Ne Jo-Efeso 1:1-23

  • Mos (1, 2)

  • Gweth mag roho maler (3-7)

  • Choko gik moko duto e Kristo (8-14)

    • ‘Chenro mar loso gik moko’ ka kinde ma noket ogik (10)

    • Roho maler keto alama ma “nyiso motelo ni wan jo ma biro yudo pok” (13, 14)

  • Paulo goyo ne Nyasaye erokamano nikech yie mar Jo-Efeso kendo olamonegi (15-23)

1  An Paulo, jaote Kristo Yesu kokalo kuom dwaro mar Nyasaye, andikonu un jo maler man Efeso+ manie winjruok achiel gi Kristo Yesu kendo mochung’ motegno e yie ka awacho niya:  Ng’wono mogundho kod kuwe mar Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo mondo obed kodu.  Opak Nyasaye kendo Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nimar oseguedhowa gi gueth duto mag roho maler e polo nikech wan e winjruok achiel gi Kristo.+  Noyierowa mondo wabed e winjruok achiel kode* ka ne pok oket mise mar piny, mondo wabed maler kendo ma onge mbala+ e nyime kuom hera.  Nikech noyierowa motelo+ mondo wabi wabed nyithinde owuon+ kokalo kuom Yesu Kristo, kaluwore gi gima more kod dwache,+  mondo oyud pak nikech ng’wonone mogundho+ ma nochiwonwa e yo mang’won kokalo kuom jal mohero.+  Kokalo kuom remb jalo, nengo ma nochiwo nowarowa,+ ee, ne owenwa kethowa+ nikech ng’wono mogundho mar Nyasaye.  Ne omiyo ng’wono mogundhono omedore kuomwa gi rieko duto kod ng’eyo tiend weche,  komiyowa ng’eyo wach maler ma noum+ mar dwache. Wach moumno en kaluwore gi gima more kod dwache owuon 10  mar timo kaluwore gi chenrone mar loso gik moko ka kinde ma ne oket osegik chuth, eka ochok gik moko duto kanyachiel e Kristo, gik manie polo kod gik manie piny.+ Ee, kuome 11  e ma wan e winjruok achiel kode kendo ne oketwa jo ma biro yudo pok kode,+ wan ma noseyierwa motelo kaluwore gi dwaro mare kaka jal ma chopo gik moko duto moseng’ado kaluwore gi dwache, 12  mondo wan, jo ma osekwongo bedo gi geno kuom Kristo wami Nyasaye oyud pak nikech duong’ne. 13  Kata kamano, un bende ne ugeno kuome bang’ ka ne usewinjo wach mar adierano, ma en wach maber mar warruoku. Bang’ ka ne useyie kuome, Nyasaye notiyo gi roho maler ma ne osingo mondo oket alama kuomu.+ Ne otiyo gi Kristo e timo mano. 14  Roho maler en gima nyiso motelo ni wan jo ma biro yudo pok,+ mondo Nyasaye ogony joge owuon+ kokalo kuom nengo ma Yesu nochiwo mondo owarwa,+ mondo oyud pak gi duong’. 15  Mano e momiyo an bende, nikech asewinjo wach yie ma un-go kuom Ruoth Yesu kod hera ma unyiso jo maler duto, 16  ok awe ma ok agoyo erokamano nikech un. Amedo dhi nyime hulo nyingeu e lamo maga 17  mondo Wuon duong’, ma en Nyasach Ruodhwa Yesu Kristo, omiu chuny mar rieko kod mar fweny, mondo ung’eye malong’o.+ 18  Oseyawo wang’ chunyu mondo ung’e geno ma noluongue kod gueth mabeyo mokano kaka pok ne jo maler,+ 19  kendo kaka tekone duong’ miwuoro e lo jo ma oyie.+ En kaluwore gi tich ma tekone mang’eny nigo, 20  ma notiyogo ka nochiero Kristo a kuom jo motho, mi okete e bade korachwich+ e polo 21  malo e wi sirkande duto, gi loje duto, gi teko, kod telo duto, gi nying moro amora minyalo hul,+ ok mana e pinyni* kende, to bende e mano ma biro. 22  Bende, noketo gik moko duto e bwo tiende,+ kendo nokete obedo e wi gik moko duto e kanyakla,+ 23  ma en ringrene,+ en owuon e ma opong’e kendo opong’o gik moko duto.

Weche Moler Piny

Tiende ni, Kristo.
Kata, “chenro mar ndaloni.” Som Tiende Weche.