Eklesiastes 9:1-18

  • Gimoro achiel ochomo dhano duto (1-3)

  • Bed mamor kata obedo ni tho nitie (4-12)

    • Jo ma otho ok ong’eyo gimoro amora (5)

    • Onge tich e Liel (10)

    • Weche ma apoya (11)

  • Seche moko ji chayo rieko (13-18)

9  Omiyo, ne aketo wechego duto e chunya mi ang’ado ni jo makare gi jo mariek kaachiel gi tijegi ni e lwet Nyasaye madier.+ Dhano ok ong’eyo hera kod sigu ma ne nitie ka ne pok onyuolgi.  Gimoro achiel ochomo dhano duto,+ bed ni ng’ato en ng’at makare kata jaricho,+ bed ni ng’ato ber, oler kata ok oler, bed ni ng’ato chiwo misango kata ok ochiw misango. Ng’at maber romre aroma gi jaricho; ng’at ma kuong’ore romre aroma gi ng’at moluoro kuong’ore.  Ma e gima lit ma timore e piny: Nikech gimoro achiel ochomo ji duto,+ chuny dhano opong’ gi richo; kendo gitimore ka jonekni e ngimagi, kae to githo!*  Ng’ato ang’ata ma pod ngima nigi geno, nimar kata guok mangima oloyo sibuor motho.+  Jo mangima ong’eyo ni gibiro tho,+ to jo motho ok ong’eyo gimoro amora,+ kendo gionge pok moro amora nikech wich osewil kodgi.+  Hera kod sigu kaachiel gi nyiego ma ne gin-go osedhi kodgi, kendo kargi oselal nono kuom gik ma timore e piny.+  Dhi icham chiembi gi mor, kendo imadh divai gi chuny mamor,+ nikech Nyasaye madier mor gi tijeni.+  Rwak lewni ma rochere pile, kendo kik iwe ma ok iwiro mo e wiyi.+  Bed mamor gi chiegi+ e ndalo duto mag ngimani manono ma Nyasaye omiyi e pinyni, nimar mano e pokni kendo en e pok miyudo nikech tich matek minyagorigo e piny.+ 10  Tim tich moro amora ma lweti oyudo gi tekoni duto, nimar onge tich, kata lony, kata ng’eyo gimoro, kata rieko e Liel*+ ka ma idhiye. 11  Aseneno gima chielo e piny, ni jo ma ringo matek ok e ma yomb e ng’wech pile, kendo jo ma thuondi ok e ma lo lweny pile,+ kendo jo mariek kinde duto ok yud chiemo, bende jo ma weche donjonegi ok e ma bed jomwandu pile,+ kendo kinde moko weche ok dhi maber ne jo ma nigi ng’eyo,+ nikech weche ma apoya timore ne ji duto sa asaya. 12  Dhano ok ong’eyo chieng’ thone.+ Mana kaka gogo* mako rech kendo wino mako winyo apoya, e kaka masira bende poyo dhano ma ok onyal buodho. 13  Gima chielo ma ne achako aneno e piny e wi rieko kendo ma ne omora en ma: 14  Ne nitie gweng’ moro matin ma ne nigi ji manok, kendo ruoth moro ma nigi teko ne obiro monje. Ruodhno ne olworo gweng’no te gi chiel motegno. 15  To e gweng’no, ne nitie ng’at moro modhier to riek, kendo ne oreso gweng’no. Kata kamano, onge ng’at ma ne oparo ng’at modhierno.+ 16  Ne awacho e chunya niya: ‘Rieko ber moloyo teko;+ mak mana ni ji ochayo rieko mar ng’at modhier, kendo ok giwinj wechene.’+ 17  Winjo weche ma ng’at mariek wacho gi dwol mamuol ber moloyo winjo koko mar ng’at ma locho e kind jo mofuwo. 18  Rieko ber moloyo gik lweny, to jaricho achiel nyalo ketho gik mang’eny.+

Weche Moler Piny

Hibrania, “kae to gidhi e piny jo motho.”
Hibrania, “Sheol.” Som Tiend Weche.
Kata, “net.”