Eklesiastes 4:1-16

  • Sand rach moloyo tho (1-3)

  • Paro mowinjore kuom tich (4-6)

  • Ber mar bedo gi osiep (7-12)

    • Bedo ji ariyo ber moloyo bedo ng’ato achiel (9)

  • Ngima ruoth nyalo bedo manono (13-16)

4  Bang’e, ne akawo thuolo mar nono yore duto ma isandogo ji e piny, kendo ne aneno kaka jo ma isando ywak, to onge ng’at ma hoyogi.+ Jo ma ne sandogi ne nigi teko, to ne onge ng’at ma ne nyalo hoyo jo ma ne isandogo.  Mi ne awacho ni kare ng’at motho winjo maber moloyo ng’at ma pod ngima.+  To ng’at ma winjo maber moloyogi giduto en nyathi ma pok onyuol,+ nimar pok oneno gik maricho ma timore e piny.+  Bende, aseneno kaka piem me kind ji+ miyo gitimo kinda kendo gitiyo e yo mong’ith; mano bende en gima nono, ma chalo mana ka lawo yamo.  Ng’at mofuwo obet abeta ma ok oti kata obedo ni nyawone miyo omedo mana dhero.*+  Yueyo matin ber moloyo tich matek manono* ma chal mana gi lawo yamo.+  Ne akawo thuolo mondo anon gima chielo ma onge ohala ma itimo e piny:  Nitie ng’at man kende kendo oonge gi watne moro amora. Oonge nyathi kata mana owadgi moro. Kata kamano, osiko odich adicha kotiyo matek to mwandu ok rome.+ To ok openjre ni, ‘En ng’ano ma atiyone matek kama ka atuonora gik mabeyo?’+ Mae bende en gima nono kendo thagruok lilo.+  Bedo ji ariyo ber moloyo bedo ng’ato achiel+ nikech giyudo pok maber kuom tich matek ma gitiyo. 10  Nimar ka achiel kuomgi opodho, nyawadgi nyalo chunge. To nade ng’at man kende kopodho? 11  E wi mano, ka ji ariyo onindo kaachiel, koyo ok bi chamogi. To ere kaka ng’ato achiel diyud liet ka en kende? 12  Inyalo lo ng’ato ka en kende. Kata kamano, ka gin ji ariyo to ginyalo loyo ng’at momonjogino. Kendo tol mokad gi tonde adek tek chodo. 13  Nyathi modhier to riek oloyo ruoth moti kendo mofuwo,+ ma yande winjo siem to koro ok otim kamano.+ 14  Nimar kata obedo ni ne onyuol wuoyino* e dhier kinde ma ne ruodhno locho,+ wuoyino nowuok e jela mobedo ruoth.+ 15  Ne ang’iyo ji duto ma pod ngima manie piny kendo ne ang’iyo kaka weche ne dhi ne wuoyi mokawo kar ruodhno. 16  Kata obedo ni ji mang’eny mor kode, jo ma dhi biro bang’e ok bi mor kode.+ Ma bende en gima nono ma chalo mana gi lawo yamo.

Weche Moler Piny

Hibrania, “kendo ochamo ringrene owuon.”
Hibrania, “Yueyo lwedo achiel ber moloyo tich lwedo ariyo.”
Nyalo bedo ni en nyathi mariekcha.