Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau Bibl taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

Pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau Bibl taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

Palɩzɩ Traduction du monde nouveau kajalaɣ hɔɔlʋʋ pɩnaɣ 1950 taa. Kpaɣnɩ pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛyaa nabɛyɛ yɔɔdɩ tɔm * sakɩyɛ kɩ-yɔɔ nɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se patɩɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ti-lone taa ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, kɩwɛ ndɩ nɛ Biblwaa lalaa. Ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, lɩmaɣza wena akɔŋ yɔ, a-taa naɖɩyɛ yɔɔ kɩwɛ ndɩ nɛ Biblwaa lalaa.

 • Papɩzɩɣ pataa-kʋ liu. Tɔm kɩfatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ Bibl taa tazɩyaa lɩwa yɔ, nɛ ɖooo caanaʋ taa Bibl takayɩsɩ nzɩ paamanɩ nesi nɛ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu nɛ pɩkɩlɩ yɔ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau Bibl. Ɛlɛ takayɩsɩ nzɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɛɖɛzɩ pɩnaɣ 1611 tɛ King James Version Bibl yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu kiya, nɛ pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, sɩtɩpɩnɩ ɖɔɖɔ nɛ sɩtalɩ nzɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau Bibl yɔ.

 • Kɩwɛ siɣsiɣ. Pañaɣ pana se pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau nɛ kɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ kɩmʋnɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ yeba nɛ pama ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ. (2 Timootee 3:​16) Biblwaa sakɩyɛ ɖɛzɩyaa tɩŋ ɛyaa sɔnzɩ nɛ patɩɖɛzɩ Bibl taa tɔm ti-lone taa ɛzɩ Ɛsɔ kaayebu nɛ pama-tʋ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ ɛzɩma pɛlɛɣzɩ Ɛsɔ hɩɖɛ Yehowa nɛ hɩla kɩsɛsɛna ɛzɩ Kɩbaɣlʋ yaa Ɛsɔ yɔ.

 • Tɔm ɖɛzʋʋ tɔm piye tɔm piye. Traduction du monde nouveau Bibl ɖɛzɩyaa tɩlɩzɩ tɔm pee taa kɩlɩzʋ ɛzɩ Bibl ɖɛzɩyaa lalaa labʋ yɔ, ɛlɛ pɛɖɛzɩ-kʋ tɔm piye tɔm piye ɖenɖe panawa se ye palabɩ mbʋ yɔ, tɔm taa nɩʋ ɛɛwɛɣ kaɖɛ nɛ piyeki ɖɔɖɔ nɛ ɛyaa nɩɩ lɩmaɣza wena aawɛ kiɖe tɛɛ Masɩ taa yɔ camɩyɛ yɔ. Ye Bibl ɖɛyaa ɩlɩzɩɣ tɔm pee taa kɩlɩzʋ yɔ, piyeki nɛ ɛyaa lɩmaɣza sʋʋ Bibl taa yaa paaɖɛzɩɣ Masɩ taa lɩmaɣza naayɛ camɩyɛ.

Tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Traduction du monde nouveau nɛ Biblwaa lalaa pɛ-hɛkʋ taa yɔ

Takayɩsɩ nasɩyɩ fɛyɩ kɩ-taa. Roma Katooliki nɛ Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ Taa Orthodoxe coocinaa sɔzɩ takayɩsɩ nasɩyɩ pe-Biblwaa taa. Nabɛyɛ yaɣ takayɩsɩ nzɩ pɔsɔzaa yɔ se apocryphes. Ɛlɛ Yuuda mba iitisiɣ takayɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ, ŋgʋ Bibl yɔɔdʋʋ se Yuuda mba kɛnɩ “mba paayeki Ɛsɔtɔm” yɔ. (Roma 3:​1, 2) Pʋyɔɔ Traduction du monde nouveau nɛ Biblwaa lalaa sakɩyɛ ɖɛzɩyaa tɩɖʋ takayɩsɩ nzɩ pɔsɔzaa yɔ Bibl taa.

Masɩ nasɩyɩ fɛyɩ kɩ-taa. Bibl ɖɛzɩyaa nabɛyɛ sɔzɩ masɩ nɛ tɔm loyisi nasɩyɩ Bibl taa, ŋgʋ sɩfɛyɩ kiɖe tɛɛ Bibl takayɩsɩ nzɩ paamanɩ nesi nɛ sɩwɛ halɩ nɛ sɔnɔ yɔ sɩ-taa, ɛlɛ Traduction du monde nouveau ɖɛzɩyaa ñatɩsɔzɩ masɩ nzɩ. Ða-alɩwaatʋ taa Biblwaa sakɩyɛ ɖɛzɩyaa ɖɔɖɔ tɩsɔzɩ masɩ nzɩ lalaa kɔm nɛ pɔsɔzɩ pʋwayɩ yɔ, nɛ lalaa lɛ, pɔsɔzɩ-sɩ, ɛlɛ peɖiɣzinaa se sɩfɛyɩ Bibl takayɩsɩ kɩbɩnzɩ nzɩ paamanɩ nesi nɛ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa. *

Kɩ-tɔm pee wɛ ndɩ. Nabʋyʋ taa lɛ, tɔm ɖɛzʋʋ tɔm piye tɔm piye yeki nɛ tɔm taa ɛɛwɛɣ nɩʋ camɩyɛ yaa pisidi ɛyaa lɩmaɣza. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 5:3 yɔ, ɛyaa sakɩyɛ ɖɛzʋʋ-tʋ se: “Pawazɩ mba pɛkɛ kʋñɔndɩnaa fezuu taa yɔ.” (English Standard Version; King James Version; New International Version) Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɛzɩma pɛɖɛzɩ tɔm loyaɣ “kʋñɔndɩnaa fezuu taa” tɔm piye tɔm piye yɔ, ka-taa nɩʋ wɛ kaɖɛ, nɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se Yesu kaawɛɛ nɛ ɛñɩkɩɣ niye tɩ luzuu yaa kʋñɔndʋtʋ yɔɔ kana. Ɛlɛ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaɣ yɔ, ndʋ yɔ se, ye ɛyʋ eɖiɣzinaa se pɩcɛyaa se Ɛsɔ eɖiyi-i fezuu taa yɔ, mbʋ haɣnɩ koboyaɣ siŋŋ. Traduction du monde nouveau ɖɛzɩ tɔm ndʋ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba panawa se pɩpɔzʋʋ-wɛ fezuu taa wondu yɔ.”​—Maatiyee 5:3.

Tɔm kɩbandʋ ndʋ Bibl yɔɔ lɔŋsɩnɖaa mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, pɔyɔɔdɩ Traduction du monde nouveau yɔɔ yɔ

 • Bibl ɖɛzɩyʋ nɛ Bibl yɔɔ lɔŋsɩnɖʋ Edgar J. Goodspeed ma takayaɣ nakɛyɛ 8 décembre 1950 nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm Les Écritures grecques chrétiennes​—Traduction du monde nouveau yɔɔ se: “Tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ mɩ-ɛyaa lakɩ yɔ, ɖɩkɛdɩnɩ-m, palakɩ-ɖɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, nɛ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-m nɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ se pɛɖɛzɩɣ tɔm nɛ tɩ-taa tʋʋ kpayɩ kpayɩ nɛ pɛɖɛzɩɣ-tʋ ɖɔɖɔ ti-lone taa. Manpɩzɩɣ nɛ malɩzɩ aseɣɖe se ɛyaa mba pɛkpɛlɩkɩɣ sakɩyɛ.”

  Edgar J. Goodspeed

 • Chicago sukuli kɩtɛzʋʋ taa wɩlɩyʋ sɔsɔɔ Allen Wikgren yɔɔdaa se pakpaɣ tɔm pee wena ɛyaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ nɛ pɛɖɛzɩnɩ Traduction du monde nouveau taa tɔm. Kɩ-ɖɛzɩyaa tɩɖɛzɩ-kʋ ɛzɩ ɛzɩma pɛɖɛzɩ Biblwaa mba paatɛm wɛʋ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye ŋkalɩɣ-kʋ yɔ, kɩ-tɔm pee wɛ ndɩ ɛlɛ kɩ-taa wɛ nɩʋ​—The Interpreter’s Bible, Volume I, hɔɔlʋʋ 99.

 • Bibl taa tazɩyʋ weyi payaɣ se Alexander Thomson yɔ, ɛyɔɔdɩ Les Écritures grecques chrétiennes​—Traduction du monde nouveau yɔɔ se: ‘Bibl ŋgʋ, kɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖaa mba pɛwɛ niye nɛ pɛwɛ lɛɣtʋ yɔ pa-tʋmɩyɛ, nɛ paasɔɔlaa se pala po-ɖoŋ ɖeɖe nɛ pɛɖɛzɩ Grɛɛkɩ Masɩ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ Aŋglɛɛ kʋnʋŋ taa’ ​—The Differentiator, Avril 1952, hɔɔlʋʋ 52.

 • Takayaɣ mayʋ weyi payaɣ se Charles Francis Potter yɔ, paa ɛyɔɔdaa se ɛzɩma pɛɖɛzɩ tɔm pee naayɛ yɔ, pɩɖɩɣzɩ-ɩ yɔ, ɛsɔzaa se: ‘Bibl ɖɛzɩyaa mba paasɩŋ pa-hɩla yɔ, pɛɖɛzɩ Grɛɛkɩ nɛ Ebree Masɩ nzɩ paɖaɣnɩ maʋ nɛ nesi yɔ sɩ-taa tɔm camɩyɛ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɛkɛ lɔŋsɩnɖaa siŋŋ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza camɩyɛ.’​—The Faiths Men Live By, hɔɔlʋʋ 300.

 • Paa Robert M. McCoy ɛmaɣzɩɣ se Traduction du monde nouveau wɛ ndɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa nɛ kɩwɛɛ ɖeu yɔ, ɛkɔ ɛ-tɔm ñʋʋ se: “Nɔɔ Haʋ Kɩfam takayaɣ ŋga pɛɖɛzaa yɔ, kawɩlɩɣ se ɛgbɛyɛ nɖɩ [Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ nɖɩ], ɖɩwɛnɩ lɔŋsɩnɖaa mba pɛwɛ niye yɔ nɛ papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ tɩlasɩ nzɩ Bibl ɖɛzɩyaa katɩɣ yɔ sɩ-taa sakɩyɛ ɖeɖe nɛ lɛɣtʋ.”​—Andover Newton Quarterly, January 1963, hɔɔlʋʋ 31.

 • Wɩlɩyʋ sɔsɔ S. MacLean Gilmour eetisiɣ ɛzɩma pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau taa tɔm pee naayɛ yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ etisiɣ se mba pɛɖɛzɩ-kʋ yɔ, “pɛwɛ niye nɛ pasɩm Grɛɛkɩ kʋnʋŋ camɩyɛ.”​—Andover Newton Quarterly, septembre 1966, hɔɔlʋʋ 26.

 • Wɩlɩyʋ sɔsɔ Thomas N. Winter yɔɔdaɣ Traduction du monde nouveau ŋgʋ palɩzɩnɩ Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures taa yɔ kɩ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Tɔm ɖɛzɩyaa mba paasɩŋ pa-hɩla yɔ, palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm kɩfatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ñɩnɩyaa lɩwa yɔ nɛ pɛɖɛzɩ-kʋ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa.”​—The Classical Journal, avril-mai 1974, hɔɔlʋʋ 376.

 • Wɩlɩyʋ sɔsɔ Benjamin Kedar, weyi ɛkɛ Ebree kʋnʋŋ yɔɔ lɔŋsɩnɖʋ nɛ ɛwɛ Izrayɛɛlɩ yɔ, ɛyɔɔdɩ pɩnaɣ 1989 taa se: “Maañɩnɩɣ tɔm Ebree Bibl nɛ Biblwaa mba pɛɖɛzaa yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, malakɩnɩ tʋmɩyɛ Aŋglɛɛ kʋnʋŋ taa Bibl ŋgʋ payaɣ se Traduction du monde nouveau yɔ. Maalakɩ mbʋ lɛ, manaɣ se kɩ-tɔm ɖɛzɩyaa wɛ siɣsiɣ nɛ pañaɣ pana se pɛɖɛzɩ tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.”

 • Wɩlɩyʋ sɔsɔ Jason David BeDuhn kpaɣ Aŋglɛɛ kʋnʋŋ taa Biblwaa nakʋ mba pakɩlɩɣ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ yɔ nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɖama lɛ, ɛtɔ se: “NW [Traduction du monde nouveau] taa tɔm pakɩlɩ ɖɛzʋʋ nɛ tɩwɛ ti-ɖeɖe ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.” Paa ɛyaa sakɩyɛ nɛ Bibl yɔɔ lɔŋsɩnɖaa pɔyɔɔdʋʋ se Traduction du monde nouveau ɖɛzɩyaa ɖɛzɩ tɔm se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-wɩlɩtʋ, pʋyɔɔ kɩwɛ ndɩ nɛ Biblwaa lalaa yɔ, BeDuhn yɔɔdaa se: “Mbʋ piyeba kpem nɛ NW wɛɛ ndɩ yɔ lɛ se pɛɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ɖeyi ɖeyi, nɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, pɛɖɛzɩ-tʋ tɔm piye tɔm piye nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena ɖeyi ɖeyi Nɔɔ Haʋ Kɩfam takayɩsɩ mayaa kaalabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.”​—Truth in Translation, hɔɔlɩŋ 163, 165.

^ tay. 1 Traduction du monde nouveau waa mba paalɩzɩ Aŋglɛɛ taa nɛ pʋcɔ 2013 talɩɣ yɔ, pɔ-yɔɔ ɛyaa yɔɔdɩ tɔm.

^ tay. 6 Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ Biblwaa panɛ: New International Version nɛ Catholic New Jerusalem Bible. Masɩ nzɩ pɔsɔzaa yɔ nzɩ yɔ: Maatiyee 17:21; 18:11; 23:14; Maarkɩ 7:​16; 9:​44, 46; 11:26; 15:28; Luka 17:36; 23:17; Yohanɛɛsɩ 5:4; Tʋma 8:​37; 15:34; 24:7; 28:29 nɛ Roma 16:24. King James Version Douay-Rheims Version Biblwaa taa lɛ, pɔsɔzɩ Trinita tɔm 1 Yohanɛɛsɩ 5:​7, 8 taa. Pama Bibl nɛ pɩla pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ pɔsɔzɩ tɔm ndʋ.