Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mwa Kona ku Ituta ku ba Mutu wa Kozo

Mwa Kona ku Ituta ku ba Mutu wa Kozo

Mwa Kona ku Ituta ku ba Mutu wa Kozo

NIHAIKE kuli lwa kona ku pepwa ni mikwa ye miñwi ye maswe, hañata mifilifili ki nto ye lu banga ni yona kabakala ku ituta yona. Ku cwalo ni kwa kozo, kuli mutu a be wa kozo, u lukela ku ituta yona. Kono cwale, ki mañi ya kona ku lu luta ku ba ni mikwa ye tahisa kozo sakata? Ku si na ku kakanya mutu ye lu kona ku itinga ku yena ki Mubupi wa luna, yena ya na ni butali bo butuna ka ku fitisisa. Ha mu nyakisise lisupo ze ketalizoho ze latelela ni litaba za butokwa ze bonisa butali bo bu fumaneha mwa Bibele.

1 “Mutu ya bambabile, u si ke wa mu shwela muna.” (Liproverbia 3:31) Mu lemuhe kuli ku bonisa tulemeno to tu cwale ka buiswalo ni musa kona ku bonisa maata luli. Liñolo la Liproverbia 16:32 li bulela kuli: “Ya sa halifi kapili, u fita sinata kwa mata.” Mutu ya cwalo u tiile bakeñisa kuli wa kona ku tiyela lishemaeto za talimana ni zona, mi u swana feela sina limota le li tiile le li kaka mezi a mwa nuka. Mane ka ku fa kalabo ye bunolo ku mutu ya nyemile, u “kuyula buhali.” (Liproverbia 15:1) Kono mutu ya buhali yena u kona ku filikana hahulu nihaiba fa nto ye nyinyani.—Liproverbia 25:28.

2 Mu kete hande balikani ba mina. Liñolo la Liproverbia 16:29 li bulela kuli: “Mutu ya lunya u shonga wahabo.” Kono “ya kopana ni ba ba butali, ni yena u ka talifa.” (Liproverbia 13:20) Kaniti, ha lu eza siango ni batu ba kozo, ili ba ba na ni buiswalo ni musa lu ka lika ku ba sina bona.

3 Mu late ba bañwi ku zwelela kwa pilu. Taluso ye nde ka ku fitisisa ya lilato, kwa lika kaufela ze kile za ñolwa, ki ye fumaneha kwa liñolo la 1 Makorinte 13:4-7. Manzwi a mañwi a kwa liñolo le, a bala sina cwana: “Lilato li pilu-telele ni sishemo. . . . [Lilato] ha li filikani. Ha li na ndimbelela. . . . Li kwahela linto kaufela, . . . li itiisa mwa linto kaufela.” Jesu naa bulezi kuli haiba lu bata ku likanyisa lilato la Mulimu, lu lukela ku lata nihaiba lila za luna.—Mateu 5:44, 45.

4 Mu sepe kuli Mulimu ki yena ya ka atula ba ba maswe. “Mu si ke mwa kutisa bumaswe ka bumaswe. . . . Ka mo mu konela kaufela, mu pilisane ka kozo ni batu kamukana. Mu si ke mwa kutiseza bumaswe ka ili mina, balatiwa, . . . kakuli ku ñozwi kuli: ‘Ku lombota ki kwa ka; ki na ya ka kutiseza, ku bulela Jehova.’” (Maroma 12:17-19) Ha lu ba ni tumelo ku Mulimu ni kwa lisepiso za hae, lu ka ba ni kozo ya mwa pilu ye ba sa koni nihaiba feela ku utwisisa batu ba ba si na tumelo.—Samu 7:14-16; Mafilipi 4:6, 7.

5 Mu sepe Mubuso wa Mulimu kuli ki wona o ka tahisa kozo ya luli mwa lifasi. Mubuso wa Mulimu ki mulonga wa kwa lihalimu o tuha u yundisa batu ba ba maswe kaufela ni ku busa lifasi kaufela. (Samu 37:8-11; Daniele 2:44) Mwa Mubuso wo, “ya na ni niti u ka konda; mi kozo i ka ya i ekezeha, ku fitela kweli ha i ka fela.”—Samu 72:7.

Lituto ze cwalo za mwa Bibele se li tusize batu ba bañata-ñata ku lata kozo, ku kopanyeleza cwalo ni batu ba ne ba lata hahulu mifilifili.