Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl Videowaa—Kɛ tɔm wɩlʋʋ wondu kɩbandʋ

Ɛzɩ palɩzɩ kedeŋa kɩlɩzʋ na?

Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩnɩɣ tɔm ndʋ tɩ-taa, yaa pamaɣzɩɣ se pɩkɛ mʋɖɛ na? Ðɩpɩzɩɣ ɖitisi Bibl tɔm yɔɔ

Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Ɛsɔ wɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ, a-taa naayɛ lɛ Ðoŋ tɩŋa tʋ, Lɩzɩyʋ nɛ Kɩbaɣlʋ. Video kʋnɛ kɩñɩkɩɣ niye Ɛsɔ hɩɖɛ maɣmaɣ nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl taa nɛ pɩcɛzɩ tam 7000 yɔɔ yɔ, ɖɩ-yɔɔ.

A-cɔlɔ Bibl lɩnaa?

Ye ɛyaa ɩmanɩ Bibl taa tɔm, papɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ se Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm wɛnɩ kɩ-taa yaa we? A-lɩmaɣza wɛ Bibl taa?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Ye Bibl ɛɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ toovenim yɔ pɩpɔzaa se kɩwɛɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ.

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ?

Wondu kɩbandʋ suni ɖɛ-ɛjaɖɛ. Ɛzɩma tiposini wɩsɩ yɔ pɩmaɣnɩ camɩyɛ ɖeyi ɖeyi, tikpili hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ taa, nɛ tɩcɔʋ ɖɔɖɔ yɔ pɩmaɣnɩ camɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ñaɣ pana siŋŋ nɛ ɛlɩzɩ tɛtʋ mbʋ?

Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Bibl ha-ɖʋ lidaʋ se alɩwaatʋ natʋyʋ taa pakaɣ fezuu ɛyaa sakɩyɛ ɛzɩ paafezuu Lazaarɩ yɔ.

Toovenim se miŋ maatɛŋ wɛɛ?

Bibl heyiɣ-ɖʋ se “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm” nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛɛkaɣ ɛyaa tɔyɩtʋʋ kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ.

Ɛzɩ Yesu kɛnɩ Ɛsɔ?

Ɛzɩ Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ na? Yaa ɛwɛ ndɩ nɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba?

Pɩtɩla ŋnawa se ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɛsɩba. Ɛlɛ ɛzɩ ɛyʋ kʋɖʋm kɩlaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa na?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu susaɣ tɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm ɛkɩlɩ yɔɔdʋʋ. Ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa wɛʋ nɛ patɩmɩɣ se kewiyaɣ ŋga kɔkɔɔ yɔ pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ?

Tɔm ndʋ Bibl cosuu yɔ tɩ-taa wɛ nɩʋ nɛ tɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ.

Ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ kɩlɛmɩŋ yaa kumola ɛ-sɛtʋ taa?

Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ weyi ɖɩɩnaɣ yɔ?

Ɛzɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kɛ kɩwɛɛkɩm Ɛsɔ ɛsɩndaa?

Tɔm pee “kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ” wɛ Bibl taa? Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔɔ yɔ?