Ne Jo-Efeso 4:1-32

  • Bedo e achiel e ringruok mar Kristo (1-16)

    • Ne ochiw ji kaka mich (8)

  • Kit dhano ma chon kod manyien  (17-32)

4  Kuom mano, an jal manie jela+ nikech Ruoth, asayou mondo uwuoth mowinjore+ gi luong ma noluongugo,  ka unyiso bolruok+ gi muolo, kod horuok,+ ka unano e kindu kuom hera,+  ka utemo matek mondo urit winjruok achiel ma roho miyou e kuwe ma tueyowa kanyachiel.+  Nitie ringruok achiel,+ kendo nitie roho achiel,+ mana kaka noluongu mondo ubed gi geno achiel+ ma noluongue;  nitie Ruoth achiel,+ yie achiel, batiso achiel;  Nyasaye achiel kendo Wuon gik moko duto, manie wi gik moko duto, kuom gik moko duto, kendo ei gik moko duto.  Koro ne omiwa ng’wono mogundho ng’ato ka ng’ato kaluwore gi kaka Kristo nopimonwa michno ma Nyasaye chiwo nono.+  Nikech owacho kama: “Ka ne oidho malo ne okawo jo momak e lweny; ne ochiwo ji kaka mich.”+  Koro wach mowach ni “ne oidho malo” tiende en ang’o? Donge mano nyiso ni ne olor bende kuonde ma mwalo, ma en piny? 10  Jal ma ne olor mwalono bende e jal ma noidho malo+ ka ma bor moyombo polo duto,+ mondo opong’ gik moko duto obed moromo chuth. 11  Kendo nochiwo jomoko obed joote,+ moko jonabi,+ moko joland-injili,+ moko jokwath kendo jopuonj,+ 12  mondo girie* jo maler, gitim tije mag konyo ji, kendo giger ringruok mar Kristo,+ 13  nyaka chop waduto wabed e achiel e yie kod ng’eyo malong’o chuth mar Wuod Nyasaye,+ mi wabed kaka ng’at mosedongo mi otegno chuth, nyaka chop kama wasedongoe chuth e okang’ ma romre gi Kristo. 14  Omiyo, koro ok onego wabed kaka nyithindo, kiyukowa kendo kiterowa koni gi koni kaka yie ma apaka kod yamo tago, kuom puonj+ duto moting’o riekni mag dhano, kokalo kuom wuond moting’o riekni mopondo. 15  To ka wawacho adier, weuru mondo kuom hera wadong e weche duto kuom jalno ma en wich, tiende ni, Kristo.+ 16  Kuome e ma ringruok duto+ otueyoree kanyachiel kendo tiyoe kanyachiel kokalo kuom fuoni ka fuoni ma chopo tich ma dwarore. Ka fuoni ka fuoni tiyo kare, mano konyo ringruok dongo, nimar ogerore owuon kuom hera.+ 17  Omiyo, awacho ka an gadier kuom Ruoth ni koro ok onego uwuoth kaka ogendni wuotho,+ ka giluwo pachgi ma kayiem nono.+ 18  Pachgi ni e mudho, kendo gipogore mabor gi ngima ma Nyasaye chiwo, nikech gikia kendo chunygi odhil. 19  Pachgi mar pogo ber gi rach osetho, kendo gisewere giwegi mondo gidonj e tim wang’-teko,*+ kuom timo kit timbe duto ma ok ler ka giowore gi gombo. 20  To ne ok upuonjoru ni Kristo chal kamano, 21  ka kuom adier, ne uwinje kendo ne opuonju kokalo kuome kaluwore gi adiera man kuom Yesu. 22  Ne opuonju ni ugol kit dhano machon+ oa kuomu, ma en kido ma luwore gi timbe ma nuluwo chon, nimar kidono kethore kuom gombone ma wuonde.+ 23  To onego udhi nyime ka udoko manyien e paro ma chikou,+ 24  kendo onego urwak kit dhano manyien+ ma ne ochue kuom dwaro mar Nyasaye kaluwore gi tim makare kod makruok motegno. 25  Kuom mano, nikech usegolo wuond kuomu, ng’ato ka ng’ato owach ne wadgi adiera,+ nikech waduto wan fuonni mag ringruok achiel.+ 26  Beduru gi mirima, to kik utim richo;+ kik uwe chieng’ opodh ka pod un gi mirima;+ 27  kik umi Jachien thuolo.+ 28  Ng’at ma kwelo kik okwel kendo; to kar mano oti matek, kotiyo tich ma ratiro gi lwetene,+ mondo obed gi gimoro monyalo miyo ng’at machielo mochando.+ 29  Kik uwe wach moro amora motop oa e dhou,+ to mana wach malong’o ma gero jomamoko kaka owinjore, mondo wachno obed ma konyo jowinjo.+ 30  Bende, kik umi roho maler mar Nyasaye obed mokuyo,+ nikech kokalo kuom rohono oseketnu alama+ ma nyiso ni ibiro gonyu chieng’no kokalo kuom nengo ma Yesu nochiwo mondo owarwa.+ 31  Goluru kuomu kit kecho mag himruok duto, gi mirima,+ gi ich-wang’, gi dhawo, kod ayany,+ kaachiel gi gik moko duto ma kelo hinyruok.+ 32  To ubed mang’won e kindu, kukechoru e yo mamuol,+ kuweyoru ketho ng’ato gi ng’ato gi chuny man thuolo, mana kaka Nyasaye bende ne ni thuolo weyonu kuom Kristo.+

Weche Moler Piny

Kata, “gitieg.”
E dho Grik en aselgeia. Som Tiend Weche.