Ne Jo-Efeso 6:1-24

  • Puonj ne nyithindo kod jonyuol (1-4)

  • Puonj ne wasumbni kod ruodhigi (5-9)

  • Gige lweny duto moa kuom Nyasaye (10-20)

  • Mos mogik (21-24)

6  Un nyithindo winjuru jonyuolu,+ nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth.  “Luor wuoru gi meru,”+ mano e chik mokwongo ma nigi singo:  “Mondo weche odhini maber, kendo idag e piny aming’a.”  To un wuone, kik ubed ka uchwanyo chuny nyithindu,+ to dhiuru nyime pidhogi ka urieyogi+ kendo kupuonjogi* kaka Jehova* dwaro.+  Un wasumbni, winjuru ruodhiu ma dhano,+ mana kaka uwinjo Kristo, kutimo kamano gi luoro kod kirni, kendo gi chuny matir.  Kik utim kamano mana mondo ulomb wang’ dhano,+ to timuru dwach Nyasaye gi chunyu duto kaka wasumbni mag Kristo.+  Tiuru ka un gi chuny maber, kaka ne Jehova,*+ to ok ne dhano,  nimar ung’eyo ni gimoro amora maber ma ng’ato ka ng’ato timo, Jehova* biro chule gino,+ obed misumba kata ng’at man thuolo.  Bende, un ruodhi, timneuru wasumbniu e yo ma kamano ma ok ubwogogi, nikech ung’eyo ni Ruodhgi ma bende en Ruodhu ni e polo,+ kendo ok odew wang’ ng’ato, nimar ji duto romre e wang’e. 10  Mogik, dhiuru nyime yudo teko+ kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’. 11  Rwakreuru gi gige lweny+ duto moa kuom Nyasaye mondo ubed gi nyalo mar chung’ motegno e kedo gi riekni mopondo mag Jachien; 12  nimar wan e lweny,+ to ok waked gi remo kod ringruok, to wakedo gi loje, gi jotelo, kod joloch mag piny mar mudhoni, kendo wakedo gi teko mar oganda mar jochiende+ manie kor polo. 13  Nikech mano, ting’uru gige lweny duto moa kuom Nyasaye+ mondo ubed gi nyalo mar tamo jasigu chieng’ ma omonjoue, eka bang’ ka usechopo weche duto, uchung’ motegno. 14  Omiyo, chung’uru motegno ka utueyo adiera e nungou kaka msip,+ ka urwako tim makare kaka rageng’ mar akor,+ 15  kendo ka urwako ikruok mar yalo wach maber mar kuwe e tiendeu.+ 16  Kaachiel gi mago duto, ting’uru okumba malach mar yie,+ ma biro miyo ubed gi nyalo mar nego aserni duto ma kakni gi mach moa kuom ng’at marach.+ 17  Bende, rwakuru ogudu mar warruok+ kod ligangla mar roho maler, ma en wach Nyasaye.+ 18  Kendo, kinde duto dhiuru nyime lamo gi kit lamo duto+ kod sayo, ka roho chikou.+ To mondo uchop mano, sikuru kuneno pile, kusayo ne jo maler duto. 19  An bende ulamna mondo omiya weche ma dawach sa ma ayawo dhoga, mondo abed gi nyalo mar wuoyo gi chir e lando wach maler moum mar wach maber,+ 20  ma ayalo kaka jal moor+ kotue gi nyoroche, kendo mondo abed gi nyalo mar yalo wachno gi chir kaka onego atim. 21  Koro mondo un bende ung’e wachna kod kaka ngimana dhi, Tukiko,+ ma en owadwa ma wahero kendo jatich mogen kuom Ruodhwa, biro nyisou weche duto,+ 22  kendo aore iru mana nikech mano, mondo ung’e kaka weche dhi kodwa, kendo mondo oho chunyu. 23  Kuwe kod hera gi yie moa kuom Nyasaye Wuoro kod Ruoth Yesu Kristo mondo obed gi owetewa. 24  Ng’wono mogundho mar Nyasaye mondo obed kod jogo duto mohero Ruodhwa Yesu Kristo gi hera ma ok rum.

Weche Moler Piny

Kata, “tayogi.”