Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Lika Mañi ze ka Cinca?

Ki Lika Mañi ze ka Cinca?

Ki Lika Mañi ze ka Cinca?

“Sicaba se siñwi ha si sa na ku pumela se siñwi ka lilumo.”

‘Ha ku na mutu ya ka ipulela kuli: Na kula.’

“Lifu ha li sa na ku ba teñi.”

BA BAÑWI ba kana ba ikutwa kuli lipulelo ze fahalimu ki mihupulo ye minde hahulu, kono ha i konahali ku ezahala. Niteñi, lwa kona ku kolwa kuli lipulelo zeo haki lika za ku ikumbuta feela. Kabakalañi? Kakuli lipulelo zeo haki lisepiso za mukungulu ze zwa kwa batu ba lipolitiki ba ba sa koni ku cinca lika mwa lifasi la luna. Kono lipulelo zeo ki lisepiso ze fumaneha mwa Bibele. *

Batu ba bañata ba ikutwa kuli Bibele ki buka ya kale hahulu ye sa koni ku lu tusa mwa miteñi ya cwale. Kana ni mina mu ikutwa cwalo? Haiba ku cwalo, mu like ku nyakisisa ze i bulela Bibele. Niti kikuli, Bibele ki yona feela buka ye kenile ye talusa hande litaba za batu ku zwa kwa simuluho ya bona. I talusa litaba ze latelela:

● Mo ne ku tezi kuli batu ba felelwe ki sepo.—Maroma 5:12.

● Mulimu mwa lelezi ku tatululela butata bo.—Joani 3:16.

● Libaka lipuso za batu ha li sa koni ku cinca lika mwa lifasi la luna.—Jeremia 10:23.

● Libaka ha lu kona ku sepa sepiso ya Mulimu ya ku cinca lika.—Joshua 23:14.

Kana Mulimu luli u ka felisa lukupwe, lindwa, matuku, ni lifu, ili lika ze sweli ku nyandisa batu? Mwa kona ku kolwa kuli Mulimu u ka felisa lika zeo ibile feela mwa lumela litaba ze latelela:

1. Mulimu ki yena ya naa lu bupile.

2. Mulimu wa lu tokomela.

3. Mulimu u na ni maata a ku cinca lika mwa lifasi.

4. Mulimu u lelile ku cinca lika mwa lifasi.

Kana ku na ni mabaka ha lu swanela ku lumela lisupo zee ne zeo? Lipaki za Jehova, bona bahatisi ba magazini ye, ba mi mema kuli mu itute Bibele kuli mu fumane mabaka ao.

Mwendi mu na ni Bibele ya mina kono mu i balanga ka siwela kamba mane ha mu i balangi. Mane nihaiba batu ba bañata ba ba balanga Bibele ba ikutwa kuli i taata ku i utwisisa. Haiba kona mo mu ikutwela ni mina, lwa mi mema kuli mu bonane ni Lipaki za Jehova kuli ba itutange ni mina Bibele ku si na tifo. Batu ba bañata-ñata mwa lifasi kamukana ba tusiwa ki yona tukiso yeo ya ku ituta Bibele. Tuto ya Bibele i eziwanga cwañi?

Ka sunda ni sunda, Lipaki za Jehova ba babeli kamba a li muñwi ba kona ku tahanga kwa ndu ya mina kamba kwa sibaka se mu ka keta kuli ba to itutanga ni mina Bibele, mi ha mu na ku tokwa ku lifa se siñwi. Tuto ya Bibele yeo, i ka mi tusa ku fumana likalabo kwa lipuzo ze cwale ka, Lu nyandelañi? Ki kabakalañi lipuso za batu ha li sa koni ku cinca lika mwa lifasi? Mubuso wa Mulimu ki nto mañi, mi u ka peta cwañi lika ze li palezwi ku peta lipuso za batu?

Haiba mu bata ku ziba ze ñata ka za mo i kona ku mi tuseza tuto ya Bibele, mu ambole ni Lipaki za Jehova ba mwa silalanda sa mina kamba mu ye fa sibaka sa luna sa fa Intaneti sa www.jw.org. Hape mwa kona ku ñolela ku ye ñwi ya likeyala ze bonisizwe fa likepe 5 la magazini ye.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Lipulelo ze bonisizwe fahalimu a likepe le, li zwa kwa Isaya 2:4; Isaya 33:24; ni kwa Sinulo 21:4.