom ng’wono mar Nyasaye ni uchiw ringreu+ kaka misango mangima, maler+ kendo ma Nyasaye oyiego, ka utiyone gi nyalou mar paro.+  Kendo weuru luwo kit pinyni,* to lokreuru kuom miyo pachu obed manyien,+ mondo ung’e gadier+ dwaro maber mar Nyasaye, dwaro mowinjore, kendo malong’o chuth e wang’e.  Nimar kokalo kuom ng’wono mogundho mosemiya, awacho ne ji duto manie kindu kanyo ni, kik ng’ato opar ni olong’o moloyo kaka ochal, to mondo opar e yo ma miyo obedo gi paro malong’o,+ ka ng’ato ka ng’ato timo kamano kaluwore gi okang’ ma Nyasaye osepogonego yie.+  Mana kaka ringruok achiel nigi fuonni mang’eny,+ to fuonnigo duto ok ti tich achiel,  e kaka wan bende, kata obedo ni wang’eny, wan ringruok achiel e winjruok gi Kristo, kendo waduto wan fuonni moriw kanyachiel.+  Omiyo, nikech wan gi mich mopogore opogore kaluwore gi ng’wono mogundho mosemiwa,+ ka en mar koro wach, wakor wach kaluwore gi yie mosepognwa;  kata ka en tich moro, wasik ka watime; kata ng’at ma puonjo, osik ka opuonjo;+  bende, ng’at ma jiwo ji mondo otim kamano;+ ng’at ma chiwo mondo otim kamano gi chuny moikore;+ ng’at ma tayo mondo otim kamano gi kinda;+ ng’at ma kecho jomamoko otim kamano gi mor.+  Herau mondo obed ma onge wuondruok.+ Sinuru gi gik maricho;+ makreuru gi gik mabeyo. 10  Herreuru kaka owete. Kuom wach miyo jomamoko duong’, beduru motelo.+ 11  Beduru jokinda, to ok jo samuoyo.+ Kindau mondo oliel ka mach nikech roho.+ Tiuru kaka wasumbni mag Jehova.*+ 12  Moruru nikech geno. Nanuru e masira.+ Lamuru ma ok uwe.+ 13  Poguru gigu ne jo maler kaluwore gi gik ma gichando.+ Beduru jo ma rwako welo.+ 14  Dhiuru nyime guedho jo ma sandou;+ kwauru ne jomoko gueth, to kik ukuong’gi.+ 15  Moruru kanyachiel gi jo mamor; ywaguru kanyachiel gi jo ma ywak. 16  Gik ma uparo kuom jomamoko obed ma chal gi ma uparo kuomu; kik ubed gi paro mong’awore malo, to luwuru gik ma nenore ni ni piny.+ Kik ubed mariek e wang’u uwegi.+ 17  Kik uchul richo kar richo ne ng’ato.+ Temuru timo gik ma ji duto neno ni beyo. 18  Ka nyalore, to temuru matek mondo udag gi kuwe gi ji duto.+ 19  Owetena ma ahero, kik uchul kuor, to weuru thuolo ne mirimb Nyasaye;+ nimar ne ondik niya: “Jehova* owacho ni, ‘Chulo kuor en mara; abiro chulo.’”+ 20  To “ka kech kayo jasiki, miye chiemo; ka riyo oloye, miye gimoro omadhi; nimar kitimo kamano to ibiro biwo chuk mach e wiye.”+ 21  Kik iyie mondo gima rach oloyi, to sik kiloyo gima rach kuom timo gima ber.+

Weche Moler Piny

Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiend Weche.