Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

 Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

 Weyi ɛkpɛlɩkɩɣnɩ-ŋ Bibl yɔ, ɛkaɣ tɩŋnʋʋ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! takayaɣ taa tɔm ñʋŋ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ pazɩ pazɩ lɛ ŋtɩlɩ Bibl taa tɔm nɛ ɛzɩma tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ŋ yɔ. Pɩsa nɛ ŋtɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ lɛ, cɔnɩ video kʋnɛ.

 Ɛzɩ pɩwɛɛ se mɛhɛyɩ pʋcɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ-m Bibl?

 Aayɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɔŋ tɔm ndʋ Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: « Ɩmʋ falaa, ɩha falaa. » (Maatiyee 10:8) Pɩtasɩ lɛ, ŋŋhɛyɩɣ liidiye Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ yɔɔ; sɩ-taa nasɩyɩ lɛ Bibl nɛ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! takayaɣ.

 Alɩwaatʋ ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ kpakɩɣ?

 Tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 60 wɛnɩ ka-taa. Ña-maɣmaɣ ñalɩzɩɣna alɩwaatʋ ɛzɩma pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ yɔ, ɛlɛ kpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ kʋɖʋmtʋ yaa pɩcɛzɩ mbʋ paa kpɩtaʋ ŋgʋ.

 Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ manpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ?

  1.  1. Ñɩɣ niye intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayaɣ ŋga pɔpɔzʋʋnɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ ka-taa. Ðɩkaɣ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ ñɔ-yɔɔ tɔm ndʋ ŋtiyinaa yɔ nɛ Yehowa Aseɣɖe tʋ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛna-ŋ.

  2.  2. Yehowa Aseɣɖe tʋ nɔɔyʋ kɔŋ nɛ ɛna-ŋ. Nɛ ɛkaɣ-ŋ wɩlʋʋ ɛzɩma kpɛlɩkʋʋ ɖɔŋ yɔ nɛ ecosi ñɔ-tɔm pɔzʋʋ yɔɔ.

  3.  3. Weyi ɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl yɔ ña nɛ-ɩ ɩkaɣ labʋ ɖʋtʋ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ ñɛ-tɛɛ nɛ ɩkpɛlɩkɩ Bibl, ɛtɩŋɩnɩ téléphone yɔɔ, video conférence yɔɔ, takayɩsɩ maʋ yɔɔ, yaa email yɔɔ nɛ ɩkpɛlɩkɩ Bibl. Ɩpɩzɩɣ ɩkpaɣ ñɩyʋʋ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ nɛ ɩkpɛlɩkɩna, ɛlɛ ye ŋsɔɔlaa se ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ alɩwaatʋ ɛcɛzɩ mbʋ yaa pɩtaatalɩ mbʋ yɔ, ñalɩzɩɣna.

 Ɛzɩ manpɩzɩɣ mɛnkpɛlɩkɩ tam kʋɖʋm nɛ mana ɛzɩma pɩɖɔŋ yɔ?

 Ɛɛɛ. Ye mbʋ, ñɩɣ niye intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayaɣ ŋga pɔpɔzʋʋnɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ ka-taa. Heyi Yehowa Aseɣɖe Tʋ weyi ɛkɔŋ se ɛna-ŋ yɔ se ŋsɔɔlaa se ŋpaɣzɩ nɛ ŋna se pɩkaɣ-ŋ kɛdɩnʋʋ yaa we. Ɛkaɣ tɩŋnʋʋ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! hatʋ cabɩ takayaɣ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se kpɛlɩkʋʋ kaɣ-ŋ kɛdɩnʋʋ yaa we? Tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ naadozo ɖeke wɛnɩ ka-taa.

 Ye mentisaa se mɛnkpɛlɩkɩɣ Bibl, ɛzɩ pɩpɔzʋʋ kokoko se manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ na?

 Aayɩ. Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ ɛyaa Bibl taa tɔm, ɛlɛ ɖɩɩñɩkɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ kpa se ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. Ðɩwɩlɩɣ ɛyaa Bibl taa tɔm nɛ ñamtʋ, ɛlɛ ɖiɖiɣzinaa se paa weyi pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛkaɣ tisuu yɔ.—1 Pɩyɛɛrɩ 3:15.

 Ɛzɩ manpɩzɩɣ malabɩnɩ tʋmɩyɛ ma-maɣmaɣ men-Bibl?

 Ɛɛɛ, ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paa Bibl ŋgʋ. Paa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩsɔɔlɩ Traduction du monde nouveau mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ nɛ pɩtʋ kpayɩ kpayɩ yɔ, panawa se ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl ŋgʋ kɩmalɩnɩ-wɛ yɔ.

 Manpɩzɩɣ nɛ mayaa lalaa se pɔkɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl yaa we?

 Ɛɛɛ. Ŋpɩzɩɣ ŋyaa ñɔ-hɔʋ taa mba tɩŋa yaa ña-taabalaa mba ŋsɔɔlaa se ŋyaa yɔ.

 Ye ma nɛ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa ɖɩɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ pʋwayɩ lɛ meyele, manpɩzɩɣ manɖaɣnɩ paɣzʋʋ kpɛlɩkʋʋ na?

 Ɛɛɛ. Toovenim taa lɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ tʋnɛ tɩkaɣ-ŋ kɛdɩnʋʋ nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔñɔɔzɩ-tʋ nɛ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ kɩcɛyɩm mbʋ ɛyaa wɛnɩ sɔnɔ yɔ. Pɔñɔɔzɩ takayaɣ ŋga ka-taa tɔm se ña nɛ Yehowa Aseɣɖe tʋ nɔɔyʋ ɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɩla kɛdaɣ, pɩtasɩ lɛ, fotonaa nɛ videowaa wɛ ka-taa nɛ pɩkɩlɩ takayɩsɩ nzɩ ɖɩlakaɣnɩ tʋmɩyɛ ɖooo lɛ yɔ.

 Manpɩzɩɣ nɛ mantɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔ nɛ mɛnkpɛlɩkɩ Bibl ma-maɣmaɣ nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩɣnɩ-m?

 Ɛɛɛ. Paa Bibl kpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ ɩsɔɔlaa se nɔɔyʋ ewolo nɛ ɛsɩnɩ-wɛ yɔ, pa-taa lalaa ñɔsɔɔlaa se pa-maɣmaɣ pɛkpɛlɩkɩ nɛ pʋcɔ. Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu hɔɔlʋʋ lɛ, ŋpɩzɩɣ ŋna wondu ndɩ ndɩ ndʋ tɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ ñe-Bibl kpɛlɩkʋʋ taa yɔ. Wondu ndʋ tɩ-taa natʋyʋ yɔ: