Ne Jo-Efeso 5:1-33

  • Weche kod timbe maler (1-5)

  • Wuotho kaka nyithind ler (6-14)

  • Weuru roho maler e mopong’u (15-20)

    • Tiyo maber gi kinde ma wan-go (16)

  • Puonj ne chwo kod mondegi (21-33)

5  Kuom mano, luwuru tim Nyasaye+ kaka nyithindo moher,  kendo udhi nyime wuotho e hera,+ mana kaka Kristo bende noherowa*+ mi nochiwore owuon nikech wan,* kobedo kaka chiwo kod misango mang’we mamit ne Nyasaye.+  Terruok,* gi kit timbe duto ma ok ler, kod ich-lach, kik hul kata matin e kindu,+ mana kaka owinjore gi jo maler;+  kata tim wich-kuot, kata mbaka mofuwo, kata angera modwanyore+—ma gin gik ma ok owinjore—to kar mano, beduru jo ma goyo erokamano ne Nyasaye.+  Nimar ung’eyo wachni, kendo un uwegi useyango malong’o ni onge jaterruok,*+ kata ng’at ma ok ler, kata ng’at ma iye lach,+ tiende ni jalam sanamu, ma noyud pok moro amora e Pinyruodh Kristo kod mar Nyasaye.+  Kik ng’ato wuondu gi weche manono, nimar kuom gik ma kamago e ma mirimb Nyasaye nobie kuom jo ma* ok winj wach.  Kuom mano, kik utim kaka gin;  nimar nitie kinde ma ne un e mudho, to nikech un mag Ruoth,+ koro un e ler.+ Dhiuru nyime wuotho kaka nyithind ler,  nikech nyak mar ler oting’o timbe mabeyo duto gi tim makare kod adiera.+ 10  Dhiuru nyime yango gima long’o+ ne Ruoth; 11  kendo weuru timo timbe mag mudho ma onge ohala;+ to kar mano, elgiuru mondo ging’ere ratiro. 12  Nikech gik ma gitimo ling’ling’ gin mag wich-kuot ma ok nyal kata mana hul. 13  Koro gik moko duto ma oel,* ler rieny kuomgi. Adier, gik moko duto ma ler rienyie bedo ler. 14  Mano e momiyo ne owach kama: “Yaye, in jal ma nindo, chiew, kendo chung’ ia malo kuom jo motho,+ eka Kristo norieny kuomi.”+ 15  Omiyo, beduru motang’ ahinya mondo kik uwuoth ka jo ma onge rieko, to uwuoth ka jo mariek, 16  ka utiyo maber gi kinde ma un-go,*+ nikech ndalogi gin ndalo maricho. 17  Kuom mano, kik ubed jo mofuwo, to dhiuru nyime yango dwach Jehova.*+ 18  Bende, kik umer gi divai,+ nimar okelo anjawo,* to weuru roho e ma opong’u. 19  Wuouru e kindu kutiyo gi* zaburi gi wende pak ne Nyasaye kod wende mag lemo, kuwer+ ne Jehova* gi thum ei chunyu,+ 20  ka kinde duto ugoyo erokamano+ kuom gik moko duto ne Nyasachwa kendo Wuonwa, e nying Ruodhwa Yesu Kristo.+ 21  Bolreuru ng’ato gi nyawadgi+ nikech umiyo Kristo luor. 22  Mon mondo obolre ne chwogi+ kaka ne Ruoth, 23  nimar dichwo en wi chiege+ mana kaka Kristo en wi kanyakla,+ kendo en e jawar ringruogno. 24  Kuom adier, mana kaka kanyakla bolore e bwo Kristo, mon bende onego obolre e bwo chwogi e weche duto. 25  Un chwo, dhiuru nyime hero mondeu,+ mana kaka Kristo bende nohero kanyakla mi nochiworene+ 26  mondo opwodhe, kendo omi obed maler kuom lwoke gi pi kotiyo gi wach Nyasaye,+ 27  mondo ochiw ne en owuon kanyakla man gi berne duto, ma onge chilo, kata jowruok e dende, kata gimoro amora ma kamano,+ to kar mano, obed maler kendo ma onge mbala.+ 28  E yo ma kamano, chwo onego oher mondegi kaka gihero ringregi giwegi. Ng’at mohero chiege oherore owuon, 29  nikech onge ng’at ma osin gi dende owuon, to opidhe kendo orite ahinya, mana kaka Kristo timo ne kanyakla, 30  nimar wan fuonni mag ringrene.+ 31  “Nikech mano, dichwo nowe wuon-gi gi min-gi mi nomakre gi chiege,* kendo ginibed ringruok achiel.”+ 32  Wach maler moumno+ en wach maduong’. Koro awuoyo e wi Kristo kod kanyakla.+ 33  Kata kamano, ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka her chiege+ kaka oherore owuon; to dhako bende onego omi chwore luor matut.+

Weche Moler Piny

Kata nyalo bedo, “noherou.”
Kata nyalo bedo, “nikech un.”
E dho Grik en porneia. Som Tiend Weche.
Som Tiend Weche, “Terruok.”
Kata, “nyithindo ma.”
Kata, “ma osiem.”
Grik, “ka ung’iewo kinde mowinjore.”
Kata, “chochni.”
Kata nyalo bedo, “Wuo gi chunyi kitiyo gi.”
Kata, “nosik gi chiege.”