Kwa Mafilipi 4:1-23

  • Swalisano, tabo, mihupulo yeswanela (1-9)

    • Musike mwabilaezwa ki sesiñwi (6, 7)

  • Kuitumela kabakala limpo za batu ba kwa Filipi (10-20)

  • Litumeliso za mafelelezo (21-23)

4  Hakulicwalo, mizwale baka benilata ni beninyolezwi, mina babali tabo yaka ni kuwani yaka ya bulena,+ mutiyele+ cwalo ku Mulena, mina balatiwa baka.  Nieleza Euodia, nieleza ni Sintike, kuli babe ni muhupulo oswana ku Mulena.+  Ki cwalo, nakukupa ni wena, wena yabeleka ni na* luli, kuli uzwelepili kutusa basali ba, bababelekile ni na ka taata bakeñisa taba yende, hamoho ni Klementi ni babañwi kaufela benibeleka ni bona, ili bao mabizo abona a mwa buka ya bupilo.+  Mube babatabile kamita ku Mulena. Nisakutela hape nili, mube babatabile!+  Kutwisiso yamina+ izibahale kwa batu kaufela. Mulena u fakaufi.  Musike mwabilaezwa ki sesiñwi,+ kono mwa lika kaufela muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo;+  mi kozo+ ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu zamina+ ni maata amina a kunahana* ka Kreste Jesu.  Ka kufeza mizwale, muzwelepili kunahanisisa lika kaufela zeli za niti, lika kaufela zeli za butokwa, lika kaufela zelukile, lika kaufela zekenile, lika kaufela zelatiwa, lika kaufela zebulelwa hande, lika kaufela zende, ni lika kaufela zelukela kulumbwa.+  Mueze lika zene muitutile ni zene muamuhezi ni kuutwa ni kubona ku na,+ mi Mulimu wa kozo ukaba ni mina. 10  Nitabile hahulu ku Mulena kuli cwale hasamulaho wa nako yetelele mukalile kunihupula hape.+ Nihaike kuli nemunahananga zaka, nemusina kolo ya kubonisa cwalo. 11  Hanibuleli cwalo kabakala kuli ni mwa butokwi, kakuli niitutile kukolwa zeninani zona kusina taba ni miinelo yenili ku yona.+ 12  Naziba mwakupilela haninani lika zenyinyani+ ni mwakupilela haninani lika zeñata. Mwa lika kaufela ni mwa miinelo kaufela niitutile mwakupilela ka kukula lico ni ka kushwa tala, mwakupilela haniatezwi ni mwakupilela hanisina sesiñwi. 13  Nifumana maata mwa lika kaufela ka yena yanifa maata.+ 14  Nihakulicwalo, nemuezize hande kunitusa mwa ñalelwa yaka. 15  Mane mina Mafilipi, hape mwaziba kuli hase muitutile taba yende lwapili, hane nizwile kwa Masedonia, nekusina puteho nihaiba iliñwi yenetusani ni na mwa taba ya kufana ni ya kuamuhela, kwandaa mina munosi;+ 16  kakuli hane nili mwa Tesalonika, nemu nilumezi sesiñwi lwapili mane ni lwabubeli, ku zene nitokwa. 17  Haki kuli nibata mpo, kono nibata muselo otahisa kuli muekelezwe mwa pulukelo yamina. 18  Kono ninani zenitokwa kaufela mane ni kufitelela fo. Nifilwe zenitokwa kaufela, haubona cwale niamuhezi ku Epafrodite+ sene mulumile, ili munko omunati,+ sitabelo sesikateleha, sesitabisa ku Mulimu. 19  Mi cwale Mulimu waka uka mifa zemutokwa kaufela+ kulikana ni bufumu bwahae bobukanya ka Kreste Jesu. 20  Cwale ku Mulimu waluna yena Ndate kube kanya kamita ni kuya kuile. Ameni. 21  Munilumeliseze babakenile kaufela babaswalisana ni Kreste Jesu. Mizwale babali ni na bamilumelisa. 22  Babakenile kaufela, kono sihulu ba ndu ya Sesare,+ bamilumelisa. 23  Haike sishemo sa Mulena Jesu Kreste sibe ni moya omubonisa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “yenili ni yena kwa coko.”
Kamba “minahano yamina; mihupulo yamina.”