Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

VIDEOWAA MBA PAWƖLƖƔNƖ TƆM YƆ

Bibl Videowaa—Kɛ tɔm wɩlʋʋ wondu kɩbandʋ

Ɛzɩ palɩzɩ kedeŋa kɩlɩzʋ na?

Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩnɩɣ tɔm ndʋ tɩ-taa, yaa pamaɣzɩɣ se pɩkɛ mʋɖɛ na? Ðɩpɩzɩɣ ɖitisi Bibl tɔm yɔɔ

Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Ɛsɔ wɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ, a-taa naayɛ lɛ, Ðoŋ Tɩŋa tʋ, Lɩzɩyʋ nɛ Kɩbaɣlʋ. Ɛlɛ palabɩnɩ ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ tʋmɩyɛ Bibl taa tam 7,000 mbʋ yɔ.

A-cɔlɔ Bibl lɩnaa?

Ye ɛyaa ɩmanɩ Bibl taa tɔm, papɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ se Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm wɛnɩ kɩ-taa yaa we? A-lɩmaɣza wɛ Bibl taa?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Ye Bibl ɛɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ toovenim yɔ pɩpɔzaa se kɩwɛɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ.

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Tɛtʋ wɛ kajʋka siŋŋ. Tiposini wɩsɩ camɩyɛ, tikpili camɩyɛ nɛ tɩcɔʋ ɖɔɖɔ camɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ñɔɔzɩ, tɛtʋ nɛ tɩwɛɛ ɖeu mbʋ?

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Bibl ha-ɖʋ lidaʋ se alɩwaatʋ natʋyʋ taa pakaɣ fezuu ɛyaa sakɩyɛ ɛzɩ paafezuu Lazaarɩ yɔ.

Toovenim se miŋ maatɛŋ wɛɛ?

Bibl heyiɣ-ɖʋ se “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm” nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛɛkaɣ ɛyaa tɔyɩtʋʋ kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ.

Ɛzɩ Yesu kɛnɩ Ɛsɔ?

Ɛzɩ Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ na? Yaa ɛwɛ ndɩ nɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Ye ŋkalɩɣ Bibl yɔ ŋnaɣ se Yesu sɩm mʋ ñɩm siŋŋ. Ɛzɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ kpem ɛsɩba?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu susaɣ tɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛkɩlɩ yɔɔdʋʋ. Ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa wɛʋ nɛ patɩmɩɣ se kewiyaɣ ŋga kɔkɔɔ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ se ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ nɛ kɩdɛkɛdɩm tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa.

Ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ kɩlɛmɩŋ yaa kumola ɛ-sɛtʋ taa?

Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ weyi ɖɩɩnaɣ yɔ?