Eklesiastes 2:1-26

  • Iwuoyo e wi gik ma Solomon notimo (1-11)

  • Rieko dhano konyo mana matin (12-16)

  • Tich matek en mana kayiem nono (17-23)

  • Chiem, methi, kendo bed mamor gi tich (24-26)

2  Eka nawacho e chunya niya: “We acham ngima mondo ane ber ma mano dikelna.” To ne! Mano bende ne en mana gima nono.   Ne awacho ni, “Nyiero en neko lilo!” Kendo napenjora ni, “Mor to konyo gang’o?”  Ne ang’ado e chunya ni amadh amadha divai+ kaka ahero, riekona to ne pod asikogo. E wi mano, ne adonjora e timbe mag fuwo mondo afweny gima berie moloyo ma dhano onego otim kuom ndalo machuok ma odakgo e piny.  Ne atimo gik madongo.+ Ne agero ute+ kendo ne apidho puothe mag mzabibu.+  Ne aloso puothe mabeyo, mi apidhoe kit olembe duto.  Ne akunyo yewni mondo ayud pi miolo ne yiende ma ne apidho.  Ne an gi jotich ma yawuoyi gi ma nyiri,+ bende ne an gi jotich mamoko monyuol e dalana. Ne an gi jamni mang’eny+ moriwo dhok gi rombe. Jamniga ne ng’eny moloyo mag ng’ato ang’ata ma ne okwongona dak Jerusalem.  Fedha gi dhahabu ma ne achoko+ ne gin ma owinjore gi ruodhi kod gwenge madongo.+ Ne achoko chwo gi mon ma jower mondo owerna. E wi mano, ne achoko gik ma kelo mor ne yawuot dhano, ee, ne ok an mana gi dhako achiel kende, to ne an gi mon mang’eny.  Ne abedo ng’at maduong’ie moloyo ng’ato ang’ata ma nosedak Jerusalem motelona.+ E wi mano, riekona nosiko koda. 10  Ne atimo gimoro amora ma ne agombo.+ Gima ne chunya gombo ne atimo, nimar chunya ne mor nikech tijena duto matek, kendo mano e ma ne en pokna nikech tijena duto matek.+ 11  To ka ne aparo matut e wi tije duto ma ne atimo gi lweta, mi aparo tije matek duto ma ne asechandorago,+ ne aneno ni tije duto gin kayiem nono, kendo gichalo mana ka lawo yamo;+ onge tich moro amora e piny man gi ohala madier.+ 12  Bang’e, ne aketo chunya mondo ane pogruok manie kind rieko, timbe mag hura,* kod fuwo.+ (Be nitie gima nyien ma ng’ato ditim bang’ gik ma ruoth osetimo? Gimoro amora monyalo timo nosetim) 13  Ne afwenyo ni rieko ber moloyo fuwo,+ mana kaka ler ber moloyo mudho. 14  Ng’at mariek wang’e neno,+ to ng’at mofuwo wuotho e mudho.+ Asefwenyo bende ni gimoro achiel e ma ochomogi giduto.+ 15  Mi ne awacho e chunya niya: “Gima timore ne jo mofuwo biro timorena an bende.”+ To kare riekona malich konya gang’o? Eka ne ang’ado e chunya niya: “Mae bende en mana thagruok kayiem nono.” 16  Nimar gikone, bed ni ng’ato riek kata ofuwo, wi ji wil kode.+ E kinde mabiro, wich biro wil gi ji duto. Koso dibed ni ng’at mariek biro tho e yo mopogore? Donge obiro mana tho kaka ng’at mofuwo tho!+ 17  Mano e momiyo asin gi ngima,+ nimar aseneno ni tije duto mitimo e piny kelo mana chandruok, nikech tije duto gin kayiem nono,+ kendo gichalo mana lawo yamo.+ 18  Ne ajok gi gik moko duto ma ne asetiyone matek e piny,+ nikech gikone abiro weyogi ne ng’at ma biro luwo bang’a.+ 19  Be nitie ng’at ma ong’eyo ka ng’at ma biro luwo bang’ano nobed mariek kata mofuwo?+ Bed ni oriek kata ofuwo, pod obiro kawo gima lucha gi riekona osemiyo abedogo e piny. Ma bende en mana kayiem nono. 20  Omiyo, chunya ne ochako ol gi tije duto ma ne asetiyo matek ka achuerone* luya e piny. 21  Nikech ng’ato nyalo tiyo matek gi riekone, gi ng’eyone, kod lonyne duto, kata kamano, nyaka owe gik mosetiyone matekgo ne ng’at machielo ma ne ok otiyonegi.+ Mae bende en gima nono kendo masira maduong’. 22  Kuom adier, ere ohala ma ng’ato yudo kuom keto chunye e tije kendo tiyo matek e piny?+ 23  Nimar, e ngimane duto, tije motimo kelone mana chuny lit gi parruok+ kendo chunye ok kuwe mos kata mana gotieno.+ Mani bende en gima nono. 24  Onge gima ber ma dhano nyalo timo moloyo chiemo, metho, kendo bedo mamor nikech tije matek mosetimo.+ Mano bende asefwenyo ni en mich mowuok e lwet Nyasaye madier,+ 25  nimar ng’ano ma chiemo kata metho maber ma loya?+ 26  Nyasaye miyo ng’at ma omore rieko, ng’eyo, kod mor.+ To jaricho omiyo tij choko gik moko mana mondo ochiwgi ne ng’at ma Nyasaye madier morgo.+ Ma bende en mana kayiem nono, kendo ochalo mana ka lawo yamo.

Weche Moler Piny

Kata, “neko.”
Kata, “achodone.”