Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mifilifili ya lu Utwisanga Butuku Kaufelaa Luna

Mifilifili ya lu Utwisanga Butuku Kaufelaa Luna

Mifilifili ya lu Utwisanga Butuku Kaufelaa Luna

KAUFELAA luna se lu amilwe ka nzila ye ñwi ki likezo za mifilifili. Lwa iponelanga mifilifili kamita mwa lipiho za makande. Ki nto ye lu saba mwa makululu ni kwa misebezi, mi banana kwa sikolo ba kopananga ni yona ku zwelela kwa banana ba ba tabela ku kataza ba bañwi. Nihaiba kwa mandu, ili ko batu ba ikutwanga ku silelezwa ha ba ikiyezi mwa mandu a bona, batu ba bañata ba pilanga ka sabo, sihulu basali. Ibato ba 70 pesenti ya basali ba biha kuli ba kile ba lwaniswa ki mutu yo muñwi ye ne ba pila ni yena, mi palo yeo ya shutana-shutana ka ku ya ka linaha.

Mwa linaha ze ñata, batu ba banga ni sabo bakeñisa mifilifili ya litaba za naha kamba ya batu ba ba fetuhela muuso kamba kabakala likezo ze tahisa luwewe. Sabo yeo, ya iponahalela hande bakeñisa kuli mwa linaha ze ñwi, sihulu linaha ze se taselizwe ki batu ba likezo ze tahisa luwewe, se ku itusiswa hahulu makamera ni lipangaliko ze ñwi ze tatuba lika ze ezahala mwa sibaka.

Kamukwaocwalo, ku si na taba ni ku totobela kwa sifumu sa linaha mwa lifasi kaufela, likampani ze panga makamera ni lipangaliko ze ñwi ze tatuba lika ze ezahala mwa sibaka, li sweli za hula. Masheleñi a tahisa kuli likampani zeo li hule a zwa kai? Bupaki bu bonisa kuli a zwa ku luna mi lu a fanga ka ku lifa mitelo ni litifo ze ñwi ze lu lifanga. Ha ku nze ku ba ni mikwa ye minca ya ku sileleza ka yona batu, ni lipangaliko ha li nze li zwelapili ku tula, litifo zeo ni zona li ka ekezeha.

Lika ze maswe ze tahiswa ki mifilifili li swanela ku lu tusa ku nyakisisa muzamao wa luna ni litumelo za luna. Mwa litaba ze latelela ku ka nyakisiswa lipuzo ze: Lika za ku buha, za ku teeleza ni za ku bala li tahisa cwañi kekezo ya mifilifili? Ki lika mañi ze kona ku cinca mubonelo wa luna ka za mifilifili? Lu kona ku i sileleza cwañi kwa lika zeo?